Hotărârea nr. 54/2020

HCL 54 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență

socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 242/18.02.2020 întocmit de către Direcția Generală Economică și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 și 5 a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Oferta indicativă transmisă de reprezentanții Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în data de 14.02.2020, înregistrată sub nr. 6230/17.02.2020;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea directă a unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în valoare totală de până la 47.000.000 euro (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de până la 25 ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani pentru fiecare tranșă trasă din finanțările rambursabile (împrumuturile) contractate și o perioadă de tragere de până la 6 ani, precum și termenii de referință ai acestor finanțări rambursabile externe (term sheet), comunicați de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, atașați în copie după traducere certificată de un traducător autorizat, confom Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contractarea și garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe si a clădirilor publice) și proiectelor de asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, cuprinse în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București și/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București garantează fiecare împrumut/împrumuturi este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente împrumutului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 4. (1) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să negocieze, pentru și în numele Sectorului 6 al Municipiului București, termenii și condițiile finanțării externe rambursabile și să semneze fiecare împrumut/împrumuturile ce formează această finanțare externă rambursabilă, orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a împrumutului/împrumuturilor distincte și a acordurilor de garantare aferente și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale.

(2) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să negocieze și să semneze, pentru și în numele Sectorului 6 al Municipiului București, acordurile de garantare distincte ce se vor semna în legătură cu fiecare împrumut/împrumuturi, toate documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru fiecare împrumut/împrumuturi și acord/acorduri de garantare corespunzător/corespunzătoare și derulării împrumutului/împrumuturilor ce formează finanțarea rambursabilă externă.

Art. 5. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral

plata:


 • a)   serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b)   oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c)   alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 6. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București, următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;

 • c)  gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e)  dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


Nr.: 54

Data: 02.04.2020CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate conf. artf 243 alin. (1) lit. a) dinmj.G. nr. ^7/2019 ,

SecretaruȚGeneral/al/Sfec^o/iilui 6,

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319: Fax: 037.620.4446; www.priinarie6.ro: e-niail: prim6'apriinarie6.ro:

facebook. coin/PrimariaSectorului6

Anexa nr. 1

la H.C.L. Sector 6 54/02.04.2020

Traducere autorizata oferta indicativa BCE

Direcjia pentru împrumuturi și Dezvoltare Socială

Divizia Proiecte

Ref: FIP 19432 / T/S & Preț Ind.

Sector 6 al Municipiului București Calea Plevnei Nr.147-149 Sector 6 - 060013 București România în atenția: Dl-ui Gabriel MUTU, Primar

Paris, 14 februarie 2020

Stimate Dl. Primar,

în urma interesului dumneavoastră pentru o finanțare BCE, pentru finanțarea parțială a investițiilor de mediu și sociale incluse în planul de investiții multianuale al Sectorului 6, Banca are plăcerea de a furniza o ofertă indicativă precum și condițiile de preț, pe care le puteți găsi atașate la această scrisoare.

Trebuie menționat faptul că termenii și condițiile descrise în prezenta sunt supuse finalizării și realizării satisfăcătoare a diligenței financiare, tehnice, economice, de risc și a obligațiilor legale cu privire la proiect, precum și la obținerea aprobărilor necesare din partea comitetelor Băncii și a Consiliului Administrativ.

Cu această ocazie, vă mulțumesc pentru toată asistența furnizată Băncii în timpul procesului de evaluare și vă rămân la dispoziție pentru orice clarificare

Cu respect,

Arnaud de Verdiere

Country Manager România

Anexe: 2

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și țra^ucățor.aptprizat.pen^               și franceză, in temeiul Autorizației nr.

34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din Rornâpîa^^^                traducerii efectuate din limba engleză în

limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără driiisiyn'i si că, prini traducet’U înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și

14 februarie 2020 SemnăturăișVșta^iiIitî'aducăldf.autorizat

55, avenue Kleber • F-75116 PARIS • Tel: +33 1 47 55 55 00 • Fax: +33 1 47 55 03 38 Swift: CEFPFRPP • www.coebank.org


ACEASTA NU ESTE 0 OFERTA DOAR ÎN SCOP DE DISCUȚII

Acest document nu constituie nicio ofertă, de orice natură, și nu creează obligați pentru CEB de a încheia un contract cu o terță parte in condițiile prevăzute în prezentul document sau în alt mod

Paris, 13 februarie 2020

OFERTĂ INDICATIVĂ

1. împrumutat:

Sector 6 al Municipiului București (Sectorul 6 ol Municipiului București), în continuare, "Sector 6".

2. Creditor:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE)

3. Facilitate:

Facilitate de Finanțare a Sectorului Public (FFP) - a se consulta Manualul pentru pregătirea și implementarea proiectelor1 (în continuare, Manualul), Capitolul 4.4, Alineatele 1 - 9.

4. Scop:

Proiectul constă în furnizarea de resurse către Sectorul 6 pentru finanțarea parțială, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI), a investițiilor necesare orientate către îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației sale, cu scopul de a aborda o serie de priorități de mediu și sociale identificate de către autoritățile locale: sprijinirea modernizării eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și publice (școli și grădinițe); locuințe sociale; și, asistență socială pentru grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă și părinții singuri.

