Hotărârea nr. 49/2020

HCL 49 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela

Luând în considerare demisia doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela, înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 143/24.02.2020;

Ținând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul General al Sectorului 6 nr. S.T. 146/24.02.2020;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela, prin demisie.

Art 2. Se declară vacant locul de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 49

Data: 26.03.2020


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319: Fax: 037.620.4446: wwyv.pritnarie6.ro: e-mail: prim6dipriinarie6.ro:

facebook. cont/PrimariaSectorul ui6