Hotărârea nr. 133/2020

HCL 133 – Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

Văzând Raportul de specialitate nr. D/l2061/25.06.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - H.C.L. S6 nr. 309/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Prevederile art. 3, art. 7 alin. (1) lit a) și alin. (2) și art. 8 lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea nr. 866/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 31 și 32 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.1 1.2019 privind înființarea Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat;

 • - Nota pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 cu nr. 7/06.01.2020 a Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local Sector 6;

 • - Referatul cu nr. A/l 5694/24.06.2020 al Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;

 • - H.G. nr. 426/27.05.2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

 • - Anexa 4 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, prin care s-a stabilit standardul de cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 menționată la Art. 1 alin. (1) din Hotărîrea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 2 menționată la Art. 1 alin. (2) din Flotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. aft. 243 alin. (1) lit. a)


din O.U.G. nr. 57/2019


Secretarul General al Sectorului 6

fel Spiridon

Nr.: 133

Data: 30.07.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectondui6

ANEXA NR.l

La H.C.L.S 6 nr. 3 /     C>7.

BIROU ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

TIPURI DE SERVICII ȘI CONTRIBUȚII PERSOANE VÂRSTNICE BENEFICIARE

TIPURI DE SERVICII SOCIALE:

A. SERVICII DE BAZÂ:

A. 1. Ajutor pentru igiena corporală:

 • 1. Igiena gurii și a feței

 • 2. Spălarea mâinilor, gâtului, toracelui

 • 3. Spălarea regiunii genitale

 • 4. Spălarea picioarelor

 • 5. Baie generală - duș

 • 6. Baie generală - cadă

 • 7. Baie generală - pat

 • 8. Spălarea părului, uscarea părului, pieptănat

 • 9. Bărbierit

 • 10. îngrijiri de aparență

 • 11. Tăierea unghiilor - mâini

 • 12. Tăierea unghiilor - picioare

 • 13. Dezinsectare păduchi

 • 14. Prevenirea escarelor.

A.2. Imbrăcare/dezbrăcare:

 • 1. Imbrăcare/dezbrăcare partea superioară

 • 2. Imbrăcare/dezbrăcare partea inferioară.

A.3. Igiena eliminărilor:

 • 1. Punerea ploștii și igienizarea ei

 • 2. Toaleta intimă a persoanei cu sondă

 • 3. însoțire și mobilizare la wc.

A.4. Hrănire și hidratare:

 • 1. Servirea mesei - încălzit, pasat și servirea propriu - zisă.

A.5. Transfer și mobilizare:

 • 1. Mobilizare în poziție șezând - la pat

 • 2. Mobilizare în poziție șezând - pe scaun

 • 3. Făcutul patului cu persoana mobilizată în pat

 • 4. Făcutul patului fără persoană

 • 5. Schimbat lenjerie de pat.

A.6. Deplasare în interior.

 • A. 7. Comunicare (conversație, citit presa/tv).

 • B. SERVICII INSTRUMENTALE

 • B. 1. Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia:

 • 1. Gătit

 • 2. Ajutor la gătit.

 • B.2. Efectuarea de cumpărături.

 • B.3. Activități de menaj:

 • 1. întreținere curățenie în cameră, bucătărie, baie

 • 2. Spălat rufe manual

 • 3. Spălat rufe mașină

 • 4. Călcat rufe

 • 5. Spălat vase

 • 6. Supraveghere persoane dezorientate.

 • B.4. 1. însoțire la plimbări, vizite

 • 2. însoțire pentru rezolvarea problemelor administrative.

 • B.5. Activități de administrare și gestionare:

 • 1. Plata facturilor.

