Hotărârea nr. 20/2020

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020. a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat”, desfășurat de Direcția

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28389/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.08.2019 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • -  FI.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind funcționarea Centrului “Casa Sfântului Marcellin Champagnat”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2020, cu nr. D/25779/20.11.2019;

 • - Prevederile art. 46 - 48 și art. 123, 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 1.389.018 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”, conform Anexelor A și B. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile prezentei se aplică ulterior aprobării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
pentru legalitate confir art. 243 alin. (1) lit. a)


Secretarul General a/1 Sectorului 6,


Nr.: 20

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/Prima7iaSectorulu16

ANEXA A . _

la HCL Sector 6

FIȘA TEHNICĂ privind unitatea de asistență socială

ANUL 2020

 • 1. Unitatea de asistență socială

- denumirea: ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARIȘTI AI ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

 • - tipul de unitate: Centrul de plasament: "Sf. Marcellin Champagnat"

 • 2. Sediul unității de asistenta socială: Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat”, str. Strămoșilor, nr. IA, sector 6. 062378 BUCUREȘTI

Tel. 031.8055035 / Fax. 0318055034

e.mail: fmsromania@yahoo.com sau maristeconro 1 l@gmail.com

3. Justificarea unității de asistența socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

http://www.mmuncii.ro/i33/images/buletin statistic/2019/Copil 12019.pdf

Evoluții în domeniul protecției copilului

Scăderea semnificativă a numărului de copii aflați în servicii de tip rezidențial publice și private, a fost consecința aplicării politicii de dezinstituționalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie adopția, fie prin înlocuirea măsurii de protecție de tip rezidențial cu una de tip familial, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere (fizic, psihic, intelectual) a unui copil, ca și posibilitatea integrării lui în societate sunt cel mai bine realizate în cadrul unei familii.

Datele de 31.03.2019

La sfârșitul lunii martie, erau 52.608 copii în sistemul de protecție specială, din care:

♦ un număr de 16.961 copii (32.24%) beneficiau de măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial, din care:

□13.437 copii se aflau în servicii de tip rezidențial publice,

□ 3.524 copii se aflau în servicii de tip rezidențial private.

♦ un număr de 35.647 copii (67.76%) beneficiau de măsură de protecție specială în servicii de tip familial, din care:

17.916 copii se aflau la asistenți matemali,

12.970 copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv,

4.761 copii se aflau la alte familii sau persoane.

Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecție specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinți (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere, etc.). începând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistență socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 31 martie 2019 să ofere servicii pentru 44,54% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 24,12% oferind organismele private acreditate, iar 31,34% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

La 31 martie 2019 existau 1.118 servicii de tip rezidențial publice și 323 servicii de tip rezidențial ale organismelor private acreditate. Aceste servicii includ: centre de plasament clasice sau modulate, apartamente, case de tip familial, centre matemale, centre de primire în regim de urgență, alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, adăpost de zi și de noapte).

Din totalul celor 1.441 servicii de tip rezidențial, un număr de 300 servicii de tip rezidențial (284 servicii de tip rezidențial publice și respectiv 16 servicii de tip rezidențial private) erau destinate copiilor cu dizabilități. Numărul copiilor care beneficiau de măsură de protecție specială în aceste servicii destinate copiilor cu dizabilități era la data de 31.03.2019, de 5.012 copii, înregistrându-se o scădere cu 333 copii față de aceeași perioadă a anului 2018.

 • A. Caracteristicile proprii ale copiilor și ale adolescenților din Centrul nostru

 • - In general, mediul cultural în care au crescut este de un nivel foarte scăzut iar principala lor problemă este pregătirea înțeleasă în mod amplu (școlară, personală, socială, umană, spirituală...)

 • - Unii mai sunt nesiguri și anxioși datorită repetatelor eșecuri pe care le-au avut în familie și la școală, ceea ce are repercusiuni negative și chiar agresive în relațiile pe care le au.

 • - Folosirea pasivă și necritică a timpului liber.

 • - Respect de sine scăzut și/sau părere despre sine care nu este în concordanță cu realitatea, mai ales în privința capacităților de învățare.

 • - Dificultatea de a exprima în mod verbal sentimente atât pozitive cât și negative.

