Hotărârea nr. 24/2020

HCL 24 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Adrian Nicolae

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Adrian Nicolae

Luând în considerare demisia d-lui Enache Adrian Nicolae, înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 57/31.01.2020;

Ținând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul General al Sectorului 6 nr. S.T. 58/31.01.2020;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al domnului Enache Adrian Nicolae, prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Enache Adrian Nicolae.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) Traian Pană                             din O.U.G. nr. 57/2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/ PrimariaSectorului6