5. Aprobarea vizată:

în funcție de nevoile împrumutatului, FFP ar putea fi înaintată Consiliului Administrativ al Băncii din martie 2020, pentru aprobare.

TERMENI PROIECT

6. Eligibilitate

Proiectul propus este eligibil în următoarele trei sectoare de acțiune ale BCE: „Suport pentru refugioti, imigranți, persoane strămutate precum si pentru alte grupuri vulenerabile" (Manual, Capitolul 2, alineatele 1 - 4); „Locuințe Sociale pentru persoanele cu venit redus" (Manual, Capitolul 2, Alineatele 5 -11); și „Protecția Mediului înconjurător" (Manual, Capitolul 2, Alineatele 23-28).

7. Beneficiari finali:

Locuitori ai Sectorului 6 din Municipiul București, România

8. Activități care urmează să fie finanțate:

Activitățile care vor fi finanțate în cadrul proiectului vor fi împărțite în trei componente (CI, C2 și C3), după cum urmează:

CI. Măsuri de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și pentru unitățile de invatamant public, reprezentând un procent estimat de 93% (156M Euro) din costul total de 168M Euro și aproximativ 80% (aproximativ 37M Euro) din finanțarea BCE.

1 Manualul BCE pentru Pregătirea și Implementarea Proiectelor, disponibil la https://coebank.orB/en/about/policie$-and-guide|ines/projects-and-toans-policies-and-guidelines/. Acest document reprezintă referința de bază pentru toate activitățile legate de evaluare, apropbare, finațtare și monitorizare a proiectelor perezentate Băncii.

55, avenue Kleber • F-75116 PARIS • Tel: +33 1 47 55 55 00 • Fax: +33 1 47 55 03 38

Swift: CEFPFRPP » www.coebank.orQ__________________

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător-autorizat pentru limbile-engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34 941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justițfelăii'HiRb’rti^riîaeCeftificSexațtitșțeâ traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fâi sensul.

13 februarie 2020

.                                                 nu i-a fost denaturat conținutul și

autorizația numărul 34941 I

Semnătură și ștampilăilraducato'Eedtdrizat,          .

......“........


Investițiile incluse în această componentă vizează:

 • (a) îmbunătățirea eficienței energetice a 105 clădiri rezidențiale multifamiliale (10 406 unități cu o suprafață totală desfășurată aproximativ 928 000 mz) și a 13 școli și grădinițe publice (cu o suprafață totală desfășurată de 49 600 m2) prin lucrări de reabilitare termică:

 • -   Intervențiile planificate pentru clădirile rezidențiale vor include: reabilitarea termică a anvelopei clădirii și echiparea interna, incluzând sistemele de furnizare a apei calde si a căldurii și repararea / modernizarea alimentarii cu energie electrica a ascensoarelor.

 • -   Intervențiile la școli și grădinițe publice au fost pregătite cu susținerea unei asistențe tehnice finanțate prin UE ELENA și vor cuprinde: termo-izolarea pereților, ferestrelor, acoperișurilor, podelelor și a conductelor, precum și instalarea sistemelor optimizate de reglare a ventilației și a încălzirii și înlocuirea instalațiilor ineficiente (de ex. iluminat).

 • (b) Susținerea Planului Național de Acțiune privind Eficiența Energetică prin construirea și dotarea a opt clădiri cu consum Energetic aproape Zero (NZEB), atât clădiri after-school cât și grădinițe, reprezentând o arie desfășurată totală de 21 000 m2.

Pregătite tot cu ajutorul asistenței tehnice finanțate de către UE -ELENA, intervențiile planificate pentru noile școli publice NZEB se vor axa pe maximizarea măsurilor pasive în proiectarea globală a unităților de invatamant, cum ar fi iluminatul natural, controlul temperaturii și a ventilației, masei termice și pe minimizarea cererii de energie, etc.

C2. Locuințe sociale, reprezentând aproximativ 5% (9M Euro) din costul total al proiectului de 168M Euro și aproximativ 15% (7M Euro) din finanțarea BCE.

în cadrul acestei componente, FFP va finanța construcția unei clădiri de locuințe sociale cu un număr de 246 apartamente cu 1, 2, 3 sau 4 camere, reprezentând o suprafață totală desfășurată de aproximativ 15 000 m2.

Clădirea va avea între 6 și 7 nivele (Demisol + Parter + 4 etaje și un etaj suplimentar opțional) și va fi divizata în patru secțiuni (scări): (A) 70 unități (1, 2, 3 sau 4 camere); (B) 82 unități (1, 2 sau 3 camere); (C) 44 unități (1 sau 2 camere); și, (D) 50 unități (1, 2 sau 3 camere).

C3. Banca de alimente și Cantina, reprezentând aproximativ 2% (aproximativ 3M Euro) din costul total al proiectului de 168M Euro și aproximativ 5% (aproape 3M Euro) din finanțarea BCE.

