Hotărârea nr. 18/2020

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28397/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de Aprobare a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 19 lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Referatul nr. A/29900/11.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea în anul 2020 a proiectului „Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 3nr. 57/2019

ral al Sectorului 6,

Ipiridon

Nr.: 18

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. S6 Nr.

PROIECT „SERVICII DE SALINOTERAPIE LA NIVELUL SECTORULUI 6”

I. SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este acela de a dezvolta serviciile de salinoterapie existente la nivelul sectorului 6, de a continua programul propriu de furnizare de servicii de salinoterapie pentru locuitorii sectorului 6, dar și facilitarea accesului persoanelor care nu au domiciliul în sectorul 6 și doresc să achite costurile pentru acest tip de serviciu terapeutic.

Asigurarea dezvoltării și diversificării ariei serviciilor sociale de recuperare la nivelul sectorului 6. acordate tuturor categoriilor de persoane care au recomandări medicale pentru salinoterapie.

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • >  Continuarea programului propriu de furnizare de servicii de salinoterapie pentru locuitorii sectorului 6;

 • >  Asigurarea accesului la servicii de salinoterapie persoanelor care au domiciliul legal în sectorul 6 și au recomandare medicală pentru acest tip de terapie;

 • >  Creșterea calității vieții locuitorilor sectorului 6 prin acordarea de servicii de salinotcrape în cadrul comunității;

 • >  Dezvoltarea, diversificarea și optimizarea ariei serviciilor sociale de recuperare la nivelul sectorului 6, acordate tuturor categoriilor de persoane care au recomandări medicale pentru salinoterapie;

 • >  Facilitarea accesului la servicii de salinoterapie persoanelor care nu au domiciliul legal în sectorul 6 și au recomandare medicală pentru salinoterapie, în limita locurilor disponibile și în condițiile achitării costurilor aferente;

r Dezvoltarea componentei de autofinanțare prin furnizarea serviciului de salinotepie cu plată;

 • >  Diversificarea categoriilor de beneficiari.

III. BENEFICIARI

 • •  Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, copii, copii cu handicap cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie;

 • •  Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, copii, copii cu handicap, care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie - indiferent de domiciliul legal - dispuse să achite în totalitate costul serviciilor, conform tarifelor stabilite.

Capacitate saline artificiale:

•   35 locuri/zi.

IV. GRUP ȚINTĂ

 • •  Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6. care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie;

 • •  Persoane vârstnice, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6. care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie;

 • •  Copii, copii cu handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie;

 • •  Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, copii, copii cu handicap

- indiferent de domiciliul legal - care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie și sunt dispuse să achite în totalitate costul serviciilor.

V. JUSTIFICAREA / MOTIVAȚIA PROIECTULUI

începând din anul 2014. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a pus la dispoziția cetățenilor sectorului 6 un nou serviciu, SAL1NOTERAP1A. menit a susține o bună stare de sănătate a cetățenilor din sector.

Astfel, în cadrul salinelor artificiale existente în unitățile sociale aflate la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 se oferă gratuit tratament de salinoterapie destinat persoanelor care suferă de diferite afecțiuni, în special de tip respirator.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. București dorește să asigure dezvoltarea, diversificarea, optimizarea ariei serviciilor sociale de recuperare, acordate locuitorilor din comunitate, indiferent de categoriile de vârstă, astfel încât oricare dintre cei 389914 de locuitori ai sectorului 6 să poată accesa gratuit serviciile de salinoterapie, în limita a 2 cure pe an. în cadrul salinelor artificiale amenajate în cadrul unităților sociale existente, dacă au o recomandare de la medicul specialist în acest sens.

Cele 3 saline artificiale sunt amenajate în cadrul:

 • •  Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” - str. Floare Roșie, nr. 7A, sector 6. București;

 • •  Clubului Seniorilor “Mihai Eminescu”din cadrul Complexului Servicii Sociale Seniori -Calea Plevnei, nr. 234, sector 6, București;

 • •  Centrului de Rccreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant” - Aleea Țibleș nr.64, sector 6, București.

