Hotărârea nr. 29/2020

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 67000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 67000 lei a proiectului „Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică -Robotică - Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Petru Maior”

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 98 din data de 08.01.2020 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare. Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, adresei Colegiului Tehnic „Petru Maior” nr. 3183 din data de 17.12.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 21276 din data de 30.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în limita sumei de 67000 lei a proiectului „Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică - Robotică - Mecanică), proiect desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Petru Maior-’, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Colegiul Tehnic „Petru Maior”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 29

Data: 21.02.2020București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro;

facebook. com/PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 29/21.02.2020

Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM

( Programare - Electronică - Robotică - Mecanică )

C.T. “PETRU MAIOIR”

Formular de aplicație

An școlar 2019-2020

I. Informații despre aplicant

Numele unității de învățământ care aplică

COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”

Orașul si Județul

BUCUREȘTI

Adresa completă

B-DUL TIMIȘOARA Nr.6 , SECTOR 6, BUCUREȘTI

Nr. de telefon/fax

021.318.32.50

Website

http://www.ctpetrumaior.ro; http//www.cpppetrumaior.ro

Nume, prenume

Funcție

J

E-mail

Mobil

Coordonator proiect

IONESCU GABRIELA MIHAELA

Profesor

miga058@yahoo.com

0723220797

Membrii echipei

PIȚIGOI

ANDREI

Profesor

pitigoi4111 @yahoo.com

0724914405

II. PARTENERI IN PROIECT:

 • > Primăria sector 6 prin Administrația școlilor sector6

 • > Inspectoratul Școlar al Municipiului București

III. Informații despre proiect

 • 1. Titlul proiectului

Centrul de pregătire pentru performanță PERM ( Programare - Electronică - Robotică - Mecanică )

 • 2. Domeniul în care se încadrează proiectul

Domeniul științific si practic aplicativ

 • 3. Număr participanți_________________________

60 elevi, 1 profesor

40 elevi- avansați, anul II de pregătire, 2 grupe

20 elevi- începători- anul I de pregătire-1 grupa

4. Descrierea nevoii identificate si a facilitătii/atelierului

____________________________________________________________________________________________________ 7__________________________________7              ________________________________________________________________________________________________________

ARGUMENT

Asistam la un paradox .Revoluția tehnicii, explozia informaționala si device-urile din ce in ce mai sofisticate la care au acces tinerii din zilele nostre in loc sa-l orienteze către tehnica, ii indeparteaza tot mai mult.Cel puțin, asa arata statisticile naționale. învățământu I tehnic se află într-un con de umbră. Anual tot mai puțini elevi de clasa a VIIl-a aleg să-și continue studiile într-un colegiu tehnic

Din analiza documentelor PLAI*si PRAI*si a datelor statistice de la INS*si ANOFMB* rezulta ca exista un dezechilibru intre oferta de forța de munca calificata si cerințele agentilor economici in acest domeniu de interes. Sistemul de formare profesionala pentru acest segment de pe piața muncii nu este relevant, este greoi si foarte puțin atractiv pentru multi elevi.

Copiii, la varsta scolaritatii, isi doresc sa participe la activitati care sa imbine transferul de cunostintea cademice de la professor către elevi ntr-un mod util .plăcut, cu rezultate practice, vizibile cat mai repede. Transpuse intr-un mod accesibil cunoștințele de mecanica, programare, fizica si electronica pot sa mențină treaz interesul copiilor către robotica, informatica, ii pot ajuta sa conștientizeze avantajele unui parcurs professional in acest domeniu. Consilierea si orientarea profesionala a elevilor din gimnaziu pentru invatamantul tehnic, poat eaveaun suport practic, vizibil, transparent si accesibil.

Direcții de acțiune:

Dezvoltarea abilităților, competentelor si cunoștințelor relevante pentru nevoile pieței de munca;

Promovarea excelentei in educație si formare profesionala;

Dezvoltarea competentelor privind inovarea, creativitatea si spiritul antreprenorial din cadrul programelor de formare profesionala;

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologiei si inovării;

Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare si performanta in educație si formare profesionala prin extinderea parteneriatelor intre furnizorii de formare profesionala, instituții de invatamant superior si o gama larga de actori interesați, parteneri sociali, companii private si societatea civila.