în cadrul acestei componente, FFP va finanța construcția unui complex de clădiri, reprezentând o suprafață totală desfășurată de aproximativ 2 500 m2, pentru a găzdui Banca locală de Alimente și o cantină socială pentru a oferi acces la alimente de bază pentru segmente vulnerabile ale populației Sectorului 6.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător a$£rizșj..pențr^ engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției ^jn’gomania;' cenific'eslactităie'âdrăducerii efectuate din limba engleză in limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără onVisidnrși că^pfiri traducere,'înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.                                                   i autorizația numărul 34941


13 februarie 2020                               Semnătură și ștampilă.lraducătopeuțojiz^ț.

 • 9.     Măsuri de gestionare / Proiectul va fi gestionat de direcțiile Sectorului 6, în special Direcția Generală

implementare:                   de Investiții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (în

ceea ce privește Componenta C3).

Măsurile specifice de gestionare și implementare vor fi detaliate.

 • 10.   Aspecte legate de achiziții:       Lucrările, bunurile și serviciile finanțate de BCE în cadrul FFP vor fi

achiziționate în conformitate cu Ghidurile de achiziții ale BCE și cu legislația românească privind achizițiile publice, care este în conformitate cu directivele UE privind achizițiile publice.

 • 11.   Aspecte legate de în conformitate cu Ghidul BCE privind Integritatea și Procedurile de Due

conformitate:                   Diligence, Recomandările GAFI și Directiva UE 2005/60/CE, Banca a identificat

departamentele și persoanele deja responsabile cu implementarea FFP.

 • 12.   Aspecte privind protecția Implementarea subproiectelor va respecta cerințele aplicabile în materie de mediului și protecția socială: sănătate, siguranță și mediu aplicabile la nivel național și local.

 • 13.   Considerații privind             împrumutul potențial este clasificat drept PI (riscuri moderate) în cadrul

schimbările climatice:            Politicii BCE de Protecție Socială și de Mediu, datorită potențialului de

atenuare a schimbărilor climatice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

 • 14.   Program de implementare:

 • 15.   Costuri eligibile:


 • 16.   Asistență Tehnică:

 • 17.   Plan de Finanțare (M Euro):


2020-2025, indicativ.

Manual, Capitol 5.

Costurile principale eligibile pentru finanțare BCE în cadrul împrumutului FFP implică:

măsuri de eficiență energetică pentru 93% din costul total, din care 69% pentru lucrări de reabilitare termică în clădiri rezidențiale și 31% pentru măsuri de eficiență energetică (lucrări de reabilitare și construcție) în școli și grădinițe publice;

lucrări de construcție și de dotare a unei clădiri de locuințe sociale (5% din costul total); și,

lucrări de construcție și echipare a unui complex de clădiri care să găzguiască o bancă de alimente și o cantină socială (2% din costul total).

N/A

Planul indicativ de finanțare a Proiectului (surse și utilizări) este prezentat mai

jos:

Surse

IVI

Euro*

%

BCE

47

28

BEI

100

60

ELENA

1

<1

Sector 6

20

12

Total (M Euro și %)

168

100


* Din cauza rotunjirilor, este posibil ca procentele sa depaseasca valoarea de 100%

Utilizări

M Euro*

%

CI. EE (Eficiență Energetică) în clădiri, din care:

156

93

CI (a). Reabilitare termică clădiri rezidențiale

108

69

CI (b). EE în clădiri educaționale publice

48

31

C2. Locuințe sociale

9

5

C3. Banca de Alimente și Cantina

3

2

Total (M Euro și %)

168

100


Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză,-în temeiul-Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitateatraciă'cărirefeclîiate'/dib.limba engleză in limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin tratiucere,-înscrisului.nu i-afo.sl.deoatui'at conținutul și sensul.                                                                          I r3uicri?ăti£i numărul 34941

13 februarie 2020                                 Semnătură și ștampilă traducător âutorizat . , 7 . < -

[ eifi.’-vral laJ.--.11.2012

-—-

18. Indicatori cheie:

O listă de indicatori de performanță adaptată la specificul împrumutului FPP, care va servi drept bază pentru evaluare în timpul implementării, va fi inclusă în tabelele standard de monitorizare / raportare a proiectului către CEB, care vor fi anexate la Acordul de împrumut - Cadru.

Ca principiu general, este planificat ca BCE să monitorizeze nu numai informațiile standard privind alocările bugetare pentru subproiecte, ci și indicatori specifici relevanți pentru proiect.

19. BCE monitorizare Proiect:

Monitorizarea proiectului va fi realizată în conformitate cu Politica de împrumut și Finanțare BCE a Proiectului pentru un FFP și, în măsura posibilului, va fi aliniată conform BEI.

TERMENI ÎMPRUMUT

20. Tip:

împrumut la termen

21. Intermediere:

N/A

22. Valută:

Euro

23. Suma:

47 000 000

24. Structura:

Durata medie estimată de până la 13 ani, care corespunde unei scadențe maxime de până la 25 de ani. Perioada maximă de grație posibilă va fi de 2 ani. într-un astfel de caz, scadența maximă nu va depăși 23 de ani.