 • - Rezistență scăzută la frustrare.

 • - Lipsă de abilități în relațiile cu ceilalți, mai ales pentru unii. Folosirea unor comportamente și atitudini violente.

 • - Dificultățile trăite în mediul familial se traduc în carențe afective și în lipsa limitelor și a ordinii în obiceiurile zilnice.

 • - Consideră că eșecul lor se datorează dorințelor și acțiunilor celorlalți si le este greu să-și accepte propriile greșeli.

 • - Sunt foarte receptivi la modelele sociale obișnuite din societățile occidentale, creându-se astfel false necesități și asociindu-se realizarea personală cu idei false și de neatins.

 • - Caută cu disperare succesul și recunoașterea în tot ceea ce se implică sau acceptă. Totul este foarte rapid, le este greu să-și asume urmările progresive ale țelurilor lor, vor să obțină totul pe moment.

 • - Apar tulburări psihice grave care se accentuaeaza la adolescenta iar centrul nu poate răspunde adecvat nevoilor lor pentru ca sunt probleme strict legate de psihiatrie,iar tratamentul si urmărirea acestor cazuri este stric legat de psihiatrie

 • B. Caracteristicile familiilor din care provin acești minori.

 • - Lipsă generală de motivație pentru școală, slabă evaluare a lucrărilor școlare. înalt nivel de analfabetism funcțional. Lipsa de resurse culturale. Nu sunt acoperite sau nu au fost acoperite nevoile afective ale acestora: dragoste, încredere de bază, siguranță, părere despre sine și respect de sine.

 • - Situații familiale complexe și/sau dezmembrate: privind în interior se observa, mișcarea și absența a rolurilor (situații familiale fără acte legale atât în cazul uniunilor cât și în cazul despărțirilor, femei cu mai mulți copii din diverse relații).

 • - In anumite cazuri, probleme de alcoolism, toxicomanie, închisoare.

 • - Sărăcie din punct de vedere financiar: șomaj, muncă precară și prost plătită. Situația financiară precară și sărăcia multor familii determină ca unul sau mai mulți din membrii săi să se desprindă, sau alteori sunt chiar copiii cei care optează pentru abandonul familiei, pentru a încerca și altceva sau pentru a-și încerca norocul.

 • - Abuzuri asupra copilului de către adulți, de la exploatarea financiară (cerșit) până la abuzuri de natură sexuală.

 • - Locuința familiei este la limita sărăciei, lipsindu-i apa, lumina și încălzirea în majoritatea cazurilor. Foarte adesea mai multe persoane împart un spațiu foarte mic pentru a locui, iar întreaga familie dispune doar de o singură încăpere.

 • - Absența totală a relațiilor între membrii familiei, încă de la vârstele cele mai fragede. Au fost abandonați la naștere. In anumite cazuri familia lipsește cu desăvârșire, fiind instituționalizați la puțin timp după naștere.

 • - Moștenirea genetica psihica in diferite cazuri, cu consecințe de tulburări psihice grave si dificultățile de tratare, depasesc capacitatile si scopul centrului.

 • C. Relațiile copiilor cu instituția școlară

Procentaj ridicat de absenteism școlar.

Abandon prematur al studiilor.

întârzieri școlare semnificative.

Lipsă de motivare pentru conținutul materiilor școlare și pentru a învăța, mai ales pentru unii dintre copii. La rândul lor conținutul materiilor școlare, programa școlară, etc., nu corespund intereselor și motivațiilor acestor copii.

Dificultăți de învățare, agravate în clasele mari de acumulare a lacunelor în etapele școlare anterioare.

Lipsă de abilități în urmărirea procesului de învățare care se realizează în școală, lipsa mecanismelor necesare învățării. In multe cazuri este vorba despre copii care au fost foarte puțin sau chiar deloc stimulați în procesul de dezvoltare cognitivă.

Eficiență scăzută și în neconcordanță cu realitatea și în general expectative de eșec în domeniul școlar.

Sentimentul de a fi respinși de propriul sistem școlar.

Familia nu urmărește progresele pe care copilul le are la școală.

4. Serviciile de asistența socială acordate

Politica și obiectivele planului strategic al serviciilor sociale sunt cuprinse in Proiectul Socio-Educativ și în Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației Fraților Mariști.

