Hotărârea nr. 123/2020

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6 5          5

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5145/23.07.2020 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • - Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă proiectul “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1b/l/BL

Art 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București - lider de proiect și Administrația Școlilor Sector 6 partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, în cuantum de 10,237,427.43 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 5,217,900.24 lei inclusiv TVA.

Art 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 5,123,885.20 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 5,019,527.19 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 104,358.01 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”.

Art 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 sau alte surse legal constituite.

Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 7. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Sectorului 6 al Municipiului București și al Partenerului.

Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Economică și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate 90nf. art. 243 alin. (1) lit. a) din


Secretarul General al

ctdrului 6,


Nr.: 123

Data: 30.07.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

bf- ffC-C Sg - /^3/3oo7. te 2^=.

Se-y^x f s> yf.         ° v.         Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1 /10.1 b/ Model

l’,°PRESEDia e ■<: icilIUTi \%miANJ,AN/iAcord de parteneriat nr. 02/22.06.2018 revizuit la 22.07.2020

pentru realizarea proiectului < Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială ''Constantin Păunesu”

Art. 1. Părțile

1. Primăria Sectorului 6 al municipiului București, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, codul fiscal 4340730, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: RO59TREZ7062145020101XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: RO59TREZ7062145020101 XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

2. Administrația Școlilor Sector 6, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 315-317, sector 6, codul fiscal 14314666, având calitatea de Partener 2, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO59TREZ7062145020101 XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO59TREZ7062145020101 XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunesu”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/10/10.1/10.1b/ Model

Acord de parteneriat

nr. 02/22.06.2018

pentru realizarea proiectului < Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunesu”

Art. 1. Părțile

1. Primăria Sectorului 6 al municipiului București, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, codul fiscal 4340730, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată3: RO59TREZ7062145020101 XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare4: RO59TREZ7062145020101 XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

2. Administrația Școlilor Sector 6, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 315-317, sector 6, codul fiscal 14314666, având calitatea de Partener 2, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO59TREZ7062145020101 XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO59TREZ7062145020101 XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA STATULUI SECTOR 6

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunesu”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1/10.1b/ Model

educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, Apel dedicat învățământului profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul vieții, apel de proiecte (Cod generat MySMIS și denumire) POR/2017/10/10.2/Bl - POR/326/10/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional si tehnic și învățare pe tot parcursul vietii/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional si tehnic și învățare pe tot parcursul vieții precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de parteneriat (Partener 1) - Primăria

Sectorului 6 al municipiului București

In calitate de Solicitant, Primăria Sectorului 6 al municipiului București are o contribuție majora in toate aspectele-cheie ale proiectului, fiind implicat in toate activitatile proiectului, otat in etapa de elaborare, cat si in cea de implementare:

Activitatea 1 - Activitatea de pregătire a proiectului inainte de depunerea proiectului in aplicația MySMIS Subactivitatea 1.2. Elaborarea documentației tehnico-economice - faza DALI

Subactiviatea 1.3. Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare pentru depunerea proiectului

Subactivitatea 1.4 Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor obligatorii; depunerea proiectului in aplicația MySMIS

Activiatea 2 - Managementul de proiect

Subactivitatea 2.2 Organizarea implementării proiectului - planificare

Subactivitatea 2.3 Monitorizare si Raportare proiect

Subactivitatea 2.4 Auditul proiectului - valoare estimata 47.600 inclusiv tva

Activitatea 3 - Organizarea achizițiilor

Subactivitatea 3.3 Contractare servicii de audit

Subactivitatea 3.4 Contractare servicii de informare si publicitate

Activitatea 4 - întocmire proiect tehnic si detalii de execuție

Subactivitatea 4.2 Obținere autorizatii si avize

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1/10.1 b/ Model

Activitatea 6 - Promovare si informare Subactivitatea 6.1 Informare si publicitate proiect Valoare estimata 19.533,85 lei, inclusiv TVA

Total buget proiect partener 1 (cheltuieli eligibile) = 67.133,85,00 lei, inclusiv TVA

Partener 2 -Administrația In calitate de Partener 2, Administrația Școlilor Sector 6 Școlilor Sector 6            este implicat in toate activitatile proiectului, atat in

etapa de elaborare, cat si in cea de implementare:

Activitatea 1 - Activitatea de pregătire a proiectului inainte de depunerea proiectului in aplicația MySMIS Subactivitatea 1.1 Achiziția serviciilor pentru elaborarea documentației tehnice si a cererii de finanțare Subactivitatea 1.2. Elