Hotărârea nr. 15/2020

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28387/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - FI.C.L. Sector 6 nr. 217/27.08.2019 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

H.C.G.M.B. nr. 131/26.02.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Fundația Estuar, pentru proiectul "Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2020, cu nr. D/25779/20.11.2019;

 • - Prevederile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 412.420 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile prezentei se aplică ulterior aprobării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 15

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PnmariaSectondui6

ANEXA A

La HCL Sector 6

Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială

1. Unitatea de asistență socială:

 • •  Denumire: Locuințe Protejate Pentru Adulții Cu Probleme Psihice - 8790 CR-D-VII

 • •  Tipul de unitate: locuințe protejate 8790 CR-D-VII

 • 2.  Sediul unității de asistență socială:

Adresele locuințelor protejate sunt:

 • •  Casa Liviu - București, sector 5, Calea Rahovei, nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 3, ap. 112.

Telefon: 031. 417.18.88.; Fax: 031.417.18.90.

3. Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității.

Persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt recunoscute a fi unul dintre cele mai dezavantajate grupuri din comunitatea românească. Ele înfruntă obstacole considerabile pe piața foliei de muncă, în instituțiile de educație, în cazul oportunităților de instruire și facilităților sociale. Acestea sunt rezultatul nu numai a discriminării actuale care limitează acțiunile lor, dar și atitudinilor și mediului care nu țin cont de nevoile lor.

Din cauza deteriorării situației socio - economice în România în ultimii 20 ani, din ce în ce mai multe persoane au ajuns în situația de a-și pierde locul de muncă și domiciliul. Ca urmare a deteriorării situației economice familiale au apărut conflicte între partenerii conjugali, între părinți și copii, între frați etc, determinând apariția tulburărilor psihice. Acestea s-au cronicizat datorită netratării la timp și constant ca urmare a lipsei de informare vizând boala psihică, a lipsei veniturilor, a stigmatizării sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. De multe ori, bolnavii psihici pe fondul consumului excesiv de alcool au ajuns în situația de a-și pierde bunurile și locuința.

Unul din drepturile fundamentale ale omului reglementat în Constituție, dreptul la viață independentă și integrare în comunitate, este preluat și în Strategia Națională ”0 societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020”, în vederea creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități, respectiv și a persoanelor adulte cu boală psihică din România. Susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a institutionalizării și de susținere a traiului în comunitate reprezintă o prioritate pentru țara noastră, prin extinderea infrastructurii pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate. In această strategie, țara noastră și-a luat angajamentul să asigure tranziția de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidențial, la unul bazat pe servicii alternative comunitare, servicii care în prezent, sunt insuficient dezvoltate. Astfel, resocializarea adulților cu boală psihică și menținerea lor în comunitate într-o stare de relativă normalitate atrage după sine și modificarea pozitivă a atitudinii acesteia având ca rezultat reducerea stigmatizării.

Proiectul Locuințe Protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală dezvoltat de către Fundația Estuar reprezintă veriga, momentan inexistentă, în rețeaua de servicii oferite acestei categorii de persoane. Aceasta este o alternativă la instituționalizarea de lungă durată, care de cele mai multe ori se datorează respingerii de către familie și situației financiare precare.

S-a constatat că persoanele cu probleme de sănătate mintală care beneficiază de serviciul locuințe protejate apelează la servirile publice medicale mai puțin de o dată pe an, ceea ce ne demonstrează eficiența îngrijirii în acest sistem. Din anchetele sociale realizate reiese că înainte de a locui într-o locuință protejată numărul internărilor în spitalul de psihiatrie era de aproximativ 5-6 internări pe an/ pacient.

Din nefericire, pentru cei mai mulți pacienți externați nu există suficiente locuințe protejate și nici alte unități comunitare organizate în acest sens. Este probabil cel mai tragic exemplu de absență a suportului politic și social pentru psihiatria comunitară în perioada postrevoluționară. Alocarea de resurse în acest sens se face lent și pentru că sunt puține exemple de bună practică în România, care să aducă argumentele necesare. Este imperios necesar să înceapă să se facă ceva în acest sens, și Fundația Estuar are de oferit un model.