Ele sunt structurate astfel:

 • A. INTEGRAREA PERSONALĂ

 • - primirea beneficiarilor

 • - socializarea împreuna cu toți beneficiarii

 • - valori umane si religioase

 • - rezolvarea de conflicte

 • B. INTEGRAREA SOCIALĂ ȘI PE PIAȚA MUNCII

 • - orientare socio-profesională

 • - pregătirea intelectuală (calificarea profesională).

 • C. INTEGRAREA ÎN FAMILIE

 • - cunoașterea situației familiale

 • - asumarea propriei situații familiale

 • - implicarea in rezolvarea propriei situații personale si familiale

până la evaluare, trecând prin intervenția concretă în fiecare din diversele arii. Astfel vrem să lucrăm această arie în mod transversal în toate și în fiecare dintre activitățile realizate în cadrul centrului.

Aria Măsurilor de Prevenire

Bazăm orice acțiune a noastră pe o intervenție socio-educativă care să crească la copii, adolescenți și tineri capacitatea de a-și înfrunta și depăși problemele. Este așadar o educație pentru viață, pentru integrare și participare. Din acest motiv în intervenția noastră vom combina atenția acordată persoanei cu dinamica grupului, elementele socio educative cu sprijinul practic pentru formare, pentru integrare socială și pentru integrare pe piața muncii. Vom realiza orice intervenție bazându-ne pe dezvoltarea și pe urmarea principiilor de prevenire.

Aria Conviețuirii în casă

Casa cămin este spațiul pedagogic al intervenției noastre. Echipa educativă din fiecare casă este responsabilă de intervenția educațională asupra copiilor din acea casă. Din acest motiv fiecare dintre case este o piesă fundamentală de funcționare, având autonomia necesară în procesul educativ și în viața cotidiană a fiecărei persoane din respectiva casă.

Este foarte important să fie implicați copii, adolescenții și tinerii în funcționarea cotidiană a Centrului, respectând normele de conviețuire și realizarea sarcinilor zilnice din cadiul acestuia. Aceste sarcini pot fi pregătirea mâncării, curățenia, călcatul, decorarea și tot ceea ce ține de îngrijirea imobilului. Considerăm că acesta este un principiu de bază în funcționarea noastră, care stimulează și promovează participarea tuturor.

Se stimulează participarea și implicarea copiilor în desfășurarea proiectului. Suntem conștienți că băieții și fetele nu sunt doar utilizatori sau destinatari ai Proiectului, ci intervin chiar în mod activ în desfășurarea acestuia. Fiecare dintre ei, în funcție de vârstă, colaborează și devine responsabil având grijă de tot ceea ce îi aparține. Centrul creează și acordă în mod progresiv și controlat responsabilități adolescenților și tinerilor. Astfel, se promovează participarea și implicarea personală. Educatorii răspund întotdeauna activităților propuse de ei, fie pentru a le oferi sprijinul și colaborarea pentru realizarea activităților, fie pentru a-i reorienta și pentiu evalua posibilitățile.

Aria de Sprijin Școlar și Formativ

Această Arie are o dublă orientare: încadrarea în muncă și latura educațională.

Aria de Sprijin Școlar și Formativ dezvoltă o componentă formativă de sprijin și consolidare a ariilor corespunzătoare programei stabilite cu caracter general și obligatoriu. Este orientată pe formarea tinerilor aducând instrumente de bază necesare accesului Ia un loc de muncă corespunzător capacităților lor.

Necesitățile tinerilor variază în cadrul caracteristicii generale de întârziere și inadaptare școlară, drept pentru care Aria de Sprijin Școlar și formativ este organizată intern pentru a realiza programe individualizate în funcție de necesitățile și expectativele fiecărui tânăr sau copil.

Aha Hobby si Timp Liber

Cunoscând importanța pe care o are petrecerea timpului liber în viața tinerilor, adolescenților și copiilor îi vom stimula să-și poată folosi în mod pozitiv timpul liber, astfel încât să devină un timp în care să se bucure și să învețe în același timp din perspectiva ludică. In proiectul nostru petrecerea timpului liber trebuie utilizat în mod pozitiv, să nu fie doar o simplă consumare a timpului.

