Hotărârea nr. 130/2020

HCL 130 – Hotărâre privind trecerea imobilului apartament nr. 1, în suprafață construită desfășurată de 124,90 mp, situat în Intrarea Pinului nr. 28, bloc 1A, sector 6, București, obiectiv de investiție proprietate privată a statului, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului apartament nr. 1, în suprafață construită desfășurată de 124,90 mp, situat în Intrarea Pinului nr. 28, bloc IA, sector 6, București, obiectiv de investiție proprietate privată a statului, din administrarea Consiliului Local al

Sectorului 6 în administrarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31/17.06.2020 al Compartimentului Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul Direcției Tehnice, Direcția Generală Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (2) lit. g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a imobilului apartament nr. 1, în suprafață construită desfășurată de 124,90 mp, situat în Intrarea Pinului nr. 28, bloc IA, sector 6, București, obiectiv de investiție proprietate privată a statului, imobil identificat conform Planului anexă sc. 1:200, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Predarea, respectiv preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal de predare-primire.

Art. 3. (1) Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 și Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

CONTRASEMNEAZĂ

entru legalitate/conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din/O.U.G. nr. 57/2019

ctorului 6,


emirel Spiridon