Fundația Estuar este prima organizație din România care a oferit un cămin și posibilitatea de a duce o viață obișnuită și demnă adulților cu handicap psihic lipsiți de locuință, familie, loc de muncă. Proiectul Locuințe este format din trei apartamente obișnuite localizate în cartiere din București, acestea asigură un spațiu locativ persoanelor cu probleme de sănătate mintală care au nevoie de un mediu suportiv cu asistență specializată pe toată durata zilei realizată de către o echipă de lucrători special pregătită. îngrijirea în sistemul locuințelor protejate constituie un factor important în diminuarea numărului de paturi din Spitalele de Psihiatrie. Locuința Protejată este liantul între instituții și comunitate. Prin intermediul acestui sistem de îngrijire se face trecerea de la mediul instituțional la cel independent în comunitate. Costurile și eficiența acestui program dovedindu-se foarte avantajoase atât pentru stat dacă ar suporta cheltuielile de îngrijire cât și pentru bolnavul psihic care beneficiază de servicii de calitate, iar gradul de integrare socială este foarte ridicat. Prin oferirea suportului și consilierii, adulții cu probleme de sănătate mintală, beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare socială, facilitându-se astfel reintegrarea socială .

Adulții cu probleme de sănătate mintală sunt dependenți economic și din punct de vedere social, mulți dintre aceștia nu au resurse de reintegrare. încurajăm beneficiarii proiectului să-și asume deciziile, să-și apere drepturile, să participe la viața socială, să-și respecte obligațiile de cetățeni.

Echilibrul afectiv dobândit duce la un bun management al vieții personale, la stabilirea unor bune relații interpersonale, la redobândirea unui loc în comunitate și a statutului social.

Experiența de conviețuire (3 bolnavi psihic într-o locuință), responsabilizarea locatarilor, organizarea vieții zilnice, comune și individuale, sunt elemente care asigură succesul acestui proiect. Dacă în primele luni de viață în locuința protejată suportul acordat de echipă este consistent și intens, cu timpul locatarii preiau conducerea și organizarea locuinței, gestionarea bugetului. Grupul astfel format este capabil să se auto-organizeze și să rezolve multe dintre problemele de relaționare (tensiuni, conflicte).

4. Servicii de asistență socială acordate:

 • •  Găzduire pe perioadă determinată;

 • •  Suport emoțional;

 • •  Informare și îndrumare

 • •  Socializare și petrecere a timpului liber;

 • •   îngrijire personală;

 • •  Consiliere psihologică,socială;

 • •   Integrare/reintegrare socială.

5. Date despre persoanele asistate

 • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în: București

5.2. Numărul de persoane asistate: 3

 • 5.3. Criteriile de selecționare a persoanelor asistate:

 • •  Existența unui diagnostic psihiatric / certificat de încadrare în grad de handicap Grav, Accentuat.

 • •  Lipsa locuinței sau condiții inadecvate de locuit;

 • •  Fără manifestări heteroagresive;

 • •  Beneficiarul să nu fie consumator de alcool sau substanțe halucinogene.

6.Descrierea unității de asistență socială:

 • 6.1. Funcționează din anul: 1993

 • 6.2. Planificarea activităților

Serviciul în locuința maxim protejată este desfășurat de către Fundația Estuar în Sectorul 5, București și poate găzdui 3 persoane adulte cu handicap psihic.

a) Serviciul de găzduire pe perioada determinată presupune oferirea unui spațiu locativ beneficiarului, respectiv o cameră într-o locuință obișnuită, (un apartament de bloc) și posibilitatea de a folosi spațiile comune aferente (bucătărie, toaletă/baie, cameră de zi, dependințe, spații exterioare). Fiecare beneficiar posedă cheie proprie a camerei și a locuinței. Amenajarea și dotarea locuinței asigură confort și o atmosferă familială; spațiul este dotat astfel încât să corespundă nevoilor și stilului individual de viață și care să permită manifestarea autonomiei personale.

 • b) Serviciul de suport emoțional constă în oferirea de suport în diverse situații ale vieții de zi cu zi. Beneficiarul poate primi suport emoțional în cadrul ședințelor de suport individuale și de grup. Aceste ședințe sunt oferite beneficiarului pentru a-i readuce starea de echilibru emoțional și liniște sufletească, necesară abordării într-o manieră cât mai realistă a problemelor cotidiene.

