Hotărârea nr. 141/2020

HCL 141 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 372/21.07.2020 al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 123 alin. (1) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Pană Traian în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


Nr.: 141

Data: 20.08.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6