Din dorința de a lucra cât mai bine, considerăm necesar să-i “îndrumăm” în petrecerea timpului liber prin pregătirea unor activități concrete, așa cum ar fi realizarea unor ateliere de formare sau de creație. Evident, acest luciu se va realiza în acord cu dorințele și interesele tinerilor și ale copiilor.

Unele din cele mai importante activități pe care le realizăm sunt:

 • •  Activități educative

 • •  Atelier de creație.

 • •  Deplasări la sfârșit de săptămână.

 • •  Activități pe perioada vacanțelor.

 • •  Sport

 • •  Participări la evenimente culturale

 • •  Activități în natură

 • •   Alte activități: muzică, teatru...

Așa cum am indicat, propunerile și cerințele adolescenților și tinerilor, analizarea acestora din perspectiva situației depistate de către echipa de educatori, etc, determină reorientarea ofertei de activități ale centrului, pentru ca acestea să devină mijloace utile în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Aria de Discuții cu familia si participarea la nivelul comunității.

Cunoașterea fiecăreia dintre familiile minorilor permite o considerare globală a situației copiilor, asffel încât să facă posibil ca intervenția noastră să se îndrepte în modul cel mai potrivit cu putință spre necesitățile reale ale fiecărui minor.

In acest sens, trebuie subliniat faptul că o coordonare cu școala și o bună relaționare și comunicare cu familiile garantează o linie de acțiune potrivită caracteristicilor individuale ale fiecărui copil, adolescent și tânăr inclus în proiectul „Case ale Speranței”: ajutând să crească.

Apropierea copiilor de familiile lor înseamnă o intervenție care merge mai departe de munca realizată în cadrul proiectului, pentru că presupune o apropiere de propria lor realitate, de origine, de anturajul de cartier și în definitiv de viața lor cotidiană.

Aceasta ne permite de asemenea să depistăm treptat nevoile și dificultățile care au apărut si care apar în relațiile minorului cu propria lui familie naturală.

Asistenta socială a Asociației noastre își derulează programul conform necesităților unui centru de tip rezidențial. în mod concret, această unitate a asociației oferă următoarele servicii:

 • - Realizarea anchetelor sociale.

 • - întocmirea dosarului fiecărui copil, conform legislației în vigoare.

 • - Organizarea și urmărirea programului de reintegrare în familia naturală sau în altă familie adoptivă.

 • - Menținerea legăturilor cu școala, medicul și cu alte instituții profilate pe protecția copilului.

 • - Participare la întâlniri ale personalului Centrului.

 • - Urmărirea programului de integrare socială și de căutare a unui loc de muncă.

 • - Elaborarea împreună cu fiecare echipă de educatori a PIP și PIS privind fiecare copil.

 • b) alte servicii oferite în paralel cu sprijinul familial. Centrul Sf. Marcellin oferă diferite servicii:

 • - îngrijire, educare, socializare, dezvoltare afectivă, integrare familială și socială, orientare profesională.

 • - Organizăm diferite activități atât școlare cât și extrașcolare, atât în interiorul centrului cât și în afară lui.

Oferim copiilor:

 • •  Sprijin școlar

 • •  Activități de socializare

 • •  Activități de recuperare psiho-afectivă

 • •  Activități de sănătate

 • •  Jocuri educative

In concluzie, Agenția Naționala pentru Plăti si Inspecție Sociala care a efectuat un control la Centrul Sf.Marcellin Champagnat, a apreciat ca „centrul oferă necesarul pentru hrana, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, jucării, materiale cultural sportive, precum si bani pentru nevoi personale, conform legislației in vigoare”.

c) organizarea și funcționarea activităților:

Fiecare casă de copii este condusă de o echipă (1 coordonator, doi educatori și unu sau doi voluntari rezidenti). Serviciile de asistență socială sunt integrate în conducerea generală a centrului. Asistenta socială, supraveghează situația fiecărui copil precum și a familiei sale în legătură strânsă cu Direcțiunea centrului, cu educatorii casei unde se află copilul și DGASPC sector 6.

Tipologia evaluării trebuie să cuprindă o dimensiune cantitativă și calitativă. Evaluăm nu doar activitățile și obiectivele, ci și strategiile folosite.

Procedeele de evaluare sunt variate, astfel încât evaluarea trebuie să fie:

 • •  Continuă.

