Hotărârea nr. 37/2020

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei – Drumul Taberei – Str. Braşov – Prelungirea Ghencea”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei - Str. Brașov - Prelungirea Ghencea”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1983/10.02.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei - Str. Brașov - Prelungirea Ghencea” și indicatorii tehnico-economici prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1 se va face din fonduri aprobate cu această destinație în următoarea ordine: finanțări rambursabile interne sau externe contractate direct de către A.D.P.D.U. Sector 6, bugetul A.D.P.D.U. Sector 6 și/sau alte surse legal constituite.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,L°Ca7«fe


CONTRASEMNEAZĂ

Jșntru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) S           din O.U.G. nr. 57/2019

ți li           îl

]) Secretarul General al Sectorului 6,

Demirel Spiridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prirn61xpnrnane6.ro: facebook.com/ PrimariaSectorului 6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.