Hotărârea nr. 146/2020

HCL 146 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării în anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfășurat de Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/l5013/12.08.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere :

  • - Comunicatul Organizației Mondiale a Sănătății din data de 11.03.2020 privind declararea COVID-19 pandemie mondială;

  • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. (1) Se aprobă derularea în anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

  • (2) Se aprobă bugetul proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Cheltuielile efectuate cu implementarea proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239 sunt suportate integral de către Programul Operațional Infrastructură Mare -Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 - Obiectiv specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, contribuția din bugetul local al Sectorului 6 fiind zero.

  • (4) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate co/if. art. 243 alin. (1) lit. a)  dinO.U/G. nr. 5/7/2019Secretarul             ectoruhii 6,

Nr.: 146

Data: 20.08.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(dprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

La H.C.L.S 6 nr.                Z

Bugetul proiectului

„OAMENII SUNT GRIJA NOASTRA !”

Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul Specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Titlul Proiectului OAMENII SUNT GRIJA NOASTRA!

Solicitant: DGASPC SECTORUL 6 BUCUREȘTI

IDSMIS: 139239

Componente buget:

Nr crt.

Denumire componenta

Valoare in LEI

1

Achizitii/cheltuieli efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare solicitati la rambursare din fonduri structurale nerambursabile

3.905.670,37 Lei fara

TVA

2

Achizitii/dotari/cheltuieli propuse spre finanțare rambursabili/eligibile din        fonduri        structurale

nerambursabile

720.636 lei fara TVA

3

Managementul de proiect

45.000 lei (resurse umane)

4

Auditul       eligibil       finanțare

nerambursabila

35.400 lei fara TVA

Valoare totala

4.706.706,37 LEI

ANEXA NR.2

La H.C.L.S 6 nr.            .C>8 fote

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului

„OAMENII SUNT GRIJA NOASTRA I”

Proiectul cu cod SMIS 139239 isi propune sa contribuie la următorii indicatori de realizare imediata si de rezultat:

Indicatori de realizare imediata:

ID

Indicator de realizare imediata

Regiune de dezvoltare

Unitate de măsură

2S130

Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

Mai puțin dezvoltate

1 buc

CVI

Valoarea echipamentelor de protecție personala achiziționate

Mai dezvoltate

177034.86 EURO

Indicatori de rezultat:

ID

Indicator de rezultat

Unitate de măsură

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de infecție epidemiologica si răspândire COVID-19 /Incinta decontaminare intrare

11

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de infecție epidemiologica si răspândire COVID-19/ Incinta decontaminare tunel

6

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de infecție epidemiologica si răspândire COVID-19/ Dispozitiv dezinfectie aer UV

80

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu Virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de

200

infecție epidemiologica si răspândire COVID-19/Dispozitiv generator ozon

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de infecție epidemiologica si răspândire COVID-19/Protectie mâner tisa

800

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de infecție epidemiologica si răspândire COVID-19/Dispcnser soluție igienizare mâini

20

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de infecție epidemiologica si răspândire COVID-I9/Ecran pentru protecție recepție

20

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scăderea riscului de infecție epidemiologica si răspândire COVID-19/Ecran pentru protecție birou

500


Director Gteâeral

Gabriela SCH1WUTZER


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

7XW


* SECTAR S/GENCRal