Hotărârea nr. 53/2020

HCL 53 – Hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/7706/31.03.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ținând cont de prevederile:

art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

art. 33A1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență, din Fondul special constituit la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București, pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Art. 2. Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență pentru persoanele prevăzute la Art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


Nr.: 53

Data: 02.04.2020Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prini6'aprimarie6.ro;


facebook.com/PrimariaSectorului6


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr.

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

 • 1. Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență:

  • 1.1 In sensul prezentei hotărâri, situația deosebită este reprezentată de dificultățile cu care o familie sau persoană singură se confruntă cu lipsuri materiale, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență.

  • 1.2 Acest tip de ajutor de urgență este acordat cu titlu de prestație financiară, pentru achiziționarea alimentelor de bază, a produselor igienico-sanitare, precum și a medicamentelor;

  • 1.3 Ajutoarele de urgență se acordă lunar, în contul curent al titularului.

  • 1.4 Condițiile cumulative de acordare a ajutoarelor de urgență:

-familia sau persoana singură să aibă domiciliul legal și în fapt pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București;

-persoana singură sau cel puțin unul dintre membrii familiei să nu poată beneficia de ajutor de șomaj, potrivit legii;

-veniturile lunare să nu depășească suma de 1000 lei/membru de familie sau pentru persoana singură;

-să nu dețină depozite bancare mai mari de 1000 lei;

-să furnizeze toate actele necesare și informațiile cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate.

La stabilirea veniturilor familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile pe care membrii familiei sau persoana singură le realizează în luna solicitării ajutorului de urgență.

 • 1.5 Cuantumul ajutorului de urgență:

-500 lei, lunar, pentru persoana singură;

-700 lei, lunar, pentru familia cu un copil;

-1000 lei, lunar, pentru familia cu doi sau mai mulți copii.

 • 2. Stabilirea dreptului la ajutorul de urgență:

  • 2.1 Ajutorul de urgență se acordă în baza cererii-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea de drepturi de asistență socială însoțită de următoarele documente: -copii acte de identitate, certificate de naștere, acte de stare civilă;

-copii acte de venit: taloane de pensie, taloane indemnizații/alocații/prestații sociale, adeverințe salariu, după caz;

-documentul privind încetarea raportului de muncă/adeverință eliberată de angajator din care să reiasă că în perioada stării de urgență a intervenit această modificare și dacă va beneficia sau nu de șomaj;

-alte documente, după caz;

-extras de cont al titularului ajutorului.

 • 2.2 Cererile însoțite de documentele doveditoare se vor depune prin poștă (în format letric) la adresa din str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, D.G.A.S.P.C. Sector 6, Serviciul Ajutor Social, sau prin poștă electronică (scanate) la adresa de e-mail: ajutorsocial@dgaspc6.com.

 • 2.3 In baza cererii și după analizarea documentelor transmise de solicitanți și a documentelor obținute de la instituțiile partenere (ANAF, Casa de Pensii Sector 6, DGASMB), precum și după efectuarea anchetei sociale realizată telefonic, pentru culegerea de informații necesare instrumentării cazului, Serviciul Ajutor Social va întocmi, în termen de maxim 3 zile de la data ultimului document obținut, Referatul de specialitate, care va sta la baza emiterii, în termen de maxim 5 zile, de către Primarul Sectorului 6 a Dispoziției de acordare, respectiv a Dispoziției de respingere a dreptului la ajutorul de urgență, acordat în baza prevederilor prezentei hotărâri.

Referatul va cuprinde numele, prenumele titularului, datele de identificare, componența familiei, după caz, situația veniturilor familiei sau ale persoanei singure, justificarea stării de necesitate și propunerea de acordare/respingere a dreptului la ajutorul de urgență.

 • 2.4 Dispozițiile de acordare sau de respingere a dreptului la ajutorul de urgență vor fi transmise titularilor prin poștă electronică sau prin poștă, după caz.

 • 2.5 Toate dispozițiile emise în luna curentă vor fi transmise către Serviciul Financiar, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în baza unui tabel centralizator, la data de 15 ale fiecărei luni, respectiv la data de 30 ale fiecărei luni, în funcție de data de soluționare a cererilor.

 • 2.6 Plata se va efectua lunar, pentru întreaga perioadă decretată ca stare de urgență, în contul titularului, după cum urmează:

- în situația în care încetarea activității a intervenit în intervalul 01-15 ale lunii, plata ajutorului se va efectua cu luna în curs;

-în situația în care încetarea activității a intervenit în intervalul 16-31 ale lunii, plata se va face cu luna următoare.

 • 2.7 Personalul Serviciului Ajutor Social va instrumenta cazurile și va monitoriza situația beneficiarilor, prin realizarea lunară de interogări în baza de date pusă la dispoziție de ANAF.

 • 2.8 Dreptul la ajutorul de urgență încetează în următoarele situații:

 • a)  în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de hotărârea susmenționată;

 • b)  în cazul în care, pe perioada acordării dreptului la ajutorul de urgență, beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate;

 • c)  în cazul în care, după verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de solicitant;

 • d)  la încetarea stării de urgență.

 • 2.9 După încetarea stării de urgență, reprezentanții Serviciului Ajutor Social vor efectua anchete sociale la domiciliul titularului ajutorului de urgență.

Ancheta socială, în original, va fi întocmită conform Anexei nr.3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, certificată pentru realitate, regularitate și legalitate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și va fi avizată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului București.

 • 2.10 în cazul în care titularul ajutorului refuză să furnizeze actele sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că familia sau persoana singură nu a îndeplinit condițiile de acordare a ajutorului de urgență.

 • 2.11 Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de urgență se recupează de la titularul dreptului ajutorului, în termenul general de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare, cu sprijinul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

 • 3. Documentele necesare completării dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență:

-Cererea-declarație pe propria răspundere pentru acordarea de drepturi de asistență socială, conform Anexei nr.l la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-documentele doveditoare, conform pct.2.1;

-extrasul de cont al solicitantului;

-Referatul de specialitate;

-Dispoziția de acordare;

-Ancheta socială, conform Anexei nr.3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, întocmită după ridicarea stării de urgență.