Hotărârea nr. 3/2020

HCL 3 – Hotărâre privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8207/16.12.2019 al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de:

9

 • -  Adresa nr. 7573/28.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1796874/28.11.2019;

 • -  Răspunsul nr. 1796874/18829.1/06.12.2019 înregistrat la Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 sub nr. 7983/12.12.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 214/2005 privind transmiterea cererii către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului de inițiere a unei Hotărâri de Guvern cu

9                   9                                                                    5

privire la transmiterea în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului local al Sectorului 6 a unor terenuri din Cartierul de locuințe “Constantin Brâncuși”, precum și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a administra acest cartier;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1263/18.10.2005, privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, București;

 • -  Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 180/25.08.2010, privind trecerea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, din Zona A-cartier Constantin Brâncuși Sector 6, din proprietatea publică a Municipiului București în proprietatea publică a statului;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/2010 privind înființarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 61/2010 privind acordarea împuternicirii către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităților din fondul locativ Sector 6 și modificarea H.C.L.S. 6 nr. 234/2005;

 • -  Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare;

 • -  Legea nr. 152/1998 - privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe republicată, cu modificările și completările ulterioare si Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (g) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă către Direcția de Administrare a Fondului Locativ J

Sector 6 dreptul de a administra suprafețele de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”.

Art. 2. (1) Se împuternicește Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să dezmembreze, loturile de teren, aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși” - Zona A, din loturile de teren date în administrarea Consiliului Local Sector 6.

(2) Se împuternicește Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să întreprindă demersurile necesare în vederea demarării procedurilor de publicitate imobiliară conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice altă activitate similară din cadrul altor instituții și servicii publice din subordinea Consiliului Local Sector 6, se desființează.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf.a£t. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G.' âr. 57/2019

Secretarul GeiVeFal al Sectorului 6,Demirel Spiridon

Nr.: 3

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6&primarie6.ro; facebook. com/ PrimariaSectorului 6