Hotărârea nr. 144/2020

HCL 144 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 8 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 8 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5674/05.08.2020 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2). lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se actualizeaza indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 8 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate co . art. 243 alin. (1) lit. a) ~ dinO.U/G. nr. 57/2019

Secretarul eneral torului 6,Nr.: 144

Data: 20.08.2020București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.