Hotărârea nr. 2/2020

HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5643/26.08.2019 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică faza studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate co

din (

Secretarul


Nr.: 2

Data: 30.01.2020emirel Spindon


București, Calea Plevrtei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; wwu>. primarie6.ro: e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.