Hotărârea nr. 128/2020

HCL 128 – Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” din Sectorul Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4459/03.07.2020 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 296/28.11.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune;

 • - Aii. 35A1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței și al Ministerul Finanțelor Publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la ait. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Adresei nr. 22/446 din 02.07.2020 a Preturii Sectorului Buiucani, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 18991/02.07.2020;

 • - Dispoziției nr. 94-d din 27 februarie 2019 a Primarului General Interimar al Municipiului Chișinău cu privire la reconstruirea și amenajarea parcului „Alunelul” din Sectorul Buiucani;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” din Sectorul Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova, din bugetul propriu al Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, cu suma de 846.000 Euro.

Art. 2. Se aprobă responsabilitățile părților, beneficiar și finanțator, cuprinse în Acordul de finanțare care va fi încheiat între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiul Chișinău din Republica Moldova, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze Acordul de finanțare, după îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege, în numele Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


CONT

pentru legalitate c$hf. art. 2^3 alin. (1) lit. a) din O.Nr.: 128

Data: 30.07.2020.G. nr. 57/2019 ect


emirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PnmariaSectorului6

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 128/30.07.2020

ACORD DE FINANȚARE


PRESED/NÎE DE

TRAI AN


încheiat între:1. Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, cu sediul în Municipiul Chișinău, Str. Mihai Viteazul, 2, cod de înregistrare fiscală 1007601009509, în calitate de Beneficiar pentru proiectul „Reabilitarea Parcului Alunehil”, reprezentat legal de Domnul Vădim Brînzaniuc, având funcția de Pretor, pe de o parte, și 2. Sectorul 6 al Municipiului București din România, cu sediul în Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, București, cod de înregistrare fiscală 4340730 în calitate de Finanțator pentru proiectul „Reabilitarea Parcului Ahinelul”, reprezentat legal de domnul Gabriel Mutu, având funcția de Primar.

în baza Acordului de cooperare din data de 05.12.2019, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Deciziei Consiliului municipal Chișinău din Republica Moldova nr. 2/4 din data de 20 noiembrie 2019 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București din România, nr..............din data de.....................

ART. 1 Obiectul acordului de finanțare

Implementarea proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, Republica Moldova.

ART. 2 Durata acordului de finanțare

Durata acordului de finanțare este de 12 luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanțare, respectiv până la data terminarea lucrărilor prevăzute în contractul de antrepriză.

ART. 3 Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 948.000 EURO, din care 846.000 EURO finanțat de către Sectorul 6 al Municipiului București din România și 102.000 EURO finanțat de către Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova.

ART. 4 Responsabilitățile părților

(1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

L să respecte acordul de înfrățire/cooperare;

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;

 • 3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, activitățile și documentele justificative convenite prin acord;

 • 5. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului în tennen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul prezentului acord de finanțare și care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

 • (2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 4. să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.

ART. 5 Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • (1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova va întocmi cereri de plată, intermediare și/sau finale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) în baza cererilor de plată și a documentelor justificative (facturi, contracte de lucrări, situații de lucrări vizate și aprobate conform legislației din Republica Moldova, alte documente), Sectorul 6 al Municipiului București va efectua plăți în contul indicat.

 • (3) Plățile se vor efectua la cursul de schimb valutar al BNR de la data efectuării plății.

ART. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

 • (1 ) în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova va transmite Sectorului 6 al Municipiului București un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare. (2) în cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 ianuarie a fiecărui an, Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova va transmite Sectorului 6 al Municipiului București din România un raport intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar precedent.

 • (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi însoțite de un raport al ordonatorului principal de credite.

 • (4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2) cuprind cel puțin: descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.

 • (5) La finalizarea tuturor acțiunilor din proiectul finanțat, o comisie desemnată de ordonatorul principal de credite al Sectorului 6 al Municipiului București se va deplasa la locația proiectului și va întocmi un raport privind execuția lucrărilor. Pe baza raportului acestei comisii și a celorlalte documente justificative, se vor deconta sumele solicitate de Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova prin prezentul acord de finanțare.

ART. 7 Soluționarea diferendelor

(1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

(2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

ART. 8 Prevederi finale

 • (1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la data constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

 • (2) Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul acord de finanțare, a sumelor alocate de Sectorul 6 al Municipiului București din România, potrivit art. 3 precum și față de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării acordului de finanțare.

 • (3) Prezentul Acord de finanțare se poate modifica prin act adițional, prin acordul părților.

Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova

Sectorul 6 al Municipiului București din România


PRETOR VĂDIM BRÎNZANIUC


PRIMAR GABRIEL MUTU


L.S.

9