D. SERVICII DE SUPORT:

1. Consiliere socială

NOTĂ:

Serviciile prevăzute la punctul C se asigură fără plata contribuției din partea persoanei vârstnice, în mod gratuit, conform prevederilor Legii 17/2000. privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Costul celorlalte servicii sociale de îngrijire la domiciliu se raportează la Hotărârea Guvernului nr.426/27.05.2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale -Anexa 4 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, respectiv 30 lei/oră, după cum urmează:

1.Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităților

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a) asigurarea igienei corporale;

 • b) îmbrăcare și dezbrăcare;

 • c) hrănire și hidratare;

 • d) asigurarea igienei eliminărilor;

 • e) transfer și mobilizare;

 • f) deplasare în interior;

 • g) comunicare

cel puțin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei/oră

31.200 lei

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a) prepararea hranei;

 • b) efectuarea de cumpărături;

 • c) activități de menaj și spălătorie;

 • d) facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

 • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

 • f) acompaniere și socializare

2.Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IIA, HB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităților

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a) asigurarea igienei corporale;

 • b) îmbrăcare și dezbrăcare;

 • c) hrănire și hidratare;

 • d) asigurarea igienei eliminărilor;

 • e) transfer și mobilizare;

 • f) deplasare în interior;

 • g) comunicare

cel puțin 10 de ore pe săptămână, însă mai puțin de 20 de ore , cu un cost de 30 lei/oră

23.400 lei

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a) prepararea hranei;

 • b) efectuarea de cumpărături;

 • c) activități de menaj și spălătorie;

 • d) facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

 • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

 • f) acompaniere și socializare

3.Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradul de dependență IHA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvern ului nr. 886/2000________________

Tipul activităților

Număr de orc de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a) prepararea hranei;

 • b) efectuarea de cumpărături;

 • c) activități de menaj și spălătorie;

 • d) facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

 • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

 • f) acompaniere și socializare

mai puțin de 10 de ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei/oră

15.600 lei

CONTRIBUȚII PERSOANE VÂRSTNICE BENEFICIARE;

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află în una din următoarele situații:

a.nu au venituri și nici susținători legali;

b.sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de O.U.G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare; respectiv prevederile art.32 din O.U.G nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.

c. susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

Persoanele vârstnice care realizează venituri peste nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, respectiv prevederile art.32 din O.U.G nr.l 14/2018 din 28 decembrie 2018. privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare. modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii.

Costul integral al serviciilor de îngrijire la domiciliu este de 30 lei/oră.

Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

 • l .cu plata unei contribuții de 10% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -persoane vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare respectiv prevederile art.32 din O.U.G nr.l 14/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare și 1000 lei; costul serviciilor este de 3 lei/oră;

 • 2 .cu plata unei contribuții de 20% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1001 și 1250 lei; costul serviciilor este de 6 lei/oră;

 • 3 .cu plata unei contribuții de 30% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1251 lei și 1500 lei; costul serviciilor este de 9 lei/oră;

 • 4 .cu plata unei contribuții de 40% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1501 lei și 1750 lei; costul serviciilor este de 12 lei/oră.

 • 5 .cu plata unei contribuții de 50 % din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1751 lei și 2500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră.

 • 6 . cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 2501 lei și 3000 lei; costul serviciilor este de 22,5 lei/oră.

 • 7 . cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 3000 lei; costul serviciilor este de 30 lei/oră.

ANEXA NR.2

La H.C.L.S 6 nr. Z?3 /

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social furnizat Ia domiciliu: Biroul îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

ART. 1: Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru personalul Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

ART. 2: Identificarea serviciului social

Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, cod serviciu social 88101D-I, este înființat și administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Decizia de acreditare nr. 295 din 16.04.2014 emisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” își desfășoară activitatea în București, str. Floare Roșie nr. 7A, sector 6.

ART. 3: Scopul serviciului social

Scopul serviciului social este acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu grad de dependență sau aflate în risc de marginalizare sau de degradare fizică.

ART. 4: Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 17/2000 privind asistență persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

 • (3) Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” este înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.306/28.11.2019 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București.

