Hotărârea nr. 39/2020

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Şos. Virtuţii – Splaiul Independenţei – B-dul Vasile Milea – B-dul Iuliu Maniu”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24:

Șos. Virtuții - Splaiul Independenței - B-dul Vasile Milea - B-dul Iuliu Maniu”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1986/10.02.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Șos. Virtuții - Splaiul Independenței - B-dul Vasile Milea - B-dul Iuliu Maniu” și indicatorii tehnico-economici prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1 se va face din fonduri aprobate cu această destinație în următoarea ordine: finanțări rambursabile interne sau externe contractate direct de către A.D.P.D.U. Sector 6, bugetul A.D.P.D.U. Sector 6 și/sau alte surse legal constituite.

Art. 3.(1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,

prin grija Secretarului General al Sectorului 6.
CONTRASEMNEAZĂ legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro: e-mail: prim6(dprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.