Hotărârea nr. 30/2020

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar 2019 - 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1617 din data de 07.02.2020 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; Ținând seama de prevederile:

 • - art. 84 alin. (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 197/2017 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;

 • - Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 672/2019 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

 • - O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019 și ale O.M.E.N.C.S. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația numerică actualizată a burselor solicitate pe categorii pentru semestrul II - an școlar 2019 - 2020 cu nr. 1040 din data de 05.02.2020, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 1562 din data de 06.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, bursa „Primarului Sectorului 6”, pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au avut media generală anuală 10, în anul școlar 2019 - 2020. bursă în cuantum de 5000 lei/an/elev. Bursa de merit pentru nota 10 se acordă conform O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 și nu exclude bursa „Primarului Sectorului 6”.

Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, burse de excelență pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au obținut în anul școlar 2019 - 2020 la olimpiadele internaționale locul I, II, III și mențiune, astfel:

 • a)  burse de excelență pentru locul I - 6000 lei/olimpic/an;

 • b) burse de excelență pentru locul II - 4500 lei/olimpic/an;

 • c) burse de excelență pentru locul III - 3000 lei/olimpic/an;

 • d) burse de excelență pentru mențiune - 2000 lei/olimpic/an.

Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, pentru semestrul II an școlar 2019 - 2020, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6. un număr de 14371 burse școlare, după cum urmează:

 • I) 426 burse de performanță din care:

al) 53 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 4000 lei/olimpic/an;

a2) 15 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 3000 lei/olimpic/an;

a3) 3 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an;

b) 1 bursă de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale, pentru competițiile internaționale; bursă în cuantum de 320 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

cl) 235 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 320 lei/lună/elev/ pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c2) 78 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c3) 41 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

 • II) 11737 burse de merit din care:

al) 5971 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 - 9,49 la învățământ pe semestrul I, an școlar 2019 - 2020, bursă în cuantum de 140 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

a2) 4351 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 - 9,99 la învățământ pe semestrul I, an școlar 2019 - 2020. bursă în cuantum de 180 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

a3) 1223 burse de merit pentru elevii care au obținut media generală 10 pe semestrul I, an școlar 2019 - 2020, bursă în cuantum de 220 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

bl) 34 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

b2) 6 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

b3) 20 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de 120 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

cl) 55 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c2) 37 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c3) 40 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de 120 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

 • III) 59 burse de studiu în cuantum de maxim 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare,

inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

 • IV) 1906 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe toată perioada anului

școlar în conformitate cu art. 13 alin, a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019;

 • V) 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de 348 lei/luna/elev pe perioada cursurilor

școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice în conformitate cu art. 13 alin, b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019; cele 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de 348 lei/luna/elev vor fi acordate numai pe baza documentelor justificative de transport (bilete, abonamente, etc.), care vor fi depuse de către elevii beneficiari, în fiecare lună la registratura unității de învățământ;

 • VI) 11 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev, în conformitate cu

art. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019.

Art. 4. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, conform Anexei, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. în cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6. Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.U.G. nr. 57/2019

Secretarul Genera! al Sectorului 6,Deirrfrel Spiridon


Nr.: 30

Data: 21.02.2020

București, Calea Pleunei nr. 147-249, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.pnmarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/Prima7iaSecton1lui6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 30/21.02.2020

SITUAȚIA

numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II - an școlar 2019/2020

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

1

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 59

Total număr de elevi din care:

905

540

365

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

11

8

3

B. Bursa de merit

303

303

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

21

13

8

a.1) orfani

4

1

3

a.2) medicale

12

9

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

5

3

2

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

337

22

315

2

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 117

Total număr de elevi din care:

1666

968

672

26

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

662

67

595

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

88

52

36

a.1) orfani

20

10

10

a.2) medicale

38

22

16

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

30

20

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

750

119

631

3

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 142

Total număr de elevi din care:

908

579

329

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

226

226

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

27

14

13

a.1) orfani

9

5

4

a.2) medicale

16

8

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

256

17

239

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

4

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 153

Total număr de elevi din care:

308

160

148

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

30

30

C. Bursa de studiu

6

6

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

63

47

16

a.1) orfani

2

2

a.2) medicale

3

2

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

58

45

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

99

47

52

5

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156

Total număr de elevi din care:

1162

714

448

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

4

2

B. Bursa de merit

334

334

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

37

19

18

a.1) orfani

17

9

8

a.2) medicale

13

6

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

7

4

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

379

23

356

6

Total număr de elevi din care:

897

524

373

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

1

2

B. Bursa de merit

220

220

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

59

28

31

"ION DUMITRIU"

a.1) orfani

8

4

4

a.2) medicale

23

12

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

28

12

16

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

282

29

253

7

Total număr de elevi din care:

