Hotărârea nr. 35/2020

HCL 35 – Hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1514/04.02.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 1 alin. (4) lit. 1) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă începând cu 01.03.2020 decontarea cheltuielilor de transport public local - abonamentele lunare de călătorie care vor fi utilizate pentru efectuarea deplasărilor în teren, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, de către salariații din cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

(2) Șefii locului de muncă (a compartimentelor/birourilor/serviciilor/formațiilor) din cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 răspund de modul de decontare și justificare a utilizării în interes de serviciu a abonamentelor de călătorie.

Art. 2. Decontarea contravalorii transportului se realizează lunar în limita bugetului aprobat.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 35CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,


Data: 21.02.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook.com/PrimariaSecto rului6