Hotărârea nr. 142/2020

HCL 142 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1164/06.08.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6:

Ținând cont de prevederile art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa nr. 43943/30.07.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin care s-a repartizat taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetui local pentru unitățile administrativ teritoriale din Municipiul București;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheierea exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.261,112 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.216,129 inii lei la venituri, conform Anexelor nr. 1 și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 123.963 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 123.963 mii lei la venituri, conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.CONTRASEMNEAZĂ,  pentru legalitate</onf. art. 243 alin. (1) lit. a) din OAJ.G. nr. 5772019 Secretarul


eneral al Si


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.