666

387

279

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

1

5

B. Bursa de merit

153

153

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

39

19

20

"SFANTA TREIME"

a.1) orfani

8

4

4

a.2) medicale

16

7

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

15

8

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

198

20

178

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

8

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 161

Total număr de elevi din care:

246

118

78

50

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

7

7

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

87

62

25

a.1) orfani

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

87

62

25

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

94

62

32

9

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 163

Total număr de elevi din care:

544

336

208

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

7

B. Bursa de merit

125

1

124

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

36

24

12

a.1) orfani

8

5

3

a.2) medicale

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

23

14

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

168

32

136

10

Total număr de elevi din care:

620

363

257

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

12

6

6

B. Bursa de merit

184

184

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

48

29

19

CERNICA”

a.1) orfani

7

5

2

a.2) medicale

18

10

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

23

14

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

244

35

209

11

Total număr de elevi din care:

385

225

160

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

105

1

104

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

40

23

17

NR. 167

a.1) orfani

5

2

3

a.2) medicale

9

4

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

26

17

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

145

24

121

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

12

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 168

Total număr de elevi din care:

192

104

88

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

14

14

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

71

56

15

a.1) orfani

4

3

1

a.2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

65

51

14

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

85

56

29

13

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 169

Total număr de elevi din care:

987

567

420

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

17

10

7

B. Bursa de merit

308

308

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

63

37

26

a. 1) orfani

15

8

7

a.2) medicale

20

9

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

28

20

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

388

47

341

14

Total număr de elevi din care:

1691

980

711

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

31

15

16

B. Bursa de merit

603

2

601

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

71

44

27

"SF.ANDREI"

a.1) orfani

19

10

9

a.2) medicale

29

20

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

23

14

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

705

61

644

15

Total număr de elevi din care:

1639

976

663

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

25

14

11

B. Bursa de merit

577

577

C. Bursa de studiu

1

1

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

38

18

20

BRANCUSI"

a.1) orfani

15

6

9

a.2) medicale

13

6

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

10

6

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

641

32

609

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv.

Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

16

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII CONSTANTIN SI ELENA"

Total număr de elevi din care:

657

364

293

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

5

4

B. Bursa de merit

239

239

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

25

14

11

a.1) orfani

11

7

4

a.2) medicale

6

4

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

8

3

5

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

274

20

254

17

ȘCOALA GIMNAZIALA „ORIZONT”

Total număr de elevi din care:

918

586

332

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

13

7

6

B. Bursa de merit

292

4

288

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

27

14

13

a.1) orfani

14

7

7

a.2) medicale

11

6

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

334

25

309

18

Total număr de elevi din care:

1355

775

580

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

23

13

10

B. Bursa de merit

525

525

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

14

14

NR.197

a.1) orfani

13

6

7

a.2) medicale

9

4

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

6

4

2

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

577

27

550

19

Total număr de elevi din care:

1494

899

595

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

19

15

4

B. Bursa de merit

547

547

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

47

25

22

a.1) orfani

7

4

3

a.2) medicale

25

13

12

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

15

8

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

613

40

573

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU"

Total număr de elevi din care:

474

275

199

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

139

139

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

16

6

10

a. 1) orfani

9

3

6

a.2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

5

3

2

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

162

7

155

21

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 206

Total număr de elevi din care:

812

485

327

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

12

6

6

B. Bursa de merit

233

233

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

28

17

a. 1) orfani

15

8

7

a.2) medicale

18

13

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

12

7

5

E. Burse de ajutor ocazional

6

5

1

Total A+B+C+D+E

297

39

258

22

ȘCOALA GIMNAZIALA

Total număr de elevi din care:

944

594

350

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

8

4

4

B. Bursa de merit

311

311

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

30

13

17

NR. 279

a.1) orfani

8

2

6

a.2) medicale

10

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

12

6

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

349

17

332

23

Total număr de elevi din care:

771

445

326

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

7

2

B. Bursa de merit

215

215

C. Bursa de studiu

ȘCOALA GIMNAZIALA

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

54

33

21

NR. 309

a.1) orfani

14

7

7

a.2) medicale

12

10

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

28

16

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

278

40

238

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Pro fes i onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGELE MIHAII"

Total număr de elevi din care:

587

361

226

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

7

2

B. Bursa de merit

140

140

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

53

29

24

a.1) orfani

8

3

5

a.2) medicale

10

4

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

35

22

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

205

36

169

25

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR.311

Total număr de elevi din care:

541

344

197

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

2

3

B. Bursa de merit

156

156

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

23

22

a.1) orfani

6

3

3

a.2) medicale

12

8

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

27

12

15

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

206

25

181

26

LICEUL TEHNOLOGIC

Total număr de elevi din care:

620

267

227

126

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

3

4

B. Bursa de merit

234

175

59

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

19

12

14

"SF. ANTIM IVIREANU"

a.1) orfani

8

2

2

4

a.2) medicale

14

7

6

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

6

6

c) cu venituri mici

17

10

4

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

289

22

191

76

27

Total număr de elevi din care:

