Hotărârea nr. 17/2020

HCL 17 – Hotărâre privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice și a nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2020

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28393/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 1 lit. a) din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor tară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Prevederile art. 5 alin. (2) H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificrile și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă în anul 2020, serviciile acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Prevederile prezentei se aplică ulterior aprobării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Art. 2. Se aprobă în anul 2020, costul mediu lunar/persoană în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice pe grade de dependență, după cum urmează:

 • - 5347 Iei;

 • - 5407 lei;

 • - 5487 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 • a) persoană asistată independentă

 • b) persoană asistată semidependentă

 • c) persoană asistată dependentă

Art. 3. (1) Se aprobă contribuția lunară de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare, după cum urmează:

 • - 1.500 lei;

 • - 1.850 lei;

 • - 2.000 lei,

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 • - persoanele vârstnice independente

 • - persoanele vârstnice semidependente

 • - persoanele vârstnice dependente

 • (2) Persoanele care au venituri și sunt îngrijite în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice, datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pe grade de dependență.

 • (3) Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în centrele rezidențiale, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

 • (4) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 4. Se aprobă în anul 2020, nivelul alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în sumă de 21 lei/zi/persoană.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) ' din(V^.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,

/ Demirel Spiridon

Nr.: 17

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 247-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/ PîimariaSectorului6

, ANEXA NR. 1

la H.C.L.S. 6 nr. /■X  / bO.O/ZOtâ

Servicii acordate persoanelor vârstnice din cadrul Centrului pentru Persoane

Vârstnice „Floare Roșie”, în funcție de gradul de dependență stabilit în baza Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

Gradul independent -I

1.  Servicii de bază

- hrănire și hidratare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

 • - igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

 • - curățare/igienizare lenjerie personală

 • - schimbarea lenjeriei de pat

 • - distribuirea hranei și așezarea acesteia în veselă corespunzătoare pentru servirea mesei,la sala de mese

 • - efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

 • - menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

 • - curățarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

 • - în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghețarea și spalarea frigiderului

3. Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, glicemie

 • - administrarea și asigurarea medicameției curente

 • - efectuarea periodică a analizelor medicale

 • - recoltare produse biologice

 • - alimentare (perfuzie)

 • - clismă, spălături

 • - îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

 • - îngrijire stome. fistule, tuburi de dren. canulă traheală

 • - îngrijirea pacienților în fază terminală

 • - educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

 • - legătura cu medicul de familie și medici specialiști

 • - observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

 • 4. Servicii de recuperare medicală balneofizioterapie:

 • - gimnastică medicală

 • - deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârje, baston

 • - educarea mersului prin exerciții fizice

 • - masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare

 • - educație pentru sănătate

 • - servicii de fizioterapie

5. Servicii de salinoterapie

- salină artificială cu aerosoli

6. Servicii de evaluare și consiliere psihologică

 • - evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

-consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului ( aplicarea modalităților specifice de consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup — ocupaționale. artterapie, etc.);

 • - consiliere psihologică în situații de urgență;

 • - consiliere psihologică suportivă;

 • - consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

 • - mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

7.  Servicii de evaluare și consiliere socială

- evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial)

 • - program socializare

 • - consiliere socială

 • - relaționarea cu autoritățile statului

-facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și divertisment, organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul semidcpendent - S

1.Servicii de bază

Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:

 • - îmbăiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală

 • - pieptănat

 • - tăiat unghii

 • - schimbare pampcrs

 • - ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat

 • - sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)

 • - hrănire si hidratare

 • -  manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit. complicațiilor pulmonare și/sau vasculare ale membrelor inferioare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

- igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

 • - aranjare/depozitare; obiecte personale

 • - curățare/igienizare lenjerie personală

 • - schimbarea lenjeriei de pat și corp

 • - ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului

 • - efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

 • - menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat. menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

 • - curățarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

 • - în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghețarea și spalarea frigiderului

3.Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diurcză, scaun, glicemie

 • - administrarea și asigurarea mcdicameției curente

 • - efectuarea periodică a analizelor medicale

 • - recoltare produse biologice

 • - alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,

 • - clismă, spălături

 • - îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

 • - îngrijire esc are

 • - îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală

 • - schimbarea sondei vezicale

 • - îngrijirea pacienților în fază terminală

 • - educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

 • -  manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

 • - legătura cu medicul de familie și medici specialiști

 • - observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

4. Servicii de recuperare medicală balneofizioterapie:

 • - gimnastică medicală

 • - deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârje, baston

 • - educarea mersului prin exerciții fizice

 • - masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare

 • - educație pentru sănătate

 • - servicii de fizioterapie

 • - manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

5.  Servicii de salinoterapie

 • - salină artificială cu aerosoli

6. Servicii de evaluare si consiliere psihologică

 • - evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

 • - consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului (aplicarea modalităților specifice de consiliere/terapie; realizarea terapiei individuale/de grup - ocupaționale. artterapie. etc.);

 • - consiliere psihologică în situații de urgență;

 • - consiliere psihologică suportivă;

 • - consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

 • - mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

7. Servicii de evaluare si consiliere socială

 • - evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial)