 • •  Cuprinzătoare, să cuprindă toate ariile.

 • •  Diversificată în metode, expuneri și tehnici.

 • •   Corporativă, realizată de toți agenții.

Se elaborează diverse fișe care ajută la realizarea evaluării personale și la nivelul grupului a copiilor și a educatorilor.

In acest proces continuu, informația este strânsă din patru părți:

 • •  Echipa de educatori a fiecăruia dintre grupuri.

 • •  Impresiile altor agenți care participă la activitatea educativă pe care o realizăm.

 • •   Opiniile, evaluările și schimbul de informații cu diriginții din școli.

 • •  Opinia și evaluarea copiilor.

In procesul de evaluare se disting patru momente:

A)    Săptămânal:

 • •   Se înregistrează activitățile realizate.

 • •  Se înregistrează participarea.

 • •  Se evaluază activitățile realizate în funcție de obiectivele pentru care au fost concepute.

B)    Lunar:

 • •  Se întâlnesc toți educatorii implicați în intervenția socio-educativă pe care o realizăm.

 • •  Se notifică incidentele, schimbarea de destinatari din fiecare grup și coordonările avute în perioada de timp scurta.

 • •  Se verifică motivația și incidentele comportamentale ale adolescenților și tinerilor participând la proiect.

C) Trimestrial:

 • •  Se întâlnește echipa de intervenție socio-educativă a Centrului, înțelegând prin centru suma tuturor grupurilor din centru și se evaluază și reorienta proiectul.

 • •  Se realizează evaluarea diverselor obiective lucrate în acea perioadă de timp.

 • •  Se efectuează evaluarea trimestrială a diverselor programe implementate în proiectul general.

 • •   Se verifică activitățile comune realizate în fiecare trimestru.

• Se informează despre întrevederile avute cu diriginții, consilierii și asistența socială pentru a evalua îndeplinirea obiectivelor de intervenție propuse în colaborare cu fiecare din beneficiarii proiectului. Se aduc la lumină noile orientări în muncă.

Se evaluază


• Se verifică tânărului, și se trimestrului.


atitudinile observate la copii.

progresele și regresele școlare ale copiilor, ale adolescentului sau ale urmărește numărul de absențe pe care adolescentul le-a avut în timpul

D) Anual:

La sfârșitul anului se întocmește un raport care cuprinde, în afară de date concrete despre activități și participanți, și o evaluare a obiectivelor propuse, concluzii finale și sugestii de luciu pentiu anii viitori.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • - suprafața locuibilă /asistat 33 mp pentiu 8 copii.

 • - condiții de cazare, numărul de asistați / Centrul are patiu case identice, cu parter, etaj și mansarda . La parter exista o bucătărie de 13.50 mp cu gresie, faianța, mese de luciu, chiuveta, dulapuri si frigider cu congelator. Bucătăria este aerisită și luminoasă dotată cu aragaz cu patiu ochiuri, hota electrica, camere cu rafturi. Sala de mese are suprafața de 13,30 mp. Camera de 5,80 mp. Camera de zi de 26,50 mp. Hol de intrare 13,00 mp. Alături există un giup sanitar 5,00 mp. Centrala termica 3,6 mp. Totul la parter. Iluminarea naturala buna, iluminat artificial fluorescent, aerisire directa, mobilier adecvat cu scaune si mese. Condițiile igienico-sanitare foarte bune. Racordata la termificare, electricitate si gaze.

 • - La etajul sunt două dormitoare de 13,40 mp. Un dormitor cu 14,20 mp. Un dormitor pentiu educatori de 15,90 de mp. Camerele au câte patiu paturi supraetajate, cu parchet, luminoase, aerisite, încălzire centrală, foarte curate; există dulapuri pentiu haine. Sunt două grupuri sanitare (o toiletă, o chiuvetă și un duș) de 3,60 și 4,80 de mp. Spălătorie mică dotată cu mașina automată de 3,50 de mp și mașina de uscat. Hol de acces la diferite dormitoare de 8,75 mp. Coridor de 22,8 mp. Mansarda 103 mp cu gresie, luminozitate naturală și artificială. Tot aici există o cămăruță mică ce poate fi folosită ca izolator și un giup sanitar complet, cu o toaletă, un duș și o chiuvetă.