ART. 5: Principiile care stau kt baza acordării serviciului social

 • (1) Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice" este înființat și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică. în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” sunt următoarele:

 • a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei benefîciare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilități);

 • b) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • e) asistarea persoanelor Iară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu; g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o) colaborarea cu celelalte servicii/compartimente din D.G.A.S.P.C. Sector 6.

ART. 6: Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” sunt persoane vârstnice dependente sau semidependente care necesită ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare și pentru realizarea activităților instrumentale: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.

(2) Condițiile de accesare a serviciilor sociale furnizate în cadrul cadrul Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” sunt următoarele:

 • a) acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea serviciilor:

 • - act valabil de identitate în copie (domiciliul legal pe raza sectorului 6) al beneficiarului; acte de identitate a membrilor familiei cu care locuiește și se gospodărește împreună persoana vârstnică;

 • - dovada venitului lunar, în copie, pentru beneficiar și pentru membrii familiei cu care locuiește și se gospodărește împreună beneficiarul;

 • - copia actului de proprietate/ închiriere/ comodat, după caz, al locuinței beneficiarului;

 • - adeverință de venit de la Administrația Financiară a Sectorului 6 pe anul în curs și cel precedent ( dacă este cazul ) pentru beneficiar și pentru membrii majori ai familiei cu care locuiește și se gospodărește împreună beneficiarul;

 • - certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru beneficiar și pentru membrii familiei cu care locuiește și care se gospodăresc împreună cu acesta;

 • - fișă de evaluare socio - medicală competată de către medicul de familie/medic specialist (indexul medical) și care să cuprindă inclusiv informații referitoare la eventuale afecțiuni infecto-contagioase (dacă este sau nu este în evidență cu boli contagioase);

 • b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • - solicitantul/ persoana pentru care se solicită serviciile să aibă calitatea de pensionar (pentru persoanele pensionate medical este necesar să aibă vârsta legală de pensionare);

 • - adresa de domiciliu pe raza administrativ teritorială a sectorul 6, conform actului de identitate valabil (în cazul unei adrese diferită față de cea de domiciliu, aceasta trebuie să fie tot pe raza administrativ teritorială a sectorul 6));

 • - solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă întreținător legal ca urmare a încheierii unui act de înstrăinare a bunurilor cu clauză de întreținere;

 • - solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat ca urmare a încadrării în gradul grav de handicap.

Admiterea în programul derulat de Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” se realizează prin Dispoziția Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și are la bază un Referat de admitere aprobat de Directorul general adjunct - Direcția Protecție Socială, conform Manualului de proceduri aferent Biroului.

Contractul de servicii sociale este formulat în baza Ordinului Ministerului Muncii. Solidarității Sociale și Familiei Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. Modelul contractului de servicii sociale este anexă la Manualul de proceduri.

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află în una din următoarele situații:

a.nu au venituri și nici susținători legali;

b.sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de O.U.G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate,cu modificările ulterioare; respectiv prevederile art.32 din O.U.G nr.l 14/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

c. susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

Persoanele vârstnice care realizează venituri peste nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, respectiv prevederile art.32 din O.U.G nr.l 14/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii.

Tipurile de servicii sociale, precum și costul total al acestora sunt prezentate în cadrul Anexei 1.

Costul integral al serviciilor de îngrijire la domiciliu este de 30 lei/oră. Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

 • l .cu plata unei contribuții de 10% din. costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -persoane vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare respectiv prevederile art.32 din O.U.G nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și 1000 lei; costul serviciilor este de 3 lei/oră;

 • 2 .cu plata unei contribuții de 20% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1001 și 1250 lei; costul serviciilor este de 6 lei/oră;

 • 3 .cu .plata unei contribuții de 30% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1251 lei și 1500 lei; costul serviciilor este de 9 lei/oră;

 • 4 .cu plata unei contribuții de 40% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1501 lei și 1750 lei; costul serviciilor este de 12 lei/oră.

 • 5 .cu plata unei contribuții de 50 % din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1751 lei și 2500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră.