 • c) Serviciul de informare și îndrumare constă în informarea beneficiarului de către personal angajat asupra valorilor promovate de comunitate, asupra drepturilor și obligațiilor lui în calitate de cetățean, pentru a deveni membru activ al comunității. Astfel, personalul are rolul de a informa și de a îndruma beneficiarul către instituțiile de interes public centrale și locale din comunitate, către diverse organizații din sfera societății civile care îl pot sprijini prin serviciile și facilitățile oferite. Personalul fundației promovează activități de conștientizare și implicare a comunității în satisfacerea nevoilor beneficiarilor: încadrare în muncă, petrecerea timpului liber, socializare, etc.

 • d) Serviciul de socializare și petrecerea timpului liber constă în încurajarea beneficiarului în a participa la activități de socializare, recreative și de petrecere a timpului liber în concordanță cu potențialul și preferințele proprii, atât în locuința protejată, cât și în afara ei, fără a deranja sau prejudicia pe ceilalți colocatari, precum: audiții muzicale (TV și radio), diverse jocuri (sah, table, rummy, cărți), vizionare de film, teatru, operă, vizite la muzee, plimbări, în parc, picnic-uri, aniversări zi naștere, excursii, concedii, dezvoltarea de noi talente, hobby-uri, etc.

 • e) Serviciul de îngrijire personală constă în susținerea beneficiarului în vederea dobândirii unor abilități practice care să-l ajute pe acesta să se autoîngrijească, autoservească și autogospodărească. Astfel acesta este implicat treptat în activități de îngrijire și igienă personală, activități gospodărești și în alte activități practice astfel încât acesta să ajungă să își desfășoare un program zilnic în cadrul locuinței prin care să își exercite efectiv și responsabil dreptul la decizie și autonomie.

f) Serviciul de consiliere psihologică, socială

 • •  Serviciul de consiliere psihologică constă în susținerea beneficiarului și a aparținătorilor lui, prin intervenții psiho-educaționale, în vederea dezvoltării personale și a creșterii stimei de sine a acestuia. In tot acest timp, se urmărește îmbunătățirea abilităților de comunicare și de gestionare a propriilor trăiri generate de starea de sănătate. Beneficiarul este încurajat să facă față situațiilor cotidiene de viață și să depășească, atunci când este cazul, situațiile de criză, pentru o mai bună adaptare în comunitate. Atunci când este nevoie, beneficiarul este îndrumat către alte servicii specializate.

 • •  Serviciul de consiliere socială constă în asistența beneficiarului în construirea, menținerea și îmbunătățirea relațiilor sociale cu aparținătorii: membrii familiei, prieteni, vecini, membrii comunității. Beneficiarul este ajutat în a-și dezvolta abilitățile sociale de comunicare și relaționare cu comunitatea, în vederea autoreprezentării sociale. Personalul angajat are rolul de educator, facilitator și mediator social în interacțiunea socială a beneficiarului cu ceilalți membrii ai societății.

g) Serviciul de integrare/ reintegrare socială

 • •  In cadrul acestui serviciu beneficiarul este încurajat să își asume deciziile privind viața personală și socială. De asemenea acesta este încurajat să aibă inițiative: să propună activități/să le organizeze și să le desfășoare.

 • •  Beneficiarul este implicat în conceperea planului individual de intervenție astfel încât serviciile oferite să răspundă nevoilor reale identificate. Nu în ultimul rând beneficiarul este încurajat să inițieze contacte sociale noi, să îmbunătățească și relațiile sociale anterioare.

 • •  Totodată, fundația sprijină beneficiarii din locuințele protejate prin susținere financiară cu privire la plata utilităților aferente locuinței, cât și a achiziționării de produse alimentare și igienice.

