Hotărârea nr. 148/2020

HCL 148 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Fășie Mariana-Camelia

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Fășie Mariana-Camelia

Luând în considerare solicitarea d-nei Fășie Mariana-Camelia înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 24278/14.08.2020 si la Biroul Asistentă Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 429/14.08.2020 prin care ne comunică schimbarea domiciliului;

Ținând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul General al Sectorului 6 cu nr. S.T. 430/17.08.2020;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 204 alin. (2) lit. c) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al doamnei Fășie Mariana-Camelia, prin schimbarea domiciliului, conform prevederilor art. 204 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al doamnei Fășie Mariana-Camelia.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ tru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO/U.G. nr, 57/2019 actorului 6,

emirel Spiridon


Nr.: 148

Data: 20.08.2020