 • 6 . cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 2501 lei și 3000 lei; costul serviciilor este de 22,5 lei/oră.

 • 7 . cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 3000 lei; costul serviciilor este de 30 lei/oră.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice'’ stabilește și aduce la cunoștința beneficiarilor situațiile de încetare a serviciilor. Principalele situații în care încetează serviciile sunt următoarele:

 • - la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal;

 • - admiterea pe perioadă nedeterminată într-un centru de tip rezidențial;

 • - caz de deces al beneficiarului;

 • - în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat: nu colaborează cu personalul Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, împiedică acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu, are un comportament violent fizic sau verbal, solicită de repetate ori schimbarea îngrijitorului, aduce acuze nefondate și nedovedite îngrijitorului, nu respectă prevederile cuprinse în contractul de servicii;

 • - în cazul în care beneficiarul/reprezentantul legal nu respectă angajamentul de plată care face parte integrantă din contractul de servicii sociale.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” au următoarele drepturi, după cum rezultă și din Codul Drepturilor și Obligațiilor Beneficiarilor:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” au următoarele obligații, după cum rezultă și din Codul Drepturilor și Obligațiilor Beneficiarilor:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile hotărârii consiliului local, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile din cadrul contractului social de servicii și din Codul Drepturilor și Obligațiilor Beneficiarilor.

ART. 7: Activități și funcții:

Principalele funcții ale Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, prin asigurarea următoarele activități (detaliate în Anexa 1):

1.Sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

2.Sprijin pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber;

Echipamentele de protecție și materialele igienico- sanitare utilizate de îngrijitori în activitatea desfășurată la domiciliul beneficiarului sunt solicitate serviciului de specialitate .

3.Servicii de consiliere ( consiliere socială );

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și difuzarea de materiale informative publicului interesat;

 • 2. pune la dispoziția beneficiarilor și a tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la activitatea Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Beneficiarilor, aducerea lui la cunoștința beneficiarilor și aparținătorilor acestora:

 • 2. prevenirea degradării stării de sănătate și menținererea unui stadiu cât mai ridicat al autonomiei;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor: raport de evaluare primară, raport de reevaluare, plan individualizat de asistentă și îngrijire, fișă monitorizare servicii, declarație de consimțământ -- anexe ale Manualului de proceduri al biroului;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. elaborarea și aplicarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • e) de administrare a resurselor biroului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. centralizarea necesarului de materiale necesare derulării activității biroului:

 • 2. întocmirea orarului îngrijitorilor la domiciliu:

ART. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal: (1) Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” funcționează cu un număr de 14 posturi, din care:

 • a) personal de conducere - șef birou: 1 post;

 • b) personal de specialitate - asistent social: 1 post;

 • c) îngrijitori la domiciliu/îngrijitori bătrâni la domiciliu: 12 posturi;

2. încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6.

(2) Biroul “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” dispune de o structură de personal care să asigure activitățile de îngrijire la domiciliu în funcție de gradul de dependență al persoanelor vârstnice și în concordanță cu dorința beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate prevăzute în Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

ART. 9: Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este șeful Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”.

(2)Atribuțiile postului:

•Organizează, coordonează și supervizează activitatea Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice,

•Coordonează și avizează demersurile privind furnizarea serviciilor sociale tip îngrijire la domiciliu în conformitatea cu cerințele Ordinului nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

•Ia în considerare și analizează orice sesizare adresată biroului, referitoare la serviciile de îngrijire la domiciliu furnizate, la încălcări ale drepturilor beneficiarilor etc.

•Dispune măsuri de organizatorice care conduc la îmbunătățirea activităților desfășurate în cadrul biroului sau, după caz, formulează propuneri în acest sens,

•Elaborează rapoartele generale privind activitatea biroului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă conducerii D.G.A.S.P.C. Sector 6,

•Propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii;

 • • Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • • Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații biroului;

 • • Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștința personalului a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • • Propune D.G.A.S.P.C. Sector 6 aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • • Desfășoară activități pentru promovarea imaginii D.G.A.S.P.C. Sector 6 în comunitate;

 • • Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • • Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.

