Hotărârea nr. 150/2020

HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 466”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.469 mp, proprietate privată persoane fizice

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Calea Ciulești nr. 466”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață măsurată de 1.469 mp, proprietate privată persoane fizice

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 105/08.08.2019 al Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Calea Ciulești nr. 466”, sector 6;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 26347/5/11/29.07.2019 și al Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 166 alin. (2) litera j), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Calea Ciulești nr. 466”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață măsurată de 1.469 mp, proprietate privată persoane fizice.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană
Nr.: 150

Data: 20.08.2020MNEAZĂ, îf. art. 243 alin. (1) lit. a) .G. nr. 57/2019 eneral al Sectorului 6,


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6