Cele 3 saline artificiale sunt amenajate modern, cu respectarea cele mai inovative principii de construcție. Datorită ambientului deosebit, culorilor și muzicii atent alese, minutele recomandate de tratament devin un moment de relaxare și evadare din cotidian. De asemenea, datorită generatorului de aerosoli salini instalat, concentrația de sare din încăpere rămâne constantă pe durata întregii ședințe.

Facilitarea accesului locuitorilor sectorului 6 cu probleme de sănătate, ce pot fi soluționate prin acest tip de terapie naturistă - salinoterapia - are un rol deosebit de important în menținerea stării de sănătate a populației și a îmbunătățirii calității vieții. Starea socială a unei comunități este în ultimă instanță exprimată sintetic în conceptul de calitate a vieții, iar sănătatea este un drept fundamental al omului, este o resursă esențială pentru individ, pentru comunitate și pentru societate în ansamblu.

Astfel, experiența de până acum relevă faptul că nevoia de servicii de recuperare specializată la nivelul comunității este tot mai acută, necesitând accesarea unui sistem integrat de servicii sociale, medicale de recuperare și reabilitare de calitate, serviciile de salinoterapie reprezentând o componentă importantă a acestora.

Până în prezent, serviciile de salinoterapie au fost accesate de un număr de 846 persoane cu domiciliul legal pe raza sectorului 6. care au beneficiat gratuit, în limita a două cure anual, de acest tip de terapie.

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 6 se găsește și în fața unor solicitări din partea altor persoane domiciliate pe raza altor sectoare ale Municipiului București sau pe raza unor județe limitrofe, ca urmare considerăm oportun ca acestea să beneficieze de servicii de salinoterapie, în condițiile achitării costurilor aferente și în limita locurilor disponibile. Astfel, se va realiza dezvoltarea componentei de autofinanțare prin furnizarea serviciului salinoterapie cu plată, precum și diversificarea categoriilor de beneficiari.

VI. PREZENTAREA SERVICIULUI DE SALINOTERAPIE

Salinoterapia (sau Haloterapia) este procedeul prin care persoanele inhalează aerosoli salini, cu ajutorul cărora sunt tratate diverse afecțiuni, în principal afecțiunile respiratorii într-un mod extrem de simplu, ce nu implică sub nici o formă administrarea de medicamente sau suplimente alimentare, imobilizări la pat sau regimuri alimentare. Insă, pe cât de simplu este procedeul, pe atât de complex este mecanismul de acțiune asupra organismului. Studiile de specialitate arată că procentul de vindecare și ameliorare, înregistrat în urma curelor de salinoterapie. este de 87% din cazurile tratate.

Sarea are capacitatea de a emana aerosoli, în condiții de temperatură și umiditate bine controlate. Salinoterapia implică pe de o parte, inhalarea pe caile respiratorii a aerosolilor salini, iar pe de altă parte, absorbția aerosolilor salini prin intermediul pielii.

în salinoterapie, principala acțiune a aerosolilor salini este aceea asupra focarelor de infecție existente la nivelul căilor respiratorii. Rezultatul constă în fluidizarea mucusului, îndepărtarea stărilor de răgușire și de tuse, îndepărtarea senzațiilor de sufocare, eliminarea secrețiilor ce produc disconfort, curățarea aparatului respirator, anihilarea germenilor patogeni, anihilarea efectelor inflamatorii și iritante.

Indicații terapeutice ale saiinoterapiei:

 • •  boli respiratorii cronice (astm, bronșită cronică, mucoviscidoză, bronhopneumopatie cronică obstructivă); amigdalită cronică; astm bronșic infecțios/alergic, intrinsec sau non-alergic, extrinsec și mixt; bronșită astmaliformă; traheobronșită cronică; sinuzită maxi Iară / cronică; polipoză nazală/faringiană; emfizem pulmonar; infecții respiratorii; inflamație cronică a nasului, gâtului și faringelui; rinoadenoidite; bronsiectazie (tară hemoptizie); laringite, faringite, otite, rinite; insuficiență respiratorie restrictivă; pneumonii simple, și după stadiul acut: tabagism: apnee (sforăit); tuse convulsivă, tuse provocată de fumat (inclusiv după renunțarea la fumat); alergii cu simptome respiratorii; alergii la poluanți industriali sau domestici; sensibilitate crescută la substanțe chimice; silicoză grad I și II; vegetații adenoide (polipi); boli de circulație; ulcer gastric; afecțiuni dermatologice (eczeme, psoriazis, dermatita atopica, acnee); deficit constituțional la copii și tineri: potențial crescut la infecții O.R.L. de natură virotică și microbiană: răceli sezoniere; sarcină (doar în conformitate cu indicațiile medicului); nevroză; oboseală cronică: depresie; rezistență scăzută la stress.

Contraindicați ale saiinoterapiei:

 • •   stadiul acut al bolilor respiratorii; tuberculoza activă (tuberculoza pulmonară); boli neoplazice; hipertensiune arterială neconirolată medicamentos; hipertensiune arterială stadiul III; insuficiență cardiacă; insuficiență renală sau transplant renal; cancer bronho-pulmonar; boli infecțio-contagioase; sarcină (doar în conformitate cu indicațiile medicului); infarct miocardic recent; boala Basedow; cord pulmonar cronic decompensat; epilepsie și alte afecțiuni neurologice ce evoluează cu pierderea stării de conștiență; angină pectorală; hemoptizie (tuse cu sânge); insuficiență respiratorie; cardiopatie cronică ischemică decompensată; micoze pulmonare; claustrofobie; status asmaticus; hemoragii.

Cure de salinoterapie recomandate:

Tip de cură (stabilită de medicul specialist)

Ședințe de salină

Cură de salinoterapie pentru persoane sănătoase, pentru preventive și remineralizare a organismului

Conform recomandărilor medicului specialist

Cură de salinoterapie pentru astm

Conform recomandărilor medicului specialist

Cură de salinoterapie pentru diverse boli respiratorii

Conform recomandărilor medicului specialist

Cură de salinoterapie preventivă în perioada de schimbare a anotimpului

Conform recomandărilor medicului specialist

Cure de salinoterapie de remineralizare a organismului, de întreținere, de relaxare, de refacere

Conform recomandărilor medicului specialist

VII. COSTURI SERVICII DE SALINOTERAPIE:

• Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, copii, copii cu handicap - cu domiciliul legal în sectorul 6 - care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie - gratuit, în limita a 2 cure de tratament pe an.

După finalizarea celor 2 cure de tratament gratuite, pot beneficia de serviciile de salină cu achitarea costurilor, astfel:

10 lei pentru o ședință cu durata de 1 oră;

12 lei pentru o ședință cu durata de 2 ore;

15 lei pentru o ședință cu durata de peste 2 ore.

• Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, copii, copii cu handicap - care nu au domiciliul legal în sectorul 6 - și au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie salinoterapie:

Pot beneficia de serviciile de salină numai în condițiile achitării costurilor și în limita locurilor disponibile, astfel:

10 lei pentru o ședință cu durata de 1 oră;

12 lei pentru o ședință cu durata de 2 ore;

15 lei pentru o ședință cu durata de peste 2 ore.

VIII. METODOLOGIE DE ACORDARE A SERVICIULUI DE SALINOTERAPIE DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

Serviciile de salinoterapie se acordă în cadrul celor 3 saline artificiale amenajate în cadrul unităților sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6. după cum urmează:Salina artificială din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”-str. Floare Roșie, nr. 7A, sector 6, București;

 • •   Salina artificială din cadrul Clubului Seniorilor “Mihai Eminescu” din cadrul Complexului Servicii Sociale Seniori - Calea Plevnei, nr. 234, sector 6, București;

 • •   Salina artificială din cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant” - Aleea Țibleș nr.64, sector 6, București.

Serviciile de salinoterapie se acordă numai în baza recomandărilor medicului specialist.