Sector 6 și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • • Participă la cursuri de perfecționare profesională la propunerea șefilor ierarhici;

 • • întocmește fișele de post pentru personalul din subordine;

 • • Realizează anual evaluarea personalului din subordine;

 • • Organizează periodic întâlniri de lucru cu personalul din subordine;

 • • își însușește și respectă normele și instrucțiunile de protecția muncii, PSI și măsurile de aplicare ale acestora;

 • • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șefii ierarhici, cu respectarea legislației în vigoare;

 • • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;

 • • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din TI aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;

•Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;

•Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;

•Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.

 • (3) Funcția de șef birou se ocupă în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de birou se face în condițiile legii.

ART. 10: Personalul de specialitate:

 • a) Asistent social (263501) - 1 post;

 • b) îngrijitor la domiciliu (532204)/îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201) - 12 posturi;

(2) Atribuții ale asistentului social:

•Desfășoară activități în conformitate cu cerințele Ordinului nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

•Participă la elaborarea, difuzarea și monitorizarea documentelor și înregistrărilor asociate Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”;

•Efectuează ancheta socială în urma deplasării la domiciliul persoanei vârstnice care solicită acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.

•Completează datele referitoare la persoana vârstnică evaluată, cuprinse în Fișa de evaluare socio-medicală: evaluarea socială, evaluarea situației economice, evaluarea gradului de dependență, servicii sociale și de îngrijire apte să răspundă nevoilor identificate.

•Răspunde de corectitudinea și de realitatea datelor rezultate în urma efectuării investigațiilor în mediul familial al persoanelor vârstnice solicitante;

•Efectuează evalurea inițială/reevaluarea situației socio-economice și a stării de sănătate a persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii sociale tip îngrijire la domiciliu, anual sau la nevoie.

•Elaborează Planul Individualizat de Asistență și îngrijire în funcție de nevoile individuale ale persoanei vârstnice evaluate.

•Elaborează documentația necesară acordării serviciilor sociale în cadrul biroului.

•Elaborează și emite răspunsuri pentru cererile și sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare:

•Realizează baza de date a solicitărilor și a beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu;

•Centralizează sumele, colectate o dată pe lună de îngrijitori, reprezentând contribuția beneficiarilor la serviciile de îngrijire la domiciliu, stabilite conform angajamentului de plată, și le depune la casieria instituției.

•Participă la instruirea și coordonarea îngrijitorilor la domiciliu, utilizând ca elemente de referință standardele menționate mai sus, precum și legislația asociată;

•Furnizează servicii de suport persoanelor vârstnice, tip consiliere socială.

 • • Propune șefului de birou programul de lucru al îngrijitorilor în raport cu nevoile beneficiarilor;

 • • Efectuează verificarea în teren și monitorizarea modului în care personalul încadrat ca îngrijitor la domiciliu își desfășoară activitatea;

 • • Propune măsuri de îmbunătățire a activității profesionale ;

 • • Elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea șefului de birou;

 • • Rezolvă și alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de șeful biroul ;

 • • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;

 • • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează.

 • • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;

 • • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;

 • • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.

 • • Colaborează cu celelalte servicii din instituție și cu toate instituțiile implicate în protecția persoanelor vârstnice;

 • • Participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării și sensibilizării opiniei publice față de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;

 • •Menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției sociale, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;

 • •Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare - SR EN ISO 9001:2015;

•Raportează orice conflict de interese în desfășurarea activității profesionale derulate conform fișei postului.

 • (3) Atribuții ale îngrijitorilor la domiciliu:

 • • Asigură furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice pentru care s-a emis o Dispoziție de admitere în acest tip de serviciu social și pentru care s-au făcut recomandări în Planul Individualizat de Asistență și îngrijire, în funcție de nevoile și de solicitările individuale ale beneficiarului.