  Activitate

  Frecvența

  Personal implicat

  Metode de lucru

  Grup țintă

  Suport și instruirea beneficiarilor pentru dezvoltarea

  Permanenta

  Asistentul social, psiholog

  Discuții individuale

  Discuții de grup

  Adulții cu probleme de sănătate mintală

  depriderilor necesare unui trai autonom

  Activităși de suport emoțional în vederea dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare. Medierea relației cu aparținătorii

  Permanenta

  Asistentul social,

  psiholog

  Discuții individuale

  Discuții de grup

  Adulții cu probleme de sănătate mintală

  Aparținători

  Informare și îndrumare a beneficiarilor in relationarea cu instituții, membrii ai comunități

  Permanenta

  Asistentul social, psiholog

  Discuții individuale

  Discuții de grup

  Suport la nevoie

  Adultii cu probleme de sanatate mintala

  Activitati de îngrijire personala

  La nevoie

  Asistentul social, psiholog

  Discuție individuala

  Adultii cu probleme de sanatate mintala

  Activitati de consiliere sociala, psihologica

  La nevoie

  Asistentul social, psiholog

  Discuții individuale

  Discuții de grup

  Adultii cu probleme de sanatate mintala

  Aparținători

  Activitati de integrare/reintegrare sociala (cu caracter instructiv-educativ)

  Permanenta

  Asistentul social, psiholog

  Discuții individuale

  Discuții de grup

  Adultii cu probleme de sanatate mintala

  Intervenție in caz de

  criza

  Permanenta

  Asistentul social, psiholog

  Discuții individuale

  Discuții de grup

  Adultii cu probleme de sanatate mintala

  Consiliere psihiatrica

  La nevoie

  Medic psihiatru

  Discuții individuale

  Adultii cu probleme de sanatate mintala

  Evaluarea calitatii serviciului si a managementului listei

  Semestrial

  Coordonatorul,

  asistentul    social,

  psiholog, medicul

  Discuții individuale

  Interviu

  Adultii cu probleme de sanatate mintala

  de așteptare

  psihiatru

  Chestionar

6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului

Serviciul social oferit în cadrul locuinței maxim protejată nu se desfășoară în parteneriat.

 • 6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate

 • •  Materiale informative (conform standardului nr 1, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Dosar de înscriere, care cuprinde cerere din partea solicitatntului și recomandarea din partea medicului specialist curant (conform standardului nr 2, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Contract de servicii (conform standardului nr 2, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Fișa de evaluare a nevoilor beneficiarilor (conform standardului nr 1, al modulului nr 2 din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Plan individual de intervenție (conform standardului nr 2, al modulului nr 2 din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Fișa de monitorizare a activităților (conform standardului nr 2, al modulului nr 2 din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Fișa de închidere a cazului (conform standardului nr 3, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului Ordinului 67/2015)

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială

 • •  chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor

 • •   interviuri

 • •  observația

 • •  opiniile specialiștilor (asistenți sociali, medici psihiatri, psihologi)

 • •  discuții individuale și de grup periodice.

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

Locuința maxim este situată în comunitate. Serviciul este organizat în cadrul unui apartament semidecomandat, cu 4 camere complet mobilat. In cadrul serviciului maxim protejat, pot fi găzduite trei persoane adulte ce vor fi asistate 24 h din 24 h.

In cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • •   suprafața locuibilă/asistat: 26 metri pătrați/asistat, reprezentant dormitorul și accesul în spațiile comune (holuri, bucătărie, baie, toaletă serviciu, balcoane și debarale)

 • •  condiții de cazare, numărul de asistați / dormitor: 1 asistat/dormitor

 • •  condiții de petrecere a timpului liber : activitățile recreative au loc atât în cadrul locuințelor (sufrageria și balcoanele fiind la dispoziția asistaților), cât și în afara acestora

 • •  condiții de comunicare cu exteriorul: telefonul

 • •  alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate - nu este cazul

 • •  grupuri sanitare: 2 la 3 persoane asistate

 • •   1 lavabou la.........persoane - nu este cazul

 • •   1 dus și 1 cadă la 3 persoane

 • •  Condițiile de preparare și servire a hranei - în fiecare locuință protejată există bucătărie complet utilată conform standardelor igienice, unde oamenii își pot prepara singuri hrana.

 • 6.4.4.  Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate)

1 coordonator (part time), 1 asistent social (part time (, 1 psiholog (part time), 4 lucrători sociali (full time cu program 24 h din 24, 7 zile din 7)

* Pentru lucrătorii sociali sunt incluse în salariul net bugetat, sporurile pentru tura de noapte, zilele de weekend și sărbătorile legale pe care aceștia nu și le pot petrece în familie.