 • - Condiții de petrecere a timpului liber.

Copiii își petrec timpul liber atât în centiu cât și în afară lui însoțiți în permanență de un adult. Organizăm activități recreative, mai ales în perioada sfârșitului de săptămâna, când copiii sunt mai liberi. Sunt organizate ieșiri în parc dacă vremea e bună; merg la teatru, la cinematograf, la gradina zoologică sau la gradina botanică. Uneori organizăm excursii în afară localității (la munte, la mare sau la pădure). Când vremea nu le permite, copiii se joacă în centru, sala de sport, împreuna cu alți prieteni din afară centrului sau merg în vizită la diferiți prieteni.

 • - Condiții de comunicare cu exteriorul. Comunicarea cu exteriorul se face prin vizite la familie, la prieteni sau participând la diferite activități organizate la școala sau în afară centrului. Se mai fac și prin intermediul telefonului sau a televizorului.

 • - Condiții de servire a mesei

Masa este servită în sala de mese intr-o atmosferă familiară (copiii împreună cu educatori). Vesela este din material inoxidabil, iar seturile de farfurii din ceramica viu colorate. Pe masă sunt așezate fete de mese iar scaunele sunt noi . Masa este pregătită de o bucătăreasă autorizată, iar meniurile sunt făcute de o nutriționistă.

 • - alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială

Date privind igiena, în cazul unității care asistă beneficiarii la sediul acesteia:

 • - grupurile sanitare:

 • - 1 WC la un număr de 3-4 asistați;

 • - 1 lavabou la un număr de 3-4 asistați;

 • - 1 dus/cada la un număr de 3-4 asistați;

 • - condiții de preparare și servire a hranei

Hrana se prepară in bucătărie în vase de inox bine dezinfectate după o reteta bine stabilită de nutriționist și care asigură necesarul de calorii și vitamine zilnice. Masa este servită de o bucătăreasă care portionează hrana.

b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora

Nu este cazul

6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială: 1 asistent social care asistă pe cei 32 de copii și monitorizează familiile beneficiarilor, un psiholg care se ocupa de partea psiho-emotionala a copiilor.

6.4.5 Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

Există procedurile si regulamentele interne care respectă si sprijină drepturile beneficiarilor conform Codului Etic și Regulamentului de Organizare si Funcționare.

Asociația Fraților Mariști dispune de proceduri si regulamente interne care respectă si sprijină drepturile beneficiarilor in ceea privește egalitatea de șanse si tratament.

în cadrul Asociației exista un caiet de sesizări si reclamații in care beneficiarii pot preciza nemulțumirile sau problemele cu care se confrunta si directorul este obligat sa intervină si sa rezolve aceste probleme. Au loc discuții periodice atât cu familiile beneficiarilor cat si cu beneficiarii.

 • 7. Resurse umane:

7.1. Numărul total 20+6 , din care:

 • - 1 director

-1 asistent social

 • - 1 administrator,educator

 • - 13 educatori

 • - 2 menajere

-1 psiholog

 • - 6 voluntari(pedagogi/supraveghetori de noapte)

Personalul isi desfasoara activitate cu respectarea atribuțiilor prevăzute in fisa postului.

7.2 Personal calificat în domeniul asistentei sociale:

 • - asistenți sociali si cu studii socio-umane 16

 • - numărul de personal de alta calificare 3

7.3 Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

 • - numărul: 1

 • - Responsabilități: asistentă socială

8. Date privind coordonatorul unității de asistenta sociala:

Numele: SANZ MIGUEL

Prenumele: JUAN CARLOS

Profesia: Licențiat in pedagogie sociala

Funcția: Director

Angajat cu contract individual de muncă

Domiciliul:str. Strămoșilor, nr. 1 A,sector 6, București.

Telefon: 0720556592

 • 9. Patrimoniul unități de asistenta sociala:

 • - Construcții: 4 case de tip familial, o sala de sport, o capela, o casa a comunității Fraților Maristi si clădirea administrativa si polivalenta.

Casele de tip familial au aceeași structura, spatiile fiind distribuite astfel: parter, camera de zi, bucătărie, spațiu de servit masa, camara, grup, sanitar, spațiu de depozitare.