Prin intermediul celor 3 saline artificiale menționate mai sus, serviciile de salinoterapie se acordă pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 6. în mod gratuit de 2 ori pe an. iar pentru persoanele cu domiciliul pe altă rază administrativ teritorială, numai în condițiile achitării costurilor aferente și în limita locurilor disponibile.

Accesarea serviciului salinoterapie de către persoanele doritoare, după cum urmează :

 • •  Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie;

î . .

 • •  Persoane vârstnice, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie;

 • •  Copii, copii cu handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie;

 • •  Persoane adulte, persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, copii, copii cu handicap - indiferent de domiciliul legal - care au recomandare de la medicul specialist pentru salinoterapie și sunt dispuse să achite în totalitate costul serviciilor.

Includerea în program a persoanelor adulte și a persoanelor vîrstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6

Acte necesare admiterii:

 • •  Cerere admitere în program (se depune la sediile salinelor artificiale);

 • •  Copie - B.l. / C.l. sau C.l.P. al persoanei beneficiare, după caz;

 • •  Copie - B.l. / C.l. sau C.l.P.. reprezentant legal după caz;

 • •  Recomandare medicală de la medicul specialist.

Includerea în program a copiilor cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 Acte necesare admiterii:

 • •  Cerere admitere în program (se depune la sediile salinelor artificiale);

 • •  Copie - cerificat de naștere, C.l. sau C.l.P.. după caz;

 • •   Copie B.l. / C.l. sau C.l.P. al părinților / reprezentantului legal, după caz;

 • •  Recomandare medicală de la medicul specialist.

Includerea în program a persoanelor adulte și a persoanelor vîrstnice care nu au domiciliul legal pe raza sectorului 6 Acte necesare admiterii:

 • •  Cerere admitere în program (se depune la sediile salinelor artificiale), cu acord pentru achitarea costurilor aferente curei de salinoterapie.

 • •  Copie - B.l. / C.l. sau C.l.P. al persoanei beneficiare după caz;

 • •  Copie - B.l. / C.l. sau C.l.P.. reprezentant legal după caz;

 • •  Recomandare medicală de la medicul specialist.

Includerea în program a copiilor care nu au domiciliul legal pe raza sectorului 6 Acte necesare admiterii:

 • •  Cerere admitere în program (se depune la sediile salinelor artificiale) cu acord pentru achitarea costurilor aferente curei de salinoterapie;

 • •  Copie - cerifîcat de naștere, C.l. sau C.I.P., după caz;

 • •  Copie B.I. / C.L sau C.l.P. al părinților / reprezentantului legal, după caz;

 • •  Recomandare medicală de la medicul specialist.

Procedura de admitere:

 • •   Consilierea informativă a solicitantului (și a familiei, reprezentantului legal) cu privire la modul și condițiile de acordare a serviciilor de salinoterapie, care se va efectua la nivelul fiecărei unități unde funcționează o salină artificială de către personalul desemnat în acest scop, care va realiza evaluarea situației sociale a solicitantului în funcție de criteriile de eligibilitate stabilite și va înmâna lista cu actele necesare accesării serviciului;

 • •   Solicitare scrisă înaintată directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6 din partea persoanei sau a reprezentantului legal/aparținător pentru acordarea de servicii de salinoterapie, în baza recomandărilor medicului specialist, care se face la sediul centrului unde este amenajată salina artificială (recomandarea medicală întocmită de medicul specialist va fi avizată și înregistrată);

 • •   Depunerea actelor necesare admiterii, la sediul centrelor și întocmirea unui dosar socio-medical pentru flecare caz în parte;

 • •   Programarea beneficiarilor de către persoana desemnată din cadrul fiecărui centru și stabilirea împreună cu aceasta a datei și orei de începere a procedurilor de salinoterapie în concordanță cu recomandările medicului specialist;

 • •   Dosarul socio-medical va fl înregistrat în registrul de evidență al serviciului de salinoterapie existent la nivelul fiecărui centru unde se află amenajată salina artificială;

 • •   întocmirea răspunsului scris către solicitant de către persoana desemnată;

 • •  Acordarea efectivă de servicii de salinoterapie conform programărilor efectuate de comun acord cu beneficiarul.

