Hotărârea nr. 129/2020

HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2020 – 2021 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2020 - 2021 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală’" desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 înregistrat cu nr. 8515 din data de 20.07.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinuuil Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/201 1 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după școală”, adresei Administrației Școlilor Sector 6 nr. 8255 din data de 13.07.2020, adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 din data de 15.07.2020 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 8423 din data de 16.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în anul școlar 2020-2021 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6.

Art. 2. Consiliul Local Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 va asigura plata resursei umane implicate în proiectul “Școală după școală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului “Școală după școală”. Suma maximă alocată nu poate depăși în anul școlar 2020 - 2021, 5% din fondul de salarii al fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicată în program.

Art. 3. (1) Administrația Școlilor Sector 6 va asigura masa pentru maxim 7000 de elevi din învățământul primar și secundar (inferior și superior) din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

(2) Administrația Școlilor Sector 6 prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, dotate conform legislației în vigoare, va asigura masa pentru cei 7000 de elevi în limita sumei de 16.000.000 lei, cheltuieli necesare funcționării programului “Școală după școală”.

Art. 4. Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta lunar Administrației Școlilor Sector 6, până la sfârșitul lunii respective, situația ștatelor de plată (detaliat nume și prenume și suma alocată) aferentă activității personalului cuprins în programul “Școală după școală”.

Art. 5. Plățile efective ale ștatelor de plată de la articolul mai sus menționat se vor face în luna următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea Administrației Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ legalitate cpjîf. art. 243 alin. (1) lit. a)
Secretarulzt/eneral afSectorului 6,


Nr.: 129

Data: 30.07.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro;

facebook.com/Prima7iaSectorului6