Organizarea si dezvoltarea unui Centru de Performanta in domeniul roboticii reprezintă un segment de nisa pentru a-l atrage pe elevii de gimnaziu, pasionați de informatica si cercetare către invatamantul tehnic. Cursurile acestui centru pot imbina metode active, interactive, moderne de invatare in spațiul virtual si in spațiul real, pastrand iuinteresul, curiozitatea, dezvoltând creativitatea, gândirea inovativa, dar si gândirea critica, toatea cestea , ca intr-un joc virtual extrem de atractiv.

documentele pot fi consultate pe site-urile oficiale

OFERTA

Colegiul Tehnic “PETRU MAIOR” se implică în redresarea acestui deficit de imagine și vine cu o ofertă pentru elevii de gimnaziu:

Cursuri si activitati gratuite de Programare - Electronică - Robotică - Mecanică

la care elevii pot aborda MECATRONICĂ, prin robotică educațională.

Proiectul se adreseaza tuturor unităților de invatamant gimnazial de pe raza sectorului 6.

Scopul declarat al acestui centru este acela de a desfășura activități care să stimuleze elevii în studiul științelor și al informaticii intr-un mod plăcut și inovator, vizând combinarea conceptelor matematice și științifice cu abilitățile tehnologice și de inginerie pentru rezolvarea problemelor.

Activitățile desfășurate, si cursurile sunt un prilej pentru elevi de a utiliza ușor și interactiv tehnologia modernă, își dezvoltă gândirea creativă prin metode prietenoase de învățare, metode bazate pe explorare, experimentare, proiectare de scenarii, care încurajează colaborarea în echipă și spiritul competitiv de performanță.

Elevii pasionați de calculatoare și de robotică vor învăța să construiască roboți programați și comandați. Asistați de profesorii noștri, vor parcurge toți pașii: proiectarea și construcția roboților utilizând motoarele și senzorii inteligenți, dobândirea noțiunilor elementare de programare și utilizarea software și hardware.

Asemenea unui joc, elevii pot descoperi unele din conceptele fundamentale ale programării, iși vor însuși cunoștințe și abilități de programare intr-un mediu virtual de instruire aproape de realitatea industrială.

Elevii vor învăța în cadrul laboratoarelor de mecatronică și electronică din liceu, familiarizându-se cu profilele tehnice din oferta liceului și cu profesorii de specialitate, utilizând echioamente si tehnoloaii de instruire moderne. .

RESURSE DISPONIBILE

Laborator de mecatronică

Laborator de INFORMATICA CLUBUL ELEVILOR; CERCUL DE APLICAȚII TEHNICE Profesori și studenți/masteranzi cu pregătire in specialitate

5. Rezumatul proiectului: Descrierea soluției propuse

Prin proiectul Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM ( Programare - Electronică -Robotică - Mecanică ), în anul școlar 2019-2020 vor fi pregătiți 60 de elevi din învățământul gimnazial din sectorul 6 în domeniul roboticii. Centrul de pregătire va funcționa în baza unui Regulament care va cuprinde drepturile și obligațiile elevilor înscriși precum și modul de organizare și de desfășurare al activităților.

Centrul funcționează din anul 2017 la Colegiul Tehnic ,,PETRU MAIOR”, sect.6, instituție de învățământ cu tradiție și rezultate obținute în domeniul roboticii educaționale.

Activitățile constau în pregătirea teoretică și practică a elevilor din grupul țintă, organizați pe grupe, câte 2 ore pe grupa/săptămână. Se susțin evaluări periodice în vederea identificării progresului elevilor.

Activitatea Centrului de Pregătire pentru Performanță PERM va fi transparentă pentru mediul educațional și comunitatea locală prin intermediul site-ului proiectului httpZZwww.cpppetrumaior.ro.