-program socializare

 • - consiliere socială

 • - relaționarea cu autoritățile statului

 • -  facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și divertisment, organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul dependent - D

1.Servicii de bază

Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:

 • - îmbăiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală)

 • - pieptănat

 • - tăiat unghii

 • - schimbare pampers

 • - ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat

 • - sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)

 • - hrăni re si hidratare

 • -  manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și/sau vasculare ale membrelor inferioare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

 • - igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

 • - aranjare/depozitare; obiecte personale

 • - curățare/igienizare lenjerie personală

 • - schimbarea lenjeriei de pat și corp

 • - ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului

 • - efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

 • - menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

 • - curățarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

 • - în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa. măturat, dezinfectat, dezghețarea și spalarea frigiderului

3.Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, glicemie

 • - administrarea și asigurarea medicameției curente

 • - efectuarea periodică a analizelor medicale

 • - recoltare produse biologice

 • - alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,

 • - clismă. spălături

 • - îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

 • - îngrijire escare

 • - îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală

 • - schimbarea sondei vezicale

 • - îngrijirea pacienților în fază terminală

 • - educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

 • - legătura cu medicul de familie și medici specialiști

-observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

4. Servicii de recuperare medicală balneofizioterapie:

 • - gimnastică medicală pasivă

 • - masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare)

 • - educație pentru sănătate

-manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

5.  Servicii de evaluare și consiliere psihologică

 • - evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

- consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului ( aplicarea modalităților specifice de consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup - ocupaționale. artterapie, etc.);

 • - consiliere psihologică în situații de urgență;

 • - consiliere psihologică suportivă;

 • - consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

 • - mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

6.  Servicii de evaluare și consiliere socială

 • - evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial )

 • - program socializare

 • - consiliere socială

 • - relaționarea cu autoritățile statului.

Servicii acordate persoanelor vârstnice din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Mucenic Fanurie”, în funcție de gradul de dependență stabilit în baza Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

Gradul independent -1

1 .Servicii de bază

- hrăni re și hidratare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

 • - igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

 • - curățare/igienizare lenjerie personală

 • - schimbarea lenjeriei de pat

 • - distribuirea hranei și așezarea acesteia în veselă corespunzătoare pentru servirea mesei.la sala de mese

 • - efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

 • - menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

 • - curățarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

 • - în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa. măturat, dezinfectat, dezghețarea și spalarea frigiderului

3.Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză. scaun, glicemie

 • - administrarea și asigurarea medicameției curente

 • - efectuarea periodică a analizelor medicale

 • - recoltare produse biologice

 • - alimentare (perfuzie)

 • - clismă, spălături

 • - îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

 • - îngrijire stome, fistule, tuburi de dren. canulă traheală

 • - îngrijirea pacienților în fază terminală

 • - educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

 • - legătura cu medicul de familie și medici specialiști

 • - observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

4. Servicii de evaluare și consiliere psihologică

- evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

-consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului ( aplicarea modalităților specifice de consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup - ocupaționale, artterapie, etc.);

 • - consiliere psihologică în situații de urgență;

 • - consiliere psihologică suportivă;

 • - consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

 • - mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

5. Servicii de evaluare și consiliere socială

- evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial)

 • - program socializare

 • - consiliere socială

 • - relaționarea cu autoritățile statului

 • -  facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și divertisment, organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul scmidcpendent - S

1.Servicii de bază

Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:

 • - îmbăiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală

 • - pieptănat

 • - tăiat unghii

 • - schimbare pampers

 • - ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat

 • - sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)

 • - hrănire si hidratare

 • -  manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și/sau vasculare ale membrelor inferioare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

 • - igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

 • -  igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

 • - aranjare/dcpozitare; obiecte personale

 • - curățare/igienizare lenjerie personală

 • - schimbarea lenjeriei de pat și corp

 • - ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului

 • - efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

 • - menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

 • - curățarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

 • - în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghețarea și spalarea frigiderului

3.Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză. scaun, glicemie

 • - administrarea și asigurarea medicameției curente

 • - efectuarea periodică a analizelor medicale

 • - recoltare produse biologice

 • - alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,

 • - clismă, spălături

 • - îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

 • - îngrijire escare

 • - îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală

 • - schimbarea sondei vezicale

 • - îngrijirea pacienților în fază terminală

 • - educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

 • - manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

 • - legătura cu medicul de familie și medici specialiști

 • - observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

4. Servicii de evaluare si consiliere psihologică

 • - evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

 • - consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului (aplicarea modalităților specifice de consiliere/terapie; realizarea terapiei individuale/de grup - ocupaționale, artterapie, etc.);

 • - consiliere psihologică în situații de urgență;

 • - consiliere psihologică suporți vă;

 • - consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

 • - mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

5.  Servicii de evaluare si consiliere socială

 • - evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial)

-program socializare

 • - consiliere socială

 • - relaționarea cu autoritățile statului

 • -  facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și divertisment, organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul dependent - D

1. Servicii de bază

Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:

 • - îmbăiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală)

