Hotărârea nr. 51/2020

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 411/17.03.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Dispoziția nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul României emisă de Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență cu privire la asigurarea de materiale de dezinfecție, respectiv, măști, soluții, gel de mâini, atât pentru proprii angajați, cât și pentru persoanele beneficiare a serviciilor de interes public oferit, Hotărârea nr. 6 a Grupului suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, aprobată prin procedura prevăzută în art. 4 din 04.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și Hotărârea nr. 7/22.03.2020 a Comitetului pentru Situații de Urgență a Sectorului 6;

în temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.100.418 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.055.435 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 122.133 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 122.133 mii lei la venituri, conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ  pentru legalitate coî}$ art. 243 alin. (1) lit. a) din fEJ.G. nr. 57/2019
Demirel Spiridon

Nr.: 51

Data: 26.03.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319: Fax: 037.620.4446; www.priniarie6.ro; e-mail:prini6di primarie6.ro;

facebook.com/PriniariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.