6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite.

Nemulțumirile asistaților pot fi adresate în scris în formularul de plângere în ordinea de mai jos:

 • •  Către Asistentul social/Psiholog

 • •  Către Coordonatorul proiectului

 • •  Către Managerul de Programe

 • •  Către Directorul Executiv

 • •  Către Consiliul Director

7. Resurse umane

 • 7.1. Numărul total de personal: 9, din care:

 • •  de conducere: 1;

 • •  de execuție: 7;

 • •  cu contract individual de muncă: 8;

 • •  cu contract de voluntariat 1.

 • 7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar:

 • •  asistent social (341201);

 • •  lucrător social (263501);

 • •  psiholog (263402);

 • •  psihiatru (226907) - voluntar

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială: număr 4

Responsabilități: suport moral și casnic-administrativ, consiliere psihologică, socială, psihiatrică, organizare activități de socializare și petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socială, administrare buget locuințe.

 • 8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele: Horea Prenumele: Gabriela Profesia: Asistent social

Funcția: Coordonator

Angajat cu contract individual de muncă

9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

 • •  construcții, terenuri = 2.019.894 lei

 • •  alte mijloace fixe = 1.280.903 lei

 • •  mijloace de transport = 0

 • 10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

 • •  Creșterea calității vieții celor 9 adulți cu boală psihică, asistați, beneficiari ai proiectului

 • •  Creșterea abilităților de comunicare pentru toți beneficiarii

 • •  Dezvoltarea și menținerea abilităților casnic- adiministrative pentru toți beneficiarii

 • •  Dobândirea și menținerea abilităților de trai independent pentru toți beneficiarii

 • •  Creșterea stimei de sine a tuturor celor 9 beneficiari

 • •  Creșterea gradului de participare la viața socială a tuturor beneficiarilor

 • •  Extinderea rețelei sociale a beneficiarilor

 • •  Schimbarea atitudinii comunității față de persoanele cu boală psihică

Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6

Director executiv Fundația Estuar

Gabriela Schmutzer

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2020

Anexa B la HCL Sector


Denumirea unității de asistență socială Denumire proiect:

FUNDAȚIA ESTUAR

„FUNDAȚIA ESTUAR LOCUINȚE PROTEJATE-CASA LIVIU’

Sediul

București, sector 5 Calea Rahovei nr.322, bl. 67, sc. 4 et.3, apl 12

I. Bugetul

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim.HI

Trim.IV

Venituri totale din care:

934,420.00

233,605.00

233,605.00

233,605.00

233,605.00

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei* 1

522,000.00

130,500.00

130,500.00

130,500.00

130,500.00

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

412,420.00

103,105.00

103,105.00

103,105.00

103,105.00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

934,420.00

233,605.00

233,605.00

233,605.00

233,605.00

1. Cheltuieli de personal *4)

856,020.00

214,005.00

214,005.00

214,005.00

214,005.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

33,600.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

2,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

7,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

5,400.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

10,800.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

8,400.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția

Număr de persoane asistate lunar

3

Subvenția lunară/persoană asistată/lei

11,456.11

III. Cheltuieli curente LUNARE de funcționare în unitatea de asist, soc.

77,868.33

25,956.11

Denumirea Indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție in baza legii nr. 34/1998

Din venituri proprii

1. Cheltuieli de personal *4)

856,020.00

346,020.00

510,000.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

33,600.00

32,400.00

1,200.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0.00

0.00

0.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

2,400.00

2,400.00

0.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

7,200.00

3,600.00

3,600.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0.00

0.00

0.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

10,000.00

10,000.00

0.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

600.00

0.00

600.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

5,400.00

3,600.00

1,800.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

10,800.00

7,200.00

3,600.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

0.00

0.00

0.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

8,400.00

7,200.00

1,200.00

TOTAL

934,420.00

412,420.00

522,000.00

Director general D.G.A.S.P.C_Șector 6 Gabriela SchmutzerIV. Cost mediu de întreținere a unei pers. asist./lună(cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la nr. de beneficiari/lună)