Hotărârea nr. 52/2020

HCL 52 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 498/31.03.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile:

art. 24 din Odonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

art. 10 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

art. 33A1 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

Ținând cont de prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, parte integrantă a Dispoziției nr. 2573 din 03.11.2015, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanța Militară nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19 și celelalte acte normative emise în vederea reglementării prevenirii răspândirii noului coronavirus;

Conform Hotărârii nr. 8 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6 pentru adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării infecțiilor cu noul coronavirus (COVID - 19) pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București.

în temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.110.418 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.065.435 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 122.833 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 122.833 mii lei la venituri, conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

Nr.: 52

Data: 02.04.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail:prim6diprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.