Hotărârea nr. 33/2020

HCL 33 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020

i i CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2020

Văzând Raportul de specialitate nr. D/3504/11.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București pentru perioada 2019-2023;

  • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

  • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

  • - Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

  • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Referatul înregistrat cu nr. D/2946/04.02.2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2020;

  • - Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în cuantum de 3112 lei/persoană asistată, în anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
Nr.: 33

Data: 21.02.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

__       ANEXĂ

La H.C.L. Sector 6 nr.                       ?..9


Cost mediu lunar /beneficiar de servicii sociale in

Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități


Nr. Crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar (lei)

1.

Hrană

254

2.

Materiale sanitare și medicamente

-

3.

Cheltuieli de întreținere si gospodărie

133

4.

Obiecte de inventar de mică valoare și de scurtă durată

100

5.

Alte cheltuieli

50

6.

Echipament si cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2475

Total cheltuieli

3112

DIREC

GABPREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

tpjw ?