Hotărârea nr. 28/2020

HCL 28 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București. Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului

București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef nr. 25/07.02.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de:

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 10IE, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit (c), art. 139 alin. (3) lit. g) și al art. 166 alin. (2) lit. g), k), 1), m), p) și q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020.

(2) Terenurile se identifică conform planurilor Anexă și vor fi destinate amenajării unor parcări, spații verzi-locuri de joacă pentru copii, creșe, grădinițe și altor obiective de interes public local.

Art. 2 (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Tehnică și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 28

Data: 21.02.2020CONTRASEMNEAZĂ

ntru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul GeneraȚal Sectorului 6,


Demirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIRO4340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(a>primarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6
Ânexa Nr. 1 La Partea i

Teren
Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 10.900 Masurata: 9.089

RESTUL DE SUPRAFAȚA (5=1811 mp ), FATA DE SUPRAFAȚA DIN ACT , A FOST EXPROPRIATA CONF DISPOZIȚIEI 659/29.04.2016Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

201505

Din acte: 10.90C Masurata: 9.039

TEREN IN SUPRAFAȚA Dc 10 900 MP

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Anexa Mr. 1 La^Partea I


AJ dJ U 3 E C.

3 CJ & u

C


IO


co


Teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.712

-

-

4—


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

i- (m)

1

2

53.001

2

3

20.528

3

4

4

5


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

201506

Din acte: 2.326

Masurata: 1.712

In urma actualizării nr cadastral 201506, suprafața ramasa in proprietate este" S=1712 mp. Restul de suprafața , S= 614mp, fata de suprafața din acte a fost expropriata conform Legii 255/2010, HCGM București nr 28/12.02.2015 si a Dispoziției nr 659/29.04.2016

(MtM*


Anexa Nr. 1 La Partea !

aeren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații/Referințe

201937

22.280

Teren n suprafața de 22.230,17 mp

’ Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

22.280

-

-

-

ga. hmucaRA Me lot eJ kM


Teren


Carte Funciară Nr. 201733 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 6

Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

201738

Din acte: 33.330 Masurata: 33.328

TEREN IN PROPRIETATE (DIN MAS. 33330,24 MP.)

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

33.328

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i- (m)

1

2

36.043

3

4

135.325

5

6

12.804

7

8

<242T

Ș

10

s 7


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

2

3

48.136

4

5

" 34.751

6

7

21.276

B

9,

6.795

11

34.941


Document care conține data cu caracter personal, protejate de prevederile Leg.i Nr. 677/2001.azuiim-TerenCarte Funciară Nr, 203591 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

203591

1.523

teren

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.523

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

3.639

2

3

28,494

3

4

2.425

4

5

2.709

5

6

11.567

6

7

3.306C'UI BucUț.