Profesorii traineri sunt selectați dintre profesorii cu activitate și cu rezultate recunoscute la disciplinele tehnice sau studenti si masteranzi ai Universității Politehnica București, specializarea Robotica.

La Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM pentru robotică educațională se pot înscrie elevi din școlile gimnaziale din sectorul 6.

în prima etapă se realizează

o informarea unităților de învățământ din sectorul 6 cu privire la acest proiect

• susținerea financiară a implementării proiectului de către

 • > autoritatea locală - Primăria sectorului 6 prin Administrația școlilor sect.6

 • >  comunitatea educațională a sectorului 6, părinții elevilor, persoane publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional

în a doua etapă, se crează grupul țintă format din

o 2 grupe a cate 20 elevi din clasele de gimnaziu, avansați, anul II de pregătire

© 1 grupa a cate 20 de elevi de gimnaziu, anul I, incepatori

Cei 60 de elevi vor fi instruiți de către 1 profesor si asistenți, studenti sau elevi de liceu

 • >  1 coordonator, cadru didactic de specialitate

 • >  2 studenti/maseranzi de la Universitatea Politehnica București.

In a treia etapă, se desfășoară

 • > cursurile gratuite de Programare - Electronică - Robotică - Mecanică pentru elevii de la școlile gimnaziale din Sectorul 6, în vederea atragerii către învățământul tehnic și stimularea elevilor capabili de performanțe școlare.

Prin intermediul acestor cursuri, elevii iși dezvoltă o pasiune inteligentă, se vor pregăti pentru o carieră de viitor, își vor face noi prieteni, cu aceleași preocupări de calitate, vor învăța cum să găsescă soluții în mod creativ, vor învăța să creeze, mai degrabă decât să adopte tehnologii, vor învăța cum să gândească analitic și creativ, cum să construiască, să programeze și să controleze roboți adevărați, cum să lucreze în echipă, vor participa la competiții de profil și iși vor testa astfel propriile inovații.

 • > 1 concurs de robotică pentru elevii de gimnaziu, incepatori, ROBOTECH JUNIOR, în luna aprilie, pe centru

 • > 1 concurs de robotică pentru elevii avansați, organizat la Centrul Petru Maior de robotica din Municipiul București- luna iunie

în a 4-a etapă, se organizează programul "Școala de vară” - pentru 20 de elevi , dintre cei cu rezultate remarcabile și profesorii traineri ai acestora.în cadrul acestui program, elevii vor beneficia pe perioada vacanței de vară de activități de instruire în robotică și de activitati de dezvoltare personală.

 • 6. Scopul și obiectivele proiectului

în contextul înregistrării unui interes tot mai mare pentru domeniul roboticii în rândul elevilor, Colegiul Tehnic PETRU MAIOR propune continuarea activitatii acestui Centru de pregătire în domeniul roboticii, pentru a asigura elevilor capabili de performanță șanse cât mai mari de inserție pe piața muncii, într-o societate din ce în ce mai competitivă.

Facilitarea accesului la educație si creșterea nivelului de educație si formare profesională inițială a elevilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea si implementarea de instrumente/ soluții pentru promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la elevi.

Proiectul stimulează elevii capabili de performanță și promovează activitățile inovative de tipul "Școala de vară”, vizând dezvoltarea personală, respectul de sine, prin metode alternative/creative de învățare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale alternative/inovative, care permit accesul grupului țintă la noi oportunități și participarea egală la educație. Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare.

Scop

Crearea si funcționarea

unui Centru de pregătire pentru performanță PERM

( Programare - Electronică - Robotică - Mecanică )

Obiectivul 1

Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non formale, pentru elevii din sectorul 6, de nivel european, care să conducă la o mai bună inserție pe piața muncii a absolvenților de liceu din invatamantul profesional și tehnic.

Obiectivul 2

Identificarea propriilor puncte forte ( precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora și la dezvoltarea unui set de cunoștințe și aptitudini.

Obiectivul 3

Stimularea și - implicit - creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării.

