Hotărârea nr. 131/2020

HCL 131 – Hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2021, pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


El


HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2021, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local

Văzând Raportul de specialitate nr. D/l 2925/08.07.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

  • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) din A n e x a la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice a Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, din bugetul local se pot acorda subvenții asociațiilor, fundațiilor, cultelor recunoscute în România cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă liniile de subvenționare prioritare din bugetul local, pentru anul 2021, respectiv unitățile de asistență socială și categoriile de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială pot solicita subvenții din bugetul local, prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției pentru anul 2021 este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului 2020.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 131

Data: 30.07.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. /J/ /

Liniile de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2021, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local

Unități dc asistență socială

încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială 1

Categorii dc cheltuieli eligibile

Cu cazare

Centre rezidențiale copii, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8790CR-C-I (centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.);

1 .cheltuieli de personal2

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

8790CR-PD-I (centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente: bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală etc.);

8790CR-PD-II       (centre       rezidențiale

recuperare/reabilitare persoane dependente-altele decât persoanele vâstnice și persoanele cu dizabilități)

8790CR-D-IV (centre de pregătire pentru o viață independentă)

8790CR-MC-II (centre pentru gravide în dificultate)

8790CRT-1 (centre multifuncționale (consiliere și informare)

8790CR-II (centre de tranzit (consiliere psihologică și suport emoțional)

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

1 Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu modificările și completările ulterioare.

’ Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru flecare unitate

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Centre rezidențiale adulți, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8730CR-V-1 (cămine pentru persoane vârstnice);

8790CR-D-I (centre de îngrijire și asistență);

8790CR-D-I1 (centre de recuperare și

reabilitare);

8790CR-PFA-II (adăposturi de noapte);

8790CR-VD-I (cetre de primire în regim de urgență);

8730CR-V-III       (locuințe       protejate);

8710CRMS-II (centre rezidențiale de îngrijiri paliative)

1.cheltuieli de personal’1

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

' Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru flecare unitate

Fără cazare

Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie (cantine sociale, masa pe

I roți)

Cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei (masa pe roți)

8899CPDH-I (cantine sociale)

8899CPDH-II (masa pe roți)

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

1 .cheltuieli de personal

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate copii

3. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate adulți

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa. canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

-

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Centre de zi care acordă: servicii de îngrijire și supraveghere, servicii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională, servicii de sprijin pentru familiile aflate în situații de dificultate

8810CZ-V-I (centre de zi de asistență și recuperare adulți);

8899CZ-D-I (centre de zi adulți);

8891CZ-C-II (centre de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți);

8891CZ-C-IH (Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități)

8891CZ-C-IV (centre de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie);

8891CZ-C-VI (centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă);

8899CZ-F-I (centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii)

1.cheltuieli de personal4

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa. canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

4 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru flecare unitate

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

lO.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Unități      socio-medicalc

pentru acordarea de servicii de recuperare și terapii de recuperare,             terapii

ocupaționale

8810ID-I (unități de îngrijire la domiciliu adulți); 8891CZ-C-III (centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități);

1 .cheltuieli de personaP

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport

pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

5 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

1 1 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Notă: Nivelul mediu l unar/beneficiar nu poate depăși nivelul mediu lunar aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, în conformitate cu art.2 alin(3) din Anexa la Hotărârea nr. 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare


DIRECTOR


LNERAL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 77\fl7/W /WW4

. secretar t

%.GENERAL M