Hotărârea nr. 31/2020

HCL 31 – Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/l 699/22.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

Prevederile art. 75-78 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se constituie echipa mobilă pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6, în următoarea componență:

  • - 1 coordonator - Șef Serviciu Intervenții în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

  • - 2 membri - cu funcții de execuție ai Serviciului Intervenții în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

(2) Nominalizarea membrilor echipei mobile prevăzute la alin. (1) se va realiza prin dispoziția Primarului.

Art. 2. Transportul echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică va fi asigurată cu mijloc de transport din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂNr.: 31

Data: 21.02.2020
București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6