Hotărârea nr. 23/2020

HCL 23 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 86/07.02.2020 al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; în temeiul art. 123 alin. (1) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Pană Traian în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,


Nr.: 23

Data: 21.02.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook.com/PrimariaSectorului6