 • • Asigură furnizarea serviciilor de bază în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului:

 • - ajutor pentru igiena corporală-, igiena gurii și a feței, spălarea mâinilor, gâtului, toracelui, spălarea regiunii genital, spălarea picioarelor, baie generală - duș, baie generală - cadă, baie generală - pat, spălarea părului, uscarea părului, pieptănat, bărbierit, îngrijiri de aparență, tăierea unghiilor - mâini, tăierea unghiilor - picioare, dezinsectare păduchi, prevenirea escarelor.

 • - ajutor pentru îmbrăcare/dezbrăcare: îmbrăcare/dezbrăcare partea superioară, îmbrăcare/dezbrăcare partea inferioară.

ajutor pentru igiena eliminărilor: punerea ploștii și igienizarea ei, toaleta intimă a persoanei cu sondă, însoțire și mobilizare la wc.

 • - ajutor pentru hrănire și hidratare’, servirea mesei - încălzit, pasat și servirea propriu -

zisă.

ajutor pentru transfer și mobilizare-, mobilizare în poziție șezând - la pat, mobilizare în poziție șezând - pe scaun, făcutul patului cu persoana mobilizată în pat, făcutul patului fără persoană, schimbat lenjerie de pat.

ajutor pentru deplasare în interior.

 • - comunicare cu beneficiarul (conversație, citit presa/tv).

• Asigură furnizarea serviciilor instrumentale în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului:

ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia: gătit/ ajutor la gătit.

 • - ajutor pentru efectuarea de cumpărături.

ajutor pentru activități de menaj: întreținere curățenie în cameră, bucătărie, baie, spălat rufe manual, spălat rufe mașină, călcat rufe, spălat vase, supraveghere persoane dezorientate.

însoțire la plimbări, vizite.

însoțire pentru rezolvarea problemelor administrative.

 • - activități de administrare și gestionare: plata facturilor

 • • Completează Fișa de monitorizare servicii de îngrijire la domiciliu cu activitățile desfășurate pentru fiecare beneficiar în parte, conform programului zilnic de furnizare de servicii.

 • • Colectează o dată pe lună, pe bază de proces verbal, contribuția beneficiarilor la serviciile de îngrijire la domiciliu, stabilită conform angajamentului de plată.

 • • Manifestă disponibilitatea de adaptare a programul zilnic în funcție de situațiile apărute în viața persoanei vârstnice, pentru asigurarea unei îngrijiri eficiente a persoanei asistate, dar și pentru asigurarea confortul fizic și psihic al acesteia.

 • • Acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele unor posibile incidente;

 • • Respectă și aplică corect prescripțiile medicale și asistă personalul medical la efectuarea curelor terapeutice, după caz;

 • • Ajută în limita competențelor asistenta medicală la recoltarea probelor biologice, în caz de nevoie;

 • • Asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor în timpul furnizării serviciilor de îngrijire la domiciliu;

 • • Participă activ la programul de întreținere, mobilizare și recuperare împreună cu personalul de specialitate, după caz;

 • • Semnalează șefului de birou și asistentului social aspectele importante cu privire 1a evoluția beneficiarilor de îngrijiri la domiciliu ,

 • • Semnalează șefului de birou și asistentului social orice eveniment deosebit petrecut în timpul serviciului (ex.probleme medicale ale beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate la persoanele asistate, imposibilitatea de a contacta beneficiarul),

 • • îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor; are o atitudine și o ținută corespunzătoare față de beneficiari și aparținători.

ART. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire

- Serviciile specifice sunt asigurate prin structurile D.G.A.S.P.C. Sector 6.

ART. 12: Finanțarea

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli. Biroul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor Biroului “îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul D.G.A.S.P.C. Sector 6 (buget local);

 • b) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătoiilor acestora, după caz;

 • c) donații/sponsorizare;

 • d) alte surse de finanțare în conformitate cu legislația în vigoare.