Pentru beneficiarii care se încadrează la procedura cu plată, aceasta se va efectua în prima zi de începere a tratamentului, integral sau parțial/per ședință, la persoana desemnată în acest scop din cadrul sediului salinei artificiale. în cazul în care tratamentul este întrerupt pentru un motiv întemeiat și costul a fost suportat integral, beneficiarii vor fi reprogramați în perioada imediat următoare, până la finalizarea stagiului de salinoterapie recomandat.

Persoana desemnată eliberează chitanța cu suma de plată pentru flecare situație și ulterior va depune banii în casieria D.G.A.S.P.C. Sector 6. Se consemnează în registrul de casă toate încasările.

Fiecare persoană va avea un dosar cu actele menționate mai sus, precum și o fișă socio-medicală, respectiv o fișă de monitorizare a frecvenței participării, respectiv evidența achitării costurilor ședințelor de salinoterapie, după caz. Informațiile vor fl consemnate sub incidența principiului confidențialității.

Menționăm faptul că demersurile specifice întocmirii documentației și monitorizării persoanelor beneficiare de servicii de salinoterapie se realizează de către personalul desemnat la nivelul unităților sociale, în cadrul cărora funcționează cele trei saline artificiale, respectiv la nivelul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”, Clubului Seniorilor “Mihai Eminescu” din cadrul Complexului Servicii Sociale Seniori și Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant.

Activitatea serviciului de terapie naturistă prin salinoterapie, în cadrul salinelor artificiale amenajate în cadrul unităților sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6. se va desfășură de luni până vineri, 8 ore/zi, în funcție de programări.

IX. PROMOVAREA PROIECTULUI "SERVICII DE SALINOTERAPIE LA NIVELUL SECTORULUI 6”

Pentru o cât mai bună promovare și vizibilitate a serviciilor de salinoterapie oferite în cadrul celor 3 saline artificiale existente în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”, Clubului Seniorilor “Mihai Eminescu” și Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 utilizează și difuzează materiale informative (pliante, broșuri, publicitate mass-media și pe site-ul D.G.A.S.P.C. sector 6). atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru comunitatea lărgită. Acestea conțin detalii despre salinoterapie, modalitatea și condițiile de accesare.

Materialele informative sunt elaborate, multiplicate si distribuite la nivelul comunității cu sprijinul Biroului Comunicare din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.

REZULTATE AȘTEPTATE

(impactul așteptat asupra grupurilor țintă/beneficiarilor)

 • >  Continuarea programului propriu de furnizare de servicii de salinoterapie pentru locuitorii sectorului 6;

 • >  Asigurarea accesului la servicii de salinoterapie persoanelor care au domiciliul legal în sectorul 6 și au recomandare medicală pentru acest tip de terapie;

 • >  Creșterea calității vieții locuitorilor sectorului 6 prin acordarea de servicii de salinoterape în cadrul comunității;

 • >  Dezvoltarea, diversificarea și optimizarea ariei serviciilor sociale de recuperare la nivelul sectorului 6. acordate tuturor categoriilor de persoane care au recomandări medicale pentru salinoterapie;

 • >  Facilitarea accesului la servicii de salinoterapie persoanelor care nu au domiciliul legal în sectorul 6 și au recomandare medicală pentru salinoterapie, în limita locurilor disponibile și în condițiile achitării costurilor aferente;

 • >  Dezvoltarea componentei de autofinanțare prin furnizarea serviciului de salinotepie cu plată;

 • >  Diversificarea categoriilor de beneficiari.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 6 menținerea proiectului "Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, respectiv dezvoltarea serviciilor de salinoterapie existente la nivelul sectorului 6, continuarea programului propriu de furnizare de servicii de salinoterapie pentru locuitorii sectorului 6, dar și facilitarea accesului persoanelor care nu au domiciliul în sectorul 6 și doresc să achite costurile pentru acest tip de serviciu.