Hotărârea nr. 25/2020

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6l»ugg


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58/15.01.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 și 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Decizia nr. 34/09.01.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București, prin care se repartizează impozitul pe venit pe anul 2020, Decizia nr. 35/09.01.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

în temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.084.898 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.039.915 mii lei la venituri conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 123.848 mii Iei, la cheltuieli și în sumă de 123.848 mii lei la venituri conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 219.114 mii lei, atât Ia venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 270.638 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. VI ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446: www.primarie6.ro: e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook. com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.