Hotărârea nr. 147/2020

HCL 147 – Hotărâre privind privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

■nun


HOTĂRÂRE

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197,

Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București


Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 înregistrat cu nr. 9583 din data de 17.08.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g și lit. i) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București, teren aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Adminstrația Școlilor Sector 6, în suprafață de 971 mp din totalul de 9570 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 210413, nr. topo 210413, și plan de amplasament și delimitare imobil, anexă la prezenta hotărâre, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București.

Art. 2. Predarea terenului indentificat la art. 1 se va face în condițiile legii în baza protocolului de predare primire între Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A..

Art. 3. Amplasamentul terenului indentificat la art. 1 este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 6 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) a obiectivului de investiții Proiect pilot -„Sală de educație fizică școlară” situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București.

Art. 5. Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului a obiectivului de investiții Proiect pilot -„Sală de educație fizică școlară” situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București.

Art. 6. Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat „Sală de educație fizică școlară”, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 147

Data: 20.08.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; yyyvyv.priniarie6.ro: e-mail: prini6(q)priniarie6.ro; facebook.com/PriniariaSectorului6


ANEXACartea Funciara nr]

UAT

Sector 6


k. Date referitoare la teren

Nr. jarcela

Categorie

Suprafața (mp)

Valoare ds impozotare(lei)

Mențiuni

1

Cc

9570

împrejmuit cu gard beton

Total

9570 .


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozotare(Iel)

Mențiuni

C1

1093

Școala Generala, CAS

02

24

Maoazie. CA

C3

7

Ghena, CA

Tolal

1124