Fiecare Tragere a Tranșei poate avea o scadență (evoluție) și o structură diferită, în funcție de nevoile Sectorului 6 în momentul tragerii. BCE oferă, de asemenea, flexibilitatea de a aranja date specifice de rambursare care pot fi diferite sau identice pentru fiecare tranșă.

25. Rate:

Fixe sau variabile, a fi determinate la momentul tragerii.

26. Comisioane:

Ratele sunt„all-in". BCE nu are comision de angajament, front-end sau alte comisioane.

27. Disponibilitate:

Tragerile vor fi efectuate în număr de minim două și un număr maxim de tranșe care trebuie convenite de comun acord, între împrumutat și Creditor.

Prima tranșă nu poate depăși 50% din valoarea creditului aprobat și va fi legată de alocarea împrumutului între subproiectele identificate.

O nouă tranșă poate fi trasă odată ce tranșa anterioară a fost complet utilizată și raportarea a fost finalizată.

28. Dată de închidere:

30 iunie 2026

29. Garanție/Accesorii împrumut:

N/A

30. Angajamente:

Indicativ: Dispoziție Schimbare Materială Adversă; Caz de Neplată; Clauze restrictive în materie de constituire de garanții, și prevederi Pari Passu (inclusiv clauza prin includere și plată anticipată către părți terțe).

Clauze financiare:

 • - Datorie Totală / Venituri operaționale - cel mult sau egal cu 125%;

 • - Surplus Operațional / Dobânda - nu mai puțin sau egal cu 150%;

 • - Serviciul Anual al Datoriei / Venituri proprii - nu mai mult de 30%.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză ^.ITrancezâ, in-terneiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea Jfa'd^cerii'efectuate'din jimbâ'.ertgleză in limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere,înscrisului nu ii-a fost .denaturațconținutul și sensul.

13 februarie 2020                               Semnătură și ștampilă traducător autorizat,

31. Recuperarea costului:          N/A

CONSIDERENTE GENERALE

32. Disclaimer:


33. Următorii pași pentru rata împrumutului:


Termenii și condițiile, după cum sunt prezentate aici, includ doar cele mai importante responsabilități. Toate detaliile suplimentare privind Proiectul și împrumutul și clauzele aplicabile vor fi conținute în Acordul de împrumut-Cadru care va fi încheiat între Sectorul 6 și BCE.

Facilitatea propusă este supusă în mod specific următoarelor etape:

 • -  O evaluare pozitivă a acestei Oferte Indicative de către Sectorul 6

 • -  Pregătirea comună a cererii de împrumut de către Sectorul 6 și BCE, care va fi înaintată spre aprobare autorităților din România și ulterior, Secretarului General al Consiliului Europei

 • -  Depunerea Documentului de împrumut de către serviciile BCE, către Consiliul de Administrație în martie 2020 (ordinea de zi provizorie)

 • -   Un rezultat pozitiv al negocierilor Acordului de Împrumut-Cadru

 • -   Existența tuturor celorlalte permise și autorizații necesare pentru încheierea și implementarea documentației de împrumut

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției.dirț Rpm|iniaj.<^rțjfic;Axapțitt<lea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără pmișiuni și că, prigdraducețe,.înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.                                                       j"

13 februarie 2020                               Semnătură si stampilă IrădUCător ă'utonlat,

Anexă

FACILITATE DE FINANȚARE A SECTORului PUBLIC (FPP) FIȘĂ DE PROIECTARE

Proiect: Sector 6 București. Mediu, locuințe și asistență socială

Țară: România

împrumutat: Sector 6 al Municipiului București

Cost indicativ total: 168M Euro, cu TVA

Sumă împrumut BCE: 47M

Euro

AT: ELENA (IM Euro)

Alți finanțatori: BEI (100M Euro) și buget Sector 6 (20M Euro)

SCOR ȚARĂ

1.

PIB Per Capita, Paritate Putere de Cumpărare (PPC)

4

5

2.

Amplasarea proiectului în regiunea (-ile) / orașele cu un venit disponibil regional pe cap de locuitor sub 75% din venitul disponibil național disponibil pe cap de locuitor, sau care înregistrează șomaj mai mare decât valoarea națională și / sau sunt recunoscute drept zone „subdezvoltate" sau sunt prioritizate de Guvern

+1

3.

Locația proiectului în comunitățile care găzduiesc migranți, refugiați sau persoane strămutate

N/A

SCOR SOCIAL

Definiția beneficiarilor finali și a punctelor slabe

3

3

5.

Abordare după conflicte sau catastrofe ecologice sau naturale etc, sau alte intervenții în conformitate cu mandatul istoric al BCE

N/A

6.

Receptivitate la politicile și prioritățile legate de egalitatea de gen

N/A

7.

Riscurile sociale potențiale legate de protecție și corectitudinea (de mediu și) planului de management social / cadrului și / sau capacitatea celui care implementează de a pregăti și implementa un astfel de plan sau cadru

3

SCOR MEDIU ÎNCONJURĂTOR

8.

Calitatea mediului înconjurător

4

4

9.

