Hotărârea nr. 26/2020

HCL 26 – Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 930/12.02.2020 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6.

Art. 2. Se aprobă asocierea și protocolul de asociere dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, după obținerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al Primarului, să semneze protocolul de asociere și să efectueze toate demersurile în vederea derulării acestuia.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 26

Data: 21.02.2020


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(aprim.arie6. ro; facebook.com/PrimariaSectonilui6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 26/21.02.2020

PROTOCOL DE ASOCIERE

I.       Părțile

  • 1.  Sectorul 6 al Municipiului București, cu sediul în Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, București, CUI 4340730, Tel.: 037.62.04.319/ Fax 037.62.04.446, prin reprezentant legal Gabriel Mutu - Primar

și

  • 2.  Administrația Străzilor București cu sediul în str. Domnița Ancuța nr. 1, Sector 1, București, prin reprezentat legal Răzvan Mihăilescu - Director General,

Numite în mod colectiv „părți/părțile”, au convenit încheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarele clauze:

II. Obiectul protocolului

Art. 1. Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spațiile publice din sectorul 6, aflate în administrarea Administrației Străzilor, privind modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice.

III. Durata protocolului

Art. 2. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părți, pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

IV. Drepturile și ogligațiile părților

Art. 3. (1) Sectorul 6 al Municipiului București va identifica lucrările de interes public ce fac obiectul prezentului protocol, privind modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice aflate în administrația Administrației Străzilor București și va solicita avizul prealabil al Administrației Străzilor București privind măsurile necesare în vederea modernizării, reconfigurării, întreținerii și amenajării/reamenajării acestor spații publice aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

  • (2) Administrația Străzilor București va emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 6.

  • (3) Dacă nu se emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 6 sau nu se motivează refuzul emiterii, acordul prealabil se consider emis în mod tacit.

Art. 4. (1) Administrația Străzilor București va aviza în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 6, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes local ce urmează a fi realizate pe străzile din sectorul 6 aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

(2) Dacă nu se emite avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, sau nu se motivează refuzul emiterii, lucrările propuse se consideră avizate în mod tacit.

Art. 5. Sectorul 6 al Municipiului București va asigura finanțarea, organizarea și derularea activităților/lucrărilor avizate, cu respectarea tuturor reglementărilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6. Sectorul 6 al Municipiului București, va asigura mijloacele și dotările necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

Art. 7. Sectorul 6 al Municipiului București va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

V. Principiile de bună practică ale protocolului

Art. 8. Partenerii contribuie Ia realizarea activităților, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art. 9. Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activității.

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel. 037.62.04.319/fax: 037.620.44.46, www.primarie6.ro email: prim6(a),primarie6.ro

Art. 10. Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art. 11. Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

VI. încetarea protocolului

Art. 12. Prezentul Protocol încetează prin:

  • a)  îndeplinirea obiectului

  • b)  denunțarea unilaterală cu respectarea unui preaviz de 30 zile

  • c)  acordul scris al Părților

VII. Alte clauze

Art. 13. Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art. 14. Părțile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de legislația română în vigoare.

VIII. Forța majoră și cazul fortuit

Art. 15. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă și să notifice celelalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forță majoră.

Art. 16. Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Art. 17. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul și care exclude culpa părții care îl invocă.

Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

IX. Litigii

Art. 18. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial și material.

X. Dispoziții finale

Art. 19. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 20. Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris, printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Art. 21. Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință a părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional în scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi ..................... în ....... exemplare cu valoare de

original, câte unul pentru fiecare parte.

Părțile semnatare ale protocolului:

Sectorul 6 al Municipiului București                 Administrația Străzilor București

Primar


Director General


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel. 037.62.04.319/fax: 037.620.44.46, www.primarie6.ro email: r>rim6ri primarie6.ro