Etaj: trei dormitoare destinate beneficiarilor, 1 camera pentru voluntarii de noapte (cu grup sanitar propriu), doua grupuri sanitare repartizate pe sexe, minispalatorie.

Mansarda: spațiu pentru efectuarea temelor, spațiu de joaca, grup sanitar, uscatorie, izolator.

Clădirea administrativa: cabinet de consiliere psihologica, birourile administrative, sala de calculatoare, sala de cursuri, camera de vizita, sala de conferințe, sala de festivitati/intruniri.

 • - Terenuri: str. Strămoșilor nr.l A, Sector 6. București. 3100 m2.

 • - Alte mijloacele fixe: Mobilierul caselor și echipament de birou pentru asistenta sociala si psiholog (25 calculatoare, fax, 2 linii de telefon, 8 imprimante, xerox)

 • - Mijloacele de transport: 1 microbuz pentru 9 persoane

Centrul este amplasat in apropierea mijloacelor de transport in comun si a altor servicii existente in comunitate: scoli, biserica, cabinet medical, parc.

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

 • - îmbunătățirea situației sociale a 32 de copii aflați în situație de risc

 • - Integrarea familială și socială pentru copii și tineri care părăsesc centrul rezidențial

 • - Implicarea copiilor în activități de timp liber și hobby

Acest program își dorește să creeze posibilitatea acestor copii de a trăi pe viitor cu demnitate, în libertate și de a avea responsabilitatea suficientă care să le permită să scape din cercul din marginalizare și să le dea posibilitatea de a deveni persoane independente.

Director general D.G.A.S.P.C Sector 6

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2020

ANEXA B

la HCL Sector 6


Denumirea unității de asistență socială         ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARISTI DIN ROMANIA

Denumire proiect:

Sediul

I. Bugetul

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

Venituri totale din care:

1,615,137.00

413,751.00

399,844.00

393,817.00

407,725.00

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*l

226,119.00

56,529.00

56,530.00

56,530.00

56,530.00

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

1,389,018.00

347,254.50

347,254.50

347,254.50

347,254.50

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1,615,137.00

413,751.00

399,844.00

393,817.00

407,725.00

1. Cheltuieli de personal *4)

1,076,616.00

269,154.00

269,154.00

269,154.00

269,154.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

200,896.00

50,224.00

50,224.00

50,224.00

50,224.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

60,270.00

24,108.00

12,054.00

6,027.00

18,081.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

30,102.00

9,031.00

6,020.00

6,020.00

9,031.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

30,612.00

7,653.00

7,653.00

7,653.00

7,653.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5,768.00

1,442.00

1,442.00

1,442.00

1,442.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

36,868.00

9,217.00

9,217.00

9,217.00

9,217.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

11,576.00

2,315.00

3,473.00

3,473.00

2,315.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

2,165.00

541.00

541.00

541.00

542.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

34,212.00

8,553.00

8,553.00

8,553.00

8,553.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

120,052.00

30,013.00

30,013.00

30,013.00

30,013.00

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția

Număr de persoane asistate lunar

32

Subvenția lunară/persoană asistată/lei

3,617.23

III. Cheltuieli curente LUNARE de funcționare în unitatea de asist, soc.

134,594.75

4,206.09

Denumirea Indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție in baza legii nr. 34/1998

Din venituri proprii

1. Cheltuieli de personal *4)

1,076,616.00

925,890.00

150,726.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

200,896.00

172,771.00

28,125.00

3. Cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei

60,270.00

51,832.00

8,438.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

30,102.00

25,888.00

4,214.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

30,612.00

26,326.00

4,286.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5,768.00

4,960.00

808.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

36,868.00

31,706.00

5,162.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

11,576.00

9,956.00

1,620.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

2,165.00

1,862.00

303.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

34,212.00

29,422.00

4,790.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

6,000.00

5,160.00

840.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

120,052.00

103,245.00

16,807.00

TOTAL

1,615,137.00

1,389,018.00

226,119.00

IV. Cost mediu de întreținere a unei pers. asist./lună(cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la nr. de beneficiari/lună)


Director general D.G.A.S.P.C Sector 6 Gabriela Schmutzer
Președinte A. F.M.R Sanz MigueUuan Carlos