Hotărârea nr. 40/2020

HCL 40 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Belșugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 149/18.12.2019 al Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu modificator - “Drumul Belșugului nr. 32-34”, Sector 6, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019;

Văzând avizul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (I) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederile art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 166 alin. (2) litera j), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Pianul urbanistic de detaliu detaliu -“Drumul Belșugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019, în sensul înlocuirii P.O.T.-ului în Avizul tehnic nr. 20267/4/4/03.06.2019 și anume în loc de “P.O.T. propus = 44%” va fi “P.O.T. propus = 51%”.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

CONTRASEMNEAZĂNr.: 40

Data: 21.02.2020pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al SectoruluiSpiridon


a)

6,


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6