Obiectivul 4

Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii elevilor de a fi asistați în a-și forma deprinderi dezirabile de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea, de petrecere a timpului liber, etc.;

Obiectivul 5

Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate; popularizarea rezultatelor elevilor in urma participării la concursuri

7. Grupul țintă/categorii de beneficiari

Grupul țintă al proiectului/ beneficiari direcți ai proiectului este format din 60 de elevi din scoli gimnaziale din sectorul 6.

Beneficiarii directi:

J

 • •  Elevii de la școlile gimnaziale din Sectorul 6

 • •  Cadrele didactice

Beneficiarii indirecti:
 • •  Unitățile din invatamantul profesional si tehnic, care devin mai vizibile si atractive

 • •  peste 200 elevi din clasele V-VIII din școlile gimnaziale din Sectorul 6 in perspectiva continuării proiectului, care pot disemina achizițiile dobândite in centru

 • •  familiile cursanților

 • •  administrația locala, ca fiind una dintre modalitățile de atingere a unora dintre obiectivele sale, privind educația.

6. Activitățile principale ale proiectului:

A 1: Informarea unităților de învățământ din sectorul 6 cu privire la scopul și obiectivele proiectului, criterii de selecție pentru elevii din grupul țintă, activitățile desfășurate;

A 2: Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru elevii din grupul țintă;

A 3: Stabilirea programei de studiu pe an in funcție de nivel si a regulamentului Centrului de pregătire de performanță PERM si a calendarului de activități;

A.4: Actualizarea site-ului centrului

A5: Informarea comunității asupra activităților dezvoltate cu sprijinul financiar al Primăriei sectorului 6;

A6: Amenajarea și dotarea laboratoarelor cu logistica necesara, kituri de roboți LEGO și Arduino si consumabile

A7: Realizarea machetelor funcționale conform programei, de către elevii avansați

A8: Exerciții de creativitate pentru participarea la competiții

A9: Organizarea unor concursuri de roboți LEGO și Arduino

A10: Organizarea programului "Școala de vară” - pentru 20 de elevi și profesorii traineri ai acestora (cadre didactice și studențij.în cadrul acestui program, elevii vor beneficia pe perioada vacanței de vară de activități de instruire în robotică și de dezvoltare personală.

A11: Crearea unui CD/memorystick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

A 12: Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectorului 6, Consiliului Local al sectorului 6, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I și VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

A 13: Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

 • 7. Perioada de implementare:

Programului educațional "Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM ( Programare -Electronică - Robotică - Mecanică )” se va desfășura in perioada oct.2019-aug.2020, anul școlar 2019-2020.

J

 • 8. Obligațiile părților:

8.1. Pentru unitatea de învățământ Colegiul Tehnic PETRU MAIOR:
 • a. ) Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea programului în condiții optime. Colegiul Tehnic Petru Maior poate sa susțină din surse extrabugetare, cu aprobarea Consiliului de administrație, activitatile din proiect, in limitele bugetului aprobat de către Administrația școlilor sect 6.

 • b. ) Să informeze părinții și elevii, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia;

 • c. ) Să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea programului și evaluarea elevilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al elevilor;

 • d. ) să selecteze cadre didactice profesioniste/ studenți, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul programului;

 • e. ) să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile programului, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

 • f. ) să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • g. ) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de instruirea elevilor, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

 • h. ) să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • i. ) să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate în cadrul programului "Centrul de Pregătire pentru Performanță PERM ( Programare - Electronică -Robotică - Mecanică)”;

j) sa stabilească criterii obiective si nediscriminatorii pentru selecția elevilor care vor participa la concursuri si la taberele de vara organizate in cadrul proiectului; se va avea in vedere cu prioritate atingerea obiectivelor programelor aprobate si performantele elevilor participanti la concursurile la care participa.

