Hotărârea nr. 4/2020

HCL 4 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 652,00 mp situat în Bucureşti, str. Dealul Ţugulea nr. 1C, sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului București să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru și în numele municipiului București, a terenului în suprafață de 652,00 mp situat în București, str. Dealul Țugulea nr. IC, sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24/14.01.2020 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef, precum și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 425 din 31.07.2019 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în strada Dealul Țugulea nr. IC, sector 6;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și a art. 166 alin. (2) lit. g), k) și m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru și în numele municipiului București, a terenului în suprafață de 652,00 mp situat în București, str. Dealul Țugulea nr. IC, sector 6.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1), identificat cu nr. cadastral 215658, proprietatea S.C. Dealu Țugulea Residence S.R.L., se achiziționează în vederea creării unui spațiu verde și loc de joacă pentru copii.

Art. 2. (1) Componența Comisiei va fi. după cum urmează:

Președinte - Viceprimar

Membri - Reprezentant Direcția Tehnică

 • - Reprezentant A.D.P.D.U. Sector 6

 • - Reprezentant Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

 • - Reprezentant Direcția Generală Economică

 • - Reprezentant Direcția Generală Investiții

 • - Consilier local - Ungureanu Marius Ionel

 • - Consilier local - Iacob Emanuel

 • - Consilier local - Nae Valentin Marian

 • - Consilier local - Simion Adrian

 • - Consilier local - Vîlceanu Mihai Eduard

(2) Membrii Comisiei aflați în aparatul de specialitate al Primarului urmează să fie nominalizați prin Dispoziție de Primar.

Art. 3. (1) Se aduce la cunoștința Consiliului Local al Sectorului 6 Raportul de evaluare nr. 41221/21.10.2019 și prețul terenului în valoare de 1.244.788 lei, echivalent cu 262.000 euro.

(2) Se solicită Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea verificării evaluării, în conformitate cu Standardele de Evaluare (Standardul de Evaluare SEV-400) adoptate prin Hotărârea Conferinței Naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 986/12.12.2017, cu scopul de a obține o opinie referitoare la conformitatea raportului de evaluare supus verificării și exprimarea concluziei verificatorului privind valoarea bunului evaluat, estimată în raportul supus verificării.

Art. 4. (1) Comisia va negocia prețul și condițiile contractuale de cumpărare a imobilului-teren ce face obiectul Raportului de evaluare sus menționat.

 • (2) Procesul verbal încheiat în urma negocierii, împreună cu prețul imobilului-teren, se vor prezenta Consiliului Local al Sectorului 6.

 • (3) După validarea prețului de cumpărare și a condițiilor contractuale de cumpărare, Consiliul Local al Sectorului 6 va împuternici Primarul, Directorul General al Direcției Generale Economice și Șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ să semneze actele de vânzare cumpărare a terenului în suprafață de 652,00 mp situat în București, str. Dealul Țugulea nr. IC, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde-loc de joacă pentru copii.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Direcția Generală Economică, Direcția Tehnică și A.D.P.D.U. Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  din O.U-fG. nr. 57/2019


Secretarul G ral al Sectorului 6,

Nr.: 4

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6