Hotărârea nr. 145/2020

HCL 145 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021 cu Grădinița ,,Art’ Alegria Kindergarten” la unități de învăţământ particular din Sectorul 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 - 2021 cu Grădinița

„Arf Alegria Kindergarten” la unități de învățământ particular din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 înregistrat cu nr.7585 din data de 23.06.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 61 alin. 2 din Legea Nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, a adresei Fundației „Art' Alegria din data de 28.05.2020, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6645 din data de 29.05.2020, a Ordinului Ministrului Educației si Cercetării nr. 3346 din data de 26.02.2020, a avizului Inspectoratului Școlar General al Muncipiului București nr. 11403 din data de 04.08.2020, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 9144 din data de 06.08.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i), coroborat cu art. 166 alin.(2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează Anexa Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 - 2021 la unități de învățământ particular din Sectorul 6 cu următoarea unitate de învățământ particular, respectiv Grădinița „Art’ Alegria Kindergarten’' cu sediul în București, Prelungirea Ghencea, Nr. 45M, Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 - 2021 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Administrația Școlilor Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^^T^Ș


Pană Traian


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate cphf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.0.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,


)emirel Spiridon

Nr.: 145

Data: 20.08.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319: Fax: 037.620.4446; ww'w.primarie6.ro; e-mail:prim6(a)primarie6.ro; facebook.com/PrunariaSectorului6

Anexă la H.C.L. Sector 6 nr. 145/20.08.2020

Nr.

Crt.

Date

Denumire unitate de învățământ

Nivel școlarizare

Adresă

Date contact

1

Date unitate de învățământ prezent

Grădinița „Art’ Alegria Kindergarten”

PRE

Prelungirea Ghencea, Nr.45M, Sector 6, București

Tel: 0736163236

E-mail: office@art-alegria.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