 • - pieptănat

 • - tăiat unghii

 • - schimbare pampers

 • - ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat

 • - sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)

 • - hrănire si hidratare

- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și/sau vascularea ale membrelor inferioare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

 • - igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

 • -  igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

 • - aranjare/depozitare; obiecte personale

 • - curățare/igienizare lenjerie personală

 • - schimbarea lenjeriei de pat și corp

 • - ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului

 • - efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

- menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat. menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

 • - curățarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

 • - în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa. măturat, dezinfectat, dezghețarea și spalarea frigiderului

3. Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, glicemie

 • - administrarea și asigurarea medicameției curente

 • - efectuarea periodică a analizelor medicale

 • - recoltare produse biologice

 • - alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,

 • - clismă, spălături

 • - îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

 • - îngrijire escare

 • - îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală

 • - schimbarea sondei vezicale

 • - îngrijirea pacienților în fază terminală

 • - educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

 • - manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

 • - legătura cu medicul de familie și medici specialiști

-observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

4. Servicii de evaluare și consiliere psihologică

 • - evaluare/ree val uare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

 • - consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului (aplicarea modalităților specifice de consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup - ocupaționale. artterapie, etc.);

 • - consiliere psihologică în situații de urgență;

 • - consiliere psihologică suportivă;

 • - consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

 • - mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

5. Servicii de evaluare și considere socială

- evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial ) -program socializare

 • - consiliere socială

 • - relaționarea cu autoritățile statului.


  DIRECTOR G GABRIE


  NERAL, UTZER


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,N ANEXA NR. 2 la H.C.L.S. 6 nr. W / ZQ O !

Costul mediu lunar pentru o persoană vârstnică dependentă beneficiară de servicii sociale în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie”

Nr. crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materiale sanitare

180

o J.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

120

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5487

Costul mediu lunar pentru o persoană vârstnică semidependentă beneficiară de servicii sociale în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie”

Nr. crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materiale sanitare

100

o

3.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

120

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5407

Nr. crt.

Tipul de cheltuială

Su ma

lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materiale sanitare

40

n

3.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

120

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5347

Costul mediu lunar de întreținere s-a stabilit în funcție de gradul de dependentă al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor, în conformitate cu prevederile art. 25. alin 2 al Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Noul cuantum stabilit pentru fiecare grad de dependență se datorează modificării legislației în vigoare, prin abrogarea alin. (3) al art. 25 din Lege nr. 17/2000 privind asistența asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și introducerea în costul mediu lunar a cheltuielilor salariale.

Menționăm faptul că acestea au fost furnizate de personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Nr. crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materiale sanitare

180

J.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

120

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5487

Costul mediu lunar pentru o persoană vârstnică scmidependentă beneficiară de servicii sociale în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Mucenic Fanurie”

Nr. crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materiale sanitare

100

o

3.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

120

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5407

Nr. crt.

Tipul de cheltuială

Su ma lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materiale sanitare

40

O J.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

120

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5347

Costul mediu lunar de întreținere s-a stabilit în funcție de gradul de dependentă al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor, în conformitate cu prevederile art. 25. alin 2 al Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Noul cuantum stabilit pentru fiecare grad de dependență se datorează modificării legislației în vigoare, prin abrogarea alin. (3) al art. 25 din Lege nr. 17/2000 privind asistența asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și introducerea în costul mediu lunar a cheltuielilor salariate.

Menționăm faptul că acestea au fost furnizate de personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

ANEXA NR. 3 la H.C.L.S. 6 nr.                2O2Q

Modul de stabilire a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanelor vârstnice îngrijite în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în anul 2018

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

La stabilirea contribuției de întreținere s-au avut în vedere prevederile art. 529, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti, precum și ale art. 93 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, în baza cărora, obligațiile de întreținere se stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile considerate a 1! minim necesare vieții curente a persoanei / persoanelor obligate la întreținere, precum și a copiilor acesteia / acestora și astfel s-a realizat diferențierea acesteia în funcție de gradul de dependență.

Ca urmare a celor prezentate mai sus și a cheltuielilor suplimentare cu materialele sanitare se va achita o contribuție de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare, după cum urmează:

Persoanele vârstnice independente - 1.500 lei;

Persoanele vârstnice semidependente - 1.850 lei;

Persoanele vârstnice dependente - 2.000 lei.

Pentru stabilirea contribuției de întreținere în sarcina persoanelor vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”, se procedează astfel:

Din veniturile nete proprii lunare se scad eventualele obligații lunare de întreținere, aflate în executare;

Suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care îi are în întreținere.

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pe grade de dependență.

Modul de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanei vârstnice beneficiară a serviciilor sociale oferite de Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”

Conform art. 25, alin. (5), lit. b) din Legea nr. 17/2000 privind asistența asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere în sarcina susținătorilor legali, se va proceda astfel:

 • a)  Din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) Suma rămasă se împarte ia numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

în raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu lunar pe o persoană, se stabilește suma lunară datorată de susținătorul legal al persoanei vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Familie”.

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt: Veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariate;

Indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent din bugetul din care se suportă;

Pensiile de orice natură, indiferent din fondurile din care se plătesc acestea.