Riscurile sociale potențiale legate de protecție și corectitudinea (de mediu și) planului de management social / cadrului și / sau capacitatea celui care implementează de a pregăti și implementa un astfel de plan sau cadru în cazul în care este solicitat de Politica de mediu și protecție socială.

3

10.

Potențial de adaptare la schimbările climatice

N/A

11.

Potențial de atenuare a schimbărilor climatice

4

12.

Potențial de emisii de gaze cu efect de seră

4

13.

Sensibilitatea la schimbările climatice

3

SCOR PROIECT

14.

Claritatea obiectivelor și a mijloacelor de realizare a acestora; coerența și fezabilitatea proiectului în general

4

4

15.

(i) Abordarea politicilor și priorităților sectoriale orientate social în conformitate cu mandatul BCE; (ii) relevanța pentru sectorul (sectoarele) lucrărilor planificate pentru a rezolva deficiențele infrastructurale sau funcționale

4

16.

(i) împrumutatul este pregătit să pună în aplicare modalități de monitorizare pentru a permite BCE să evalueze programul (ii) convergența cu lecțiile BCE asimilate prin intermediul operațiunilor BCE; (iii) replicabilitatea și efectele demonstrative ale proiectului pentru alte țări membre BCE

4

17.

(i) Capacitatea de a aborda lacunele bugetare, claritatea alocărilor și rațiunea de bază, (ii) claritatea fluxului de fonduri și condiționalitățile acestora; (iii) soliditatea și coerența planului de implementare și a perioadei de timp (iv) aprofundarea sistemului financiar pentru a spori disponibilitatea fondurilor pentru proiecte sociale

4

18.

Enumerarea riscurilor proiectului și măsurile de atenuare în vigoare

3

19.

(i) Sprijinul BCE în timpul evaluării și pregătirii; și / sau (ii) în timpul punerii în aplicare - asistență tehnică, construirea instituțiilor și / sau sprijin pentru politici

2

SCOR GENERAL PROIECT

15

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză.șlfranceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din'Rpmânia, ^^ifi^ex^țitajpa^ra^uc^rii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omis iunfjșî ca. prip traduc^jeJpscrisuTui pu i-a fost denaturat conținutul și

13 februarie 2020                                 Semnătură și ștampilă’Vâducăto?'aijfSrizat’‘!i' 1 I

eliberat


autorizația numărul 34941 atiberat la 12.11 2012


RO - Sector 6 al Municipiului București ConcW fnrî/ca&Ve de stabfâre a costurilor (actualizare) Sectorul^ 6 al Municipiului București

FIP 19432

Rate indicative (variabile și fixe) pentru următoarele scadențe și structuri:

Valută

Scadentă

17 ani

20 ani

Euro

23 ani

24 ani

25 ani

Structură

2 ani perioadă de

grație urmată de 15     20 rambursări

rambursări anuale , anuale ate egale începând cu              y

... finalul anului 3

......

2 ani perioadă de grație urmată, de 21 .rambursări anuale egale începând cu finalului anului 3

lan perioadă de-grație urmată de 23 rambursări anuale egale începând cu . finalului, anului 2

. 25 rambursări anuale egale

împrumut cu rată

Ecart 3 luni

EURIBOR ACT/360

0.39%

0.43%

0.45%

0.47%

0.48%

variabilă

Ecart 6 luni

EURIBOR ACT/360

0.35%

0.40%

0.43%

0.45%

0.46%

împrumut cu rată fixă

Rată pentru plăți cu dobândă semi-anuala 30/360

0.39%

0.45%

0.63%

0.66%

0.68%

Indicații la data de: 13 februarie 2020

Vă rugăm să rețineți faptul că termenii și condițiile de mai sus sunt doar indicative și corelate cu baza condițiile de piață de astăzi.
Ratele indicative sunt aplicabile pentru o tranșă amortizată cu o scadență de până la 25 de ani. Aceste prețuri orientative sunt supuse unor posibile ajustări. Ratele dobânzilor finale vor fi confirmate în avizul de plată/ tragere al Băncii.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de MinisterulRomânia, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, câ textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conțirHițul’și sensui^ ';..

13 febrî

,'ăr?B»d^â-S£s A

Semnătură și ștampilă traducător autorizat

traducător autorizai engleză-franceză autorizația numărul 34941

___eliberat ța.1.2.11.2012

55, avenue Kleber • F-75116 PARIS » Tel: +33 1 47 55 55 00 «> Fax: +33 1 47 55 03 38 Swift: CEFPFRPP » www.coebank.org

P RESEjeVNTE- DE SEtfjțlT-

Nr. crt.

