Hotărârea nr. 132/2020

HCL 132 – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru decontarea contravalorii testului COVID-19 pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de vulnerabilitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTARARE

privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență pentru decontarea contravalorii testului COVID-19 pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al

Municipiului București, aflate în situație de vulnerabilitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/l 4021/24.07.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a), art. 166 alin. (2) lit. (p), art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

$

Art. 1. Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență pentru decontarea contravalorii testului COVID-19, în limita unei sume de până la 300 lei/persoană, pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de vulnerabilitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19.

Art. 2. Se aprobă Metodologia de decontare a contravalorii testului COVID-19 pentru persoanele prevăzute la Art.l, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate conform ațt 243 alin. (1) lit. a)  dinQLW.G. nr. 57/2019

SecretarulZGeneral
Sectorului 6,Nr.: 132

Data: 30.07.2020


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprirnarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

Anexă la H.C.L. Sector 6 nr. 132/30.07.2020

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență pentru decontarea contravalorii testului COVID-19, pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de vulnerabilitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19

 • 1.Prezentare generală:

 • 1.1 în sensul prezentei hotărâri, situația de vulnerabilitate este reprezentată de dificultățile cu care o familie sau persoană singură se confruntă datorită lipsurilor materiale, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19.

 • 1.2 Acordarea acestui ajutor de urgență pentru decontarea testului COVID-19 se face în limita unei sume de până la 300 lei/persoană.

 • 1.3 Decontarea testului COVID-19 se face o singură dată pentru fiecare persoană care solicită acest sprijin.

 • 1.4 Condițiile cumulative pentru acordarea ajutorului de urgență pentru decontarea testului COVID-19:

 • - solicitantul să aibă domiciliul legal și în fapt pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București;

 • - veniturile lunare să nu depășească limita salariului minim net pe economie/membru de familie sau pentru persoana singură;

 • - testul COVID-19 să fie efectuat pentru solicitant sau pentru unul sau mai mulți membrii de familie minori, din motive medicale (internare/intervenții chirurgicale/proceduri medicale) și nu în scopul unei călătorii în străinătate, și să fie achitat/e de către solicitant:

 • - testul să fie efectuat într-un laborator acreditat;

-solicitantul să furnizeze toate actele necesare și informațiile cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate.

La stabilirea veniturilor familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile pe care membrii familiei sau persoana singură le realizează în luna anterioară solicitării ajutorului de urgență.

 • 2. Stabilirea dreptului la ajutorul de urgență:

  • 2.1 Acest sprijin se acordă în baza unei solicitări scrise, pe format hârtie sau on-line, însoțită de următoarele documente:

 • - copii acte de identitate, certificate de naștere, acte de stare civilă;

 • - copii acte de venit: taloane de pensie, taloane indemnizații/alocații/prestații sociale, adeverințe salariu, după caz;

 • - document care atestă efectuarea testului COVID-19, precum și faptul că acesta a fost achitat de către solicitant, în original;

 • - alte documente, după caz;

 • - extras de cont al titularului ajutorului.

 • 2.2 Cererile însoțite de documentele doveditoare se vor depune prin poștă (în format letric) la adresa din str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, D.G.A.S.P.C. Sector 6, Serviciul Ajutor Social, sau prin poștă electronică (scanate) la adresa de e-mail: aiutorsocialffidgaspc6.com.

 • 2.3 în baza cererii și după analizarea documentelor transmise de solicitanți și a documentelor obținute de la instituțiile partenere (ANAF, Casa de Pensii Sector 6, DGASMB), precum și după efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului, care va fi întocmită conform Anexei nr.3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, Serviciul Ajutor Social va întocmi, în termen de maxim 3 zile de la data ultimului document obținut. Referatul de specialitate, care va sta la baza emiterii, în termen de maxim 5 zile, de către Primarul Sectorului 6 a Dispoziției de acordare, respectiv a Dispoziției de respingere a dreptului la acest tip de ajutor de urgență, acordat în baza prevederilor prezentei hotărâri.

Referatul va cuprinde numele, prenumele titularului, datele de identificare, componența familiei, după caz, situația veniturilor familiei sau ale persoanei singure, justificarea stării de vulnerabilitate și propunerea de acordare/respingere a acestui tip de ajutor de urgență.

în cazul în care solicitantul ajutorului refuză să furnizeze actele sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că acesta nu a îndeplinit condițiile de acordare a acestui tip de sprijin financiar.

 • 2.4 Dispozițiile de acordare sau de respingere a dreptului vor fi transmise titularilor prin poștă electronică sau prin poștă, după caz.

 • 2.5 Toate dispozițiile emise în luna curentă vor fi transmise către Serviciul Financiar, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în baza unui tabel centralizator, la data de 15 ale fiecărei luni, respectiv la data de 30 ale fiecărei luni, în funcție de data de soluționare a cererilor.

 • 2.6 Plata ajutorului de urgență se va efectua în contul titularului.

 • 3. Documentele necesare completării dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență:

 • - Cererea însoțită de documentele doveditoare, conform pct.2.1;

 • - extrasul de cont al solicitantului;

 • - Referatul de specialitate;

 • - Dispoziția de acordare;

 • - Ancheta socială, conform Anexei nr.3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEI

Traian Pană’