Hotărârea nr. 5/2020

HCL 5 – Hotărâre privind transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public si Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23/23.12.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile:

  • -  art. 24 alin. (1) din Anexa 1 a H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.C.L. Sector 6 nr. 244/26.09.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință;

  • -  H.C.G.M.B. nr. 638/14.11.2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor imobile situate în Municipiul București, str. Odgonului, FN, sector 6 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 221/2015;

zv

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și lit. g), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. g) din O.U.G nr. 57/20019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public si Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)

din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,

Nr.: 5

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6


-ANCEL Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară E Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară S

Dosarul nr, 4232/29-01-2015

ÎNCHEIERE Nr. 4232

REGISTRATOR Bunescu Daniela-Mariana

ASISTENT REGISTRATOR Sburlan Alina

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in Romania, Jud. BUCUREȘTI, Loc. București Sectorul 6, Str. Independentei, Nr. Postai 291-293 privind prima înregistrare a imobilelor/ unităților individuale (u.i.) in cartea funciara , in baza:

- act administrativ nr. H.C.G.M.B. nr. 7/30-01-2014 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Anexa la H.C.G.M.B. nr. 7/30.01.2014 emisa de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Documentație cadastrala avizata sub nr. 4232/29.01.2015 de OCPI București;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei,

pentru serviciul avand codul 211,

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

  • - imobilul cu nr. cadastral 227286, inscris in cartea funciara 227286 UAT București Sectorul 6;

  • - se inscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub B.l din cartea funciara 227286 UAT București Sectorul 6;

Prezenta se va comunica pârtilor: titularilor prin PFA Stroescu Dragos Ion.

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la cgpțyjnlcare, care se depune Ia Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6, se inscrie in cart sef.


Data sol


'ii


țării,

<unpiăra si se soluționează de către registratorul-


ariana


Asistent-registrator,

Sburlan Alina


(parafa slsetâ&tl ra)EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

4232

Ziua

29

Luna

01

Anul

2015


J1NCEL Ad£>JTlA NAȚIQmAL Di.țADASISÎ? ți PlttM CITATS IM0S1U4XĂ


pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6
A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 6, Strada Odgonului, nr. EN.

Nr crt

Nr,cadastral

Nr.topografic

Suprafața * (mp)

Observații / Referințe

Al

227285

155

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

4232 / 29.01.2015

Act administrativ nr. H.C.G.M.B. nr. 7, din 30.01.2014, emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Anexa la H.C.G.M.B. nr. 7/30.01.2014 emisa de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Documentație cadastrala avizata sub nr. 4232/29.01.2015 de OCPI București

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF: 14167239

--

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

TEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 6, Strada Odgonului, nr. F.N.

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

227286

155

-

* Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70.

Anexa Nr. 1 la Partea I_______3

4


’g Direcția is. Patrimoni t /  /
V L- /

*« Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetru *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimefri.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DEBITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:50^'''


Prezentul ari.28 si DirectoriRui rOO/2014


1 TOTAL


155

155


Neimprejmuit


B. Date referitoare la construcții


Cod


Destina


Suprafața construita la sol(mp)


Mențiuni


TOTALConfirm executarea corectitudinea întocmirii și corespondența^cest^iaX#InspectoWiidul de Cadastru si Fyjbtal

Confirm introd imobilului în de date integi ată și inspector de c a d astro atribuirea numărului cadastral

________________

j                         1)                  '    '                      n*0     ■•


\\$ A

-----------1 _ ■

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6

Dosarul nr. 4231/29-01-2015

ÎNCHEIERE Nr, 4231

REGISTRATOR Rosioru George

ASISTENT REGISTRATOR Mitrache Cristina

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in Romania, Jud, BUCUREȘTI, Loc. București Sectorul 6, Str, Independentei, Nr. Postai 291-293 privind prima înregistrare a imobilelor/ unităților individuale (u.i.) in cartea funciara , In baza:

- act administrativ nr. 7/30-01-2014 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr, 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, pentru serviciul avand codul 211,

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

  • - imobilul cu nr. cadastral 227285, înscris in cartea funciara 227285 UAT București Sectorul 6;

  • - se înscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub B.l din cartea funciara 227285 UAT București Sectorul 6;

Prezenta se va comunica pârtilor: Stroescu Dragos Ion.

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6, se inscrie in ca sef.

ciara si se soluționează de către registratorul-
Asistent-registrator,

Mitrache Cristina

(parafa sl/emi

') Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de ’iare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si cartf funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

4231

Ziua

29

Luna

01

Anul

2015


AN£PL

Afce*’?iâ j>«țȚiuN*u Ut r. rt D A S T K V Șl


pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6
A, Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa; București Sectorul 6, Strada Odgonului, nr, F.N.

Nr crt

Nr.cadastraJ

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

227285

790

-

B. Partea 11. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

4231 / 29.01.2015

Act administrativ nr. 7, din 30.01.2014, emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Ti   T”

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF: 14167239

-

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 ia Partea I

TEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 6, Strada Odgonului, nr. F.N.

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

227285

790

-


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

790

*


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

1

2

20,6

2

3

2,1

3

4

30,2

4

5

9,9

5

6

4,7

6

7

29,7

7

1

36,8