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție (Lei - TVA inclus)

HCL aprobare indicatori

Li

Reabilitare termica a clădirilor rezidențiale, total din care:

509.975,692.12

1

Bloc 74, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 58

4,140,673.13

HCL 259/2019

2

Bloc 75, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 56

4,185,818.34

HCL 259/2019

3

Bloc 82, Sc. 1-3, Str. Estacadei, nr. 13

2.331,858.36

HCL 177/2018

4

Bloc 68, Str. Floare Roșie, nr. 8

1,705,890.93

HCL 177/2018

5

Bloc F3, Str. Obcina Mare, nr. 1

2,488,899.23

HCL 177/2018

6

Bloc 73, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 60

4,186,171.58

HCL 259/2019

7

Bloc 15, Str. Dealul Tugulea, nr. 32-36

4,636,581.74

HCL 259/2019

8

Bloc 6P, Bd. luliu Maniu, nr. 67

20,947,287.76

HCL 177/2018

9

Bloc 3, Sc. 1-8, Bd. luliu Maniu, nr. 73

18.015,087.82

HCL 177/2018

10

Bloc C8, Drumul Taberei, nr. 90

11.661,514.96

HCL 177/2018

II

Bloc HI, Bd. Constructorilor, nr. 15

2,049,108.75

HCL 177/2018

12

Bloc 451, Aleea Dealul Macinului, nr. 1B

8.805.442.05

HCL 177/2018

13

Bloc A5, Aleea Valea Roșie, nr. 1

3.264.901.92

HCL 177/2018

14

Bloc TD24, sc. 1, Str. Targu Neamț, nr. 12

1,741,972.24

HCL 177/2018

15

Bloc 21, sc. A-B. Str. Mehadia, nr. 18

4.031.105.86

HCL 177/2018

16

Bloc HCEM, sc. 1-2, Str. Mehadiei, nr. 12

2.860,769.85

HCL 177/2018

17

Bloc 11ICEM, Calea Crangasi, nr. 40

3,172,269.41

HCL 177/2018

18

Bloc 10ICEM, Calea Crangasi, nr. 42

1,557,936.88

HCL 177/2018

19

Bloc M43, Aleea Dealul Macinului, nr. 12

3,955,133.18

HCL 177/2018

20

Bloc 77, Str. Ghirlandei, nr. 52

2.850,480.88

HCL 177/2018

21

Bloc C7, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5

4,116,440.38

HCL 177/2018

22

Bloc 8A, Aleea Zorelelor, nr. 8A

3,988,404.62

HCL 177/2018

23

Bloc M51, Aleea Valea Boteni, nr. 4

3,984.854.52

HCL 177/2018

24

Bloc E12, sc. 1, Aleea Bucsenesti, nr. 1

2,937,295.91

HCL 259/2019

25

Bloc G11, Str. Rusetu, nr. 3

1,362,228.87

HCL 177/2018

26

Bloc C6, Prelungirea Ghencea, nr. 32

7,432,570.46

HCL 177/2018

27

Bloc CI, sc. A-D, Str. Valea Argeșului, nr. 5

7,422,476.72

HCL 177/2018

28

Bloc M9, Aleea Pașcani, nr. 2

2,832,353.10

HCL 177/2018

29

Bloc E4, Aleea Poiana Cernei, nr. 4

2,235,112.33

HCL 177/2018

30

Bloc 39, Bd. luliu Maniu, nr. 168

3,254,432.35

HCL 177/2018

31

Bloc 37, Bd. luliu Maniu, nr. 158

3,284,046.96

HCL 177/2018

32

Bloc E6, Aleea Poiana Cernei, nr. 6

1,897,528.26

HCL 177/2018

33

Bloc M2B8/6, Str. Tirgu Neamț, nr. 7

2,867,397.45

HCL 177/2018

34

Bloc 38, Bd. luliu Maniu, nr. 166

3,291,258.95

HCL 177/2018

35

Bloc M48, Aleea Cimpul cu Flori, nr. 5

4,395,896.09

HCL 177/2018

36

Bloc TS8, Str. Râul Doamnei, nr. 2

1,840,208.29

HCL 177/2018

37

Bloc 42, Str. Apusului, nr. 93-101

3,287,572.59

HCL 177/2018

38

Bloc 36, Bd. luliu Maniu, nr. 154-156

3,290,887.89

HCL 177/2018

39

Bloc 20, sc. A,B, Calea Giulesti, nr. 117

1,356,105.31

HCL 177/2018

40

Bloc E25, Aleea Poiana Sibiului, nr. 6

1,897,715.28

HCL 177/2018

41

Bloc E10, Str. Brașov, nr. 13

1,891,717.87

HCL 177/2018

42

Bloc E27, Aleea Poiana Cernei, nr. 3

1,898,347.76

HCL 177/2018

43

Bloc E32, sc. 1, Str. Tincani, nr. 9

1,903,407.44

HCL 177/2018

44

Bloc E7, sc. 1, Aleea Valea Florilor, nr. 3

1,899,095.38

HCL 177/2018

45

Bloc E2, Str. Valea Calugareasca, nr. 20

1,889,876.69

HCL 177/2018

46

Bloc 15D, Str. Fabricii, Nr. 2B4

5,260,371.39

HCL 259/2019

47

Bloc 19, Calea Giulesti, Nr. 119

2,523,951.80

HCL 259/2019

48