 • 8.2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

 • a. ) să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b. ) să-și asume primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • c. ) să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența elevilor la activitățile proiectului;

 • d. ) să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în școală, sau în afara școlii, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • e. ) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului Intern al școlii;

 • f. ) să asigure frecvența zilnică/pe perioada vacanțelor, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevilor, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

 • g. ) să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu elevii, conducerea unități de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari,

 • h. ) să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din școală, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea elevului din cadrul proiectului;

 • 8.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, elevii din învățământul gimnazial și liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6:

 • a. ) elevii înscriși au obligația frecventării cursurilor;

 • b. ) elevii înscriși au obligația să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c. ) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului Intern al școlii;

 • d. ) să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

 • e) să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

 • f) elevii au obligativitatea participării la evaluările periodice.

8.4 Administrația școlilor sector 6
 • a) sa promoveze o hotarare a Consiliului local sect.6, prin care acesta sa finanțeze acivitatile din proiect pentru anul 2020

 • b) sa asigure fondurile bugetare necesare si sa monitorizeze cheltuirea acestora conform destinației, de către Colegiul Tehnic “Petru Maior”

8.5 Inspectoratul Școlar al Municipiului București
 • a) aproba programele de pregătire ale elevilor prin inspectorii de specialitate

 • b) selectează cadrele didactice, pe criterii de experiența, profesionalism si performante, care vor pregăti elevii

 • 9. Bugetul proiectului

  Nr. crt.

  CATEGORII DE CHELTUIELI

  TOTAL LEI (cu TVA)

  1.

  Cheltuieli cu mijloace didactice-dotarea Centrului de Pregătire

  7000

  2.

  Cheltuieli cu resursa umană

  (28saptamani x 6 grupe x 2 ore = 336 ore)

  25000

  3.

  Cheltuiele cu logistica ( afișe, promovare, organizare concursuri, premii elevi, consumabile, papetărie, birotică)

  5000

  4.

  Cheltuieli organizare Școala de vară ( 50 elevi+4 traineri )transport, cazare, activitati ,masa, 6 nopți, 7 zile.

  30000

  TOTAL

  67000


PREȘEDINTE DE S

9                                            9

Traian Pană

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 29/21.02.2020

Necesarul pentru dotarea

Centrului de pregătire pentru performanță PERM

( Programare - Electronică - Robotică - Mecanică )

C.T. “PETRU MAIOR”

Materiale pentru Lego și Arduino

Componente Lego (Varianta minima)

NR. Crt.

Denumire Produs

Set/bucă ți

M-.

bc.

Preț

Recomandare Firmă

1

Lego® mindstorms® EV3 set de baza cu acumulatori

SET

5

10 000

Education.lego

2

Set expansiune LEGO EV 3

SET

5

2000

Education. lego

3

Adaptor pentru incarcare acumulator

BUC

5

100

Education. lego

Total= 12 100 lei

Componente Arduino (Varianta minimă)

NR. Crt.

Denumire Produs

Set/bucă ți

TVr. bc.

Preț

Recomandare Firmă

1

Kit "Introducere în Arduino"

SET

6

1169,94

Optimus Digital SRL

2

Multimetru Digital Velleman

DVM841 - CAT II 500V / CAT III 300 V - 200 mA

BUC

6

239,94

Optimus Digital SRL

o

3

Cablu Imprimantă USB 2.0 A-B

1.5 m

BUC

6

29,94

Optimus Digital SRL

4

Dioda 1N4001

BUC

20

3,80

Optimus Digital SRL

5

Tranzistor BD 137

BUC

30

18

Conex electronic

6

Tranzistor BD138

BUC

30

18

Conex electronic

7

Tranzistor BC 337

BUC

30

6

Conex electronic

8

Fludor 250 g 0.8 mm Alien

BUC

6

239,94

Optimus Digital SRL

9

Colofoniu Activ 40 g (sacâz)

BUC

6

53,94

Optimus Digital SRL

10

PISTOL DE LIPIT 75W

BUC

6

796,56

triton.com.ro

11

Modul cu Driver de Motoare Dual

L298N Roșu

BUC

6

59,95

Optimus Digital SRL

12

Modul releu cu un canal (comandat cu 5 V)

BUC

6

53.88

Optimus Digital SRL

NR.

Crt.

Denumire Produs

Set/bucă ti

Nr. bc.