1281

408

289

584

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

584

4

227

353

C. Bursa de studiu

LICEUL TEORETIC

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

83

13

23

47

"EUGEN LOVINESCU"

a.1) orfani

20

3

7

10

a.2) medicale

27

5

8

14

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

19

19

c) cu venituri mici

17

5

8

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

667

17

250

400

Nr crt

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

28

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRITESCU"

Total număr de elevi din care:

932

117

734

81

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

72

1

71

B. Bursa de merit

518

110

390

18

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

107

2

105

a.1) orfani

21

2

19

a.2) medicale

9

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

70

70

c) cu venituri mici

7

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

698

113

567

18

29

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

Total număr de elevi din care:

881

414

306

41

120

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

2

B. Bursa de merit

54

51

3

C. Bursa de studiu

10

10

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

40

5

a.1) orfani

18

17

1

a.2) medicale

11

10

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

16

13

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

111

103

8

30

Total număr de elevi din care:

858

339

411

108

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

35

35

C. Bursa de studiu

1

1

LICEUL TEHNOLOGIC

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

17

17

"PETRU PONT

a.1) orfani

12

12

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

53

53

31

Total număr de elevi din care:

1076

450

323

134

169

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

21

21

C. Bursa de studiu

COLEGIUL TEHNIC

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

42

42

"IULIU MANIU"

a.1) orfani

13

13

a.2) medicale

6

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

15

15

c) cu venituri mici

8

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

63

63

Nr crt

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv.

Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

32

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"

Total număr de elevi din care:

1256

293

329

634

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

20

6

8

6

B. Bursa de merit

939

318

621

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

61

8

10

43

a.1) orfani

19

4

4

11

a.2) medicale

23

4

5

14

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

14

14

c) cu venituri mici

5

1

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

1020

14

336

670

33

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE"

Total număr de elevi din care:

942

214

728

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

21

3

18

B. Bursa de merit

348

109

239

C. Bursa de studiu

14

2

12

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

59

4

55

a.1) orfani

20

2

18

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

25

25

c) cu venituri mici

11

2

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

442

118

324

34

Total număr de elevi din care:

593

593

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

2

B. Bursa de merit

144

144

C. Bursa de studiu

2

2

COLEGIUL TEHNIC

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

14

14

"PETRU MAIOR"

a.1) orfani

5

5

a.2) medicale

7

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

162

162

35

Total număr de elevi din care:

1442

583

379

480

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

17

7

7

3

B. Bursa de merit

561

272

289

C. Bursa de studiu

LICEUL "MARIN

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

51

18

13

20

PREDA"

a.1) orfani

16

6

5

5

a.2) medicale

9

4

1

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

4

4

c) cu venituri mici

22

8

7

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

629

25

292

312

Nr cri.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

36

COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"

Total număr de elevi din care:

1045

278

767

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

24

16

8

B. Bursa de merit

1040

296

744

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

55

5

50

a.1) orfani

17

2

15

a.2) medicale

11

2

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

18

18

c) cu venituri mici

9

1

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

1122

317

805

37

COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICAȚII "GH. AIRINEI"

Total număr de elevi din care:

1274

726

230

50

268

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

27

27

B. Bursa de merit

97

97

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

71

70

1

a.1) orfani

30

29

1

a.2) medicale

9

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

27

27

c) cu venituri mici

5

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

198

197

1

38

LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

Total număr de elevi din care:

861

861

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

438

438

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

101

101

a.1) orfani

35

35

a.2) medicale

20

20

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

32

32

c) cu venituri mici

14

14

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

542

542

39

Total număr de elevi din care:

692

255

201

64

172

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

18

18

C. Bursa de studiu

COLEGIUL TEHNIC

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

8

8

"CAROL I"

a.1) orfani

6

6

a.2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

26

26

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU”

Total număr de elevi din care:

194

78

116

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

16

16

C. Bursa de studiu

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

128

51

77

a.1) orfani

5

5

a.2) medicale

113

50

63

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

9

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

148

51

97

41

ȘCOALA

PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA"

Total număr de elevi din care:

160

42

64

54

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

42

18

24

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

93

35

58

a. 1) orfani

1

1

a.2) medicale

90

35

55

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

135

35

76

24

Total număr de elevi din care:

35476

14340

10637

7691

1471

424

913

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

426

151

135

140

B. Bursa de merit

11737

79

8114

3499

45

C. Bursa de studiu

59

24

35

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

2138

828

678

626

6

TOTAL

SECTOR 6

a.1) orfani

492

137

154

199

2

a.2) medicale

689

294

283

111

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

232

1

231

c) cu venituri mici

725

396

241

85

3

E. Burse de ajutor ocazional

11

8

3

Total A+B+C+D+E

14371

1066

8954

4300

51