Bloc 24, Sc. 1-2, Sc. C, Str. 9 Mai, Nr. 7, Str. Porumbacu, Nr. 1

9,187,409.07

HCL 259/2019

49

Bloc 28, Aleea Dumbravita, Nr. 2

7,348,127.79

HCL 259/2019

50

Bloc 36, Sc. 1-2, Bd. Timișoara, Nr. 39

5,375,412.23

HCL 259/2019

51

Bloc 41, Bd. luliu Maniu, Nr. 176-180

4,236,325.98

HCL 259/2019

52

Bloc 108, Sc. 1-4, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, Nr. 3

10,476,228.80

HCL 259/2019

53

Bloc 155, Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr. 25

5,692,958.39

HCL 259/2019

54

Bloc 159, Sc. 1-3, Aleea Birsanesti, Nr. I

5,731,009.66

HCL 259/2019

55

Bloc 417D, Str. Valea lalomitei, Nr. 2A

10.020,172.76

HCL 259/2019

56

Bloc 832, Str. Bozieni, Nr. 6

8,673,569.96

HCL 259/2019

57

Bloc A2, Prelungirea Ghencea, Nr. 8-10

4.978,213.77

HCL 259/2019

58

Bloc A2, Str. Cetatea Histria, Nr. 10

5,047,286.07

HCL 259/2019

Nr. crt.

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție (Lei - TVA inclus)

HCL aprobare indicatori

59

Bloc A12, Str. Segarcea, Nr. 3

5,198,831.85

HCL 259/2019

60

Bloc A13, Str. Segarcea, Nr. 5

5,049,836.79

HCL 259/2019

61

Bloc A14, Str. Segarcea, Nr. 2-4

5,107,443.29

HCL 259/2019

62

Bloc CI2, Bd. Timișoara, Nr. 73

10,272,755.01

HCL 259/2019

63

Bloc D23B, Aleea Parva. Nr. 5

6,295,402.34

HCL 259/2019

64

Bloc E21, Aleea Compozitorilor, Nr. 1

3,122,372.85

HCL 259/2019

65

Bloc E26, Aleea Poiana Vadului, Nr. 3

3.123,046.63

HCL 259/2019

66

Bloc G11, Aleea Compozitorilor, Nr. 9

2,107,599.17

HCL 259/2019

67

Bloc G15, Str. Rusetu, Nr. 10

2,257,135.35

HCL 259/2019

68

Bloc 112, Str. Ariesul Mare, Nr. 5

5,024,334.51

HCL 259/2019

69

Bloc Ml7, Str. Romancierilor, Nr. 2A

4.961.379.22

HCL 259/2019

70

Bloc M52, Aleea Lunca Cernei, Nr. 6

5,723,990.50

HCL 259/2019

71

Bloc MIIB8/2, Str. Tirgu Neamț, Nr. 13

4.960.259.82

HCL 259/2019

72

Bloc OD5, Calea Giulesti, Nr. 22

2,135,350.07

HCL 259/2019

73

Bloc P2, Sc. 1-4, Aleea Istm, Nr. 1

3,293,397.46

HCL 259/2019

74

Bloc Rl, Prelungirea Ghencea, Nr. 14

4,469,144.88

HCL 259/2019

75

'Bloc TS2, Str. Riul Doamnei, Nr. 8A/ Bloc TS1, Str. Riul Doamnei, Nr. 8B

5,706,476.17

HCL 259/2019

76

Bloc TS3, Str. Riul Doamnei, Nr. 6B

3,009.807.40

HCL 259/2019

77

Bloc TS4, Str. Riul Doamnei, Nr. 6A

3,118,259.45

HCL 259/2019

78

Bloc Z3, Str. Valea Calugareasca, Nr. 11

3,225,408.16

HCL 259/2019

79

Bloc Z5, Aleea Pravat, Nr. 4

3,210,383.04

HCL 259/2019

80

Bloc Z6, Aleea Pravat, Nr. 2

3.391,658.94

HCL 259/2019

<81

Bloc Z9, Aleea Valea Florilor, Nr. 6

3,207,810.44

HCL 259/2019

82

Bloc ZII, Str. Sandulesti, Nr. 1

3,226,118.96

HCL 259/2019

83

Bloc ZI5, Aleea Sandulesti, Nr. 11

3.211,412.99

HCL 259/2019

84

Bloc ZI9, Sc. A, Str. Tincani, Nr. 6

3.199.496.21

HCL 259/2019

85

Bloc Z21, Aleea Compozitorilor, Nr. 10

3,137,430.80

HCL 259/2019

86

Bloc Z24, Str. Tincani, Nr. 5

3,192,367.58

HCL 259/2019

87

Bloc Z36, Drumul Taberei, Nr. 31

3,215,604.55

HCL 259/2019

88

Bloc Z38, Aleea Compozitorilor, Nr. 2

3,212,263.24

HCL 259/2019

89

Bloc Z44, Str. Tincani, Nr. 2

3,186,373.01

HCL 259/2019

90

Bloc A42,Aleea Zvoristea, Nr. 3

5,484,096.14

HCL 259/2019

91

Bloc MII, Str Delinesti.Nr. 6

4,902,059.17

HCL 259/2019

92

Bloc TD12, Drumul Taberei, Nr. 97

2.838.712.96

HCL 259/2019

93

Bloc TD16, Str. Chilia Veche , Nr. 3

2.846,691.60

HCL 259/2019

94

Bloc TD46, Drumul Taberei, Nr. 63

2,851,904.41

HCL 259/2019

95

Bloc 5A, Aleea Politehnicii, Nr. 2

8.452,878.74

HCL 259/2019

96

Bloc 10, Sc. 1-3/ Bloc 10A Sc. l,Str. Baia de Aries, Nr. 9/ Str. Baia de Aries nr. 9A