Preț

Recomandare Firmă

13

Fire Colorate Tată-Tată (lOp, 15 cm)

BUC

6

26,7

Optimus Digital SRL

14

Fire Colorate Tată-Tată (1 Op, 20 cm)

BUC

6

23,94

Optimus Digital SRL

15

Fire Colorate Tată-Tată (lOp, 30 cm)

BUC

6

44,7

Optimus Digital SRL

16

Fire Colorate Mamă-Mamă (lOp,

10 cm)

BUC

6

17,94

Optimus Digital SRL

17

Fire Colorate Mamă-Tată ( lOp, 30 cm )

BUC

6

44,7

Optimus Digital SRL

18

Fire Colorate Mamă-Tată ( lOp, 15 cm )

BUC

6

26,7

Optimus Digital SRL

19

Fire Colorate Mamă-Tată ( lOp, 20 cm)

BUC

6

23,94

Optimus Digital SRL

20

Fire Colorate Mamă-Tată ( lOp, 10 cm)

BUC

6

17,94

Optimus Digital SRL

21

Filament pentru Imprimanta 3D 1.75 mm PLA 1 kg - Verde Fluorescent

BUC

5

424,95

Optimus Digital SRL

22

Tastatura matriceala 4x4 cu conector pin de tip mama

BUC

6

29,94

Optimus Digital SRL

23

Modul cu Potentiometru

BUC

6

59,7

Optimus Digital SRL

24

PS2 Joystick Breakout

BUC

6

149,94

Optimus Digital SRL

25

Senzor Lumina Brick

BUC

6

54

RoboFun

26

Senzor Temperatura Brick

BUC

6

78

RoboFun

27

Modul cu 3 LEDuri

BUC

10

4,13

Ledshop.ro

28

Sursa 400W bulk, ACTIV 7, ventilator 8cm, conectori: 20+4P/1X 4P 12V/2x Molex/2x SATA/lxFDD

BUC

6

313,18

Emag

29

Placă de dezvotare compatibilă cu Arduino MEGA 2560 (Atmega 2560+CH340) și Cablu 50 cm

BUC

6

398,94

Optimus Digital SRL

30

Placă de dezvoltare compatibilă cu Arduino UNO (Atmega328p și CH340) + Cablu 30 cm

BUC

6

149,94

Optimus Digital SRL

31

Calculator cu DVD ROM, minim 4 GB memorie si minim 200 GB HARD DISCUL

BUC

6

8994

Emag

32

Senzor Telecomanda Infrarosu Brick

BUC

5

114

Robofun

33

Modul GSM / GPRS M590E cu

Carcasă

BUC

6

239,94

Optimus Digital SRL

34

Videoproiector Epson EB-S31, SVGA, 3LCD, 3200 lumeni, Alb

BUC

1

1 749

Emag

Total = 15 436,17 lei

Componente Arduino (Varianta maximă -pentru concursuri și pentru aplicații complexe )

NR. Crt.

Denumire Produs

Set/bucăti

Ar. bc.

Preț

i

Recomandare Firmă

1

Bara senzori linie analogic QTR-8A

BUC

6

240

RoboFun

2

Sursă de Laborator RXN-305D cu

Afișaj Digital (0 - 30 V, 5 A)

BUC

6

1 448,94

Optimus Digital SRL

3

Motor Pas cu Pas 42BYGHW609

BUC

6

239,99

Optimus Digital SRL

4

Ball Caster 9.5 mm

BUC

6

48

RoboFun

5

Roti 32x7mm

Set

6

138

RoboFun

6

Motor cu cutie de viteze 120:1 tip

Pololu

Set

12

288

RoboFun

7

Driver pentru Motoare Pas cu Pas

A4988 Roșu

BUC

12

113,88

Optimus Digital SRL

Total= 2 515,81 lei

Suma totală = 30 051,98 lei

Notă:

Pentru aplicații de mare complexitate ( exemplu concursuri) trebuie cumpărate si alte componente în funcție concursuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9     99"

Traian Pană