9,927,064.14

HCL 259/2019

97

Bloc 21P. Bd. luliu Maniu, Nr. 17

15.125,455.90

HCL 259/2019

98

Bloc 23, Sc. 1-3, Str. Lt. Gheorghe Saidac, Nr. 15

8,369,741.28

HCL 259/2019

99

Bloc 25-1, Aleea Cetatuia, Nr. 10

5,931,474.76

HCL 259/2019

100

Bloc 34, Bd. Timișoara, Nr. 43

4.655,525.77

HCL 259/2019

101

Bloc 59, Str. Vintila Mihailescu, Nr.3

8.654,097.64

HCL 259/2019

102

Bloc 64, Sc 1-3, Str Vintila Mihailescu , Nr 20

8.432,398.37

HCL 259/2019

103

Bloc 65-65A, Sc. A-C, Str. George Valsau, Nr. 6

8.864,579.97

HCL 259/2019

104

Bloc 114A, Sc. A-C, Str. Azurului, Nr. 3

8.707.829.02

HCL 259/2019

105

Bloc 129, Sc. A-D, Str. Ion Manolescu, Nr. 2

10,780.857.56

HCL 259/2019

1.2

Reabilitare termica a clădirilor publice, total din care:

97,836,831.06

1

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Valea

Prahovei nr. 1

9,114,045.61

HCL 317/2017

HCL 305/2018

HCL 53/2019

2

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Obcina Mare nr. 2

7,190,400.11

HCL 315/2017

HCL 300/2018

HCL 56/2019

3

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin si Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Lunca Cernei nr. 3

9,243,241.53

HCL 318/2017

HCL 298/2018

HCL 59/2019

Nr. crt.

Obiective de investiții

zkdresa

Valoare investiție (Lei - TVA inclus)

HCL aprobare indicatori

4

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Vlădeasa nr. 9

4,884,370.89

HCL 313/2017

HCL 307/2018

HCL 54/2019

5

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Fabricii nr. 22

15,784,001.79

HCL 314/2017

HCL 299/2018

HCL 55/2019

6

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sfanțul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Pana nr. 3

14,170,257.68

HCL 319/2017

HCL 306/2018

HCL 58/2019

7

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr, 309 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Moinești nr. 9

7,921,021.74

HCL 316/2017

HCL 297/2018

HCL 57/2019

8

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Preciziei nr.

18

11,044,378.98

HCL 312/2017

HCL 304/2018

HCL 52/2019

9

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Potaisa nr. 4

3,886,787.38

HCL 86/2018

HCL 302/2018

HCL 50/2019

10

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București

Strada Valea Oltului nr. 14

4.382,438.18

HCL 85/2018

HCL 301/2018

HCL 49/2019

11

'Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița Paradisul Piticilor din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Moinești nr. 9

-

n/a

12

'Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Cămin 2 (parte din Liceul Petru Poni) din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Preciziei nr.

18

-

n/a

13

'Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădiniță nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Bd. luliu Maniu nr.

11D

10,215,887.17

HCL 87/2018

HCL 303/2018

HCL 51/2019

1.3

Clădiri noi NZEB, total din care:

121,160,803.11

1

Construire corp grădinița în incinta Cartierului A.N.L. Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Valea Oltului nr.

141

7,429,431.97

HCL 8/2018

HCL 218/2018

HCL 41/2019

2

Construire corp grădinița în incinta Scolii Sfinții Constantin si Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Lunca Cernei nr. 3

14,378,316.74

HCL 9/2018

HCL 219/2018

HCL 48/2019

3

Construire corp grădinița în incinta Grădiniței nr, 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. luliu Maniu nr. 11D

13,776,017.18

HCL 83/2018

HCL 220/2018

HCL 42/2019

4

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Parva nr. 3

16.177,846.98

HCL 6/2018

HCL 225/2018

HCL 47/2019

5

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Obcina Mare nr. 2

16,452,722.78

HCL 7/2018

HCL 224/2018

HCL 46/2019

6

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school)în incinta Scolii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Mihaela Marcu

Ruxandra nr. 3

16.452.722.78

HCL 84/2018

HCL 223/2018

HCL 45/2019

Nr. crt.

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție (Lei - TVA inclus)

HCL aprobare indicatori

7

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-schooDîn incinta Scolii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Dealul Țugulea nr. 35

15,953,032.49

HCL 76/2018

HCL 222/2018

HCL 44/2019

8

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Fabricii nr. 22

20.540.712.19

HCL 5/2018

HCL 221/2018

HCL 43/2019

11.

Bloc Locuințe si amenajare incinta

Str. Alexandru

Ivasiuc nr. 3A

41,503,062.98

HCL 82/ 2018

III.

Banca de Alimente si Cantina

Calea Giulesti nr.

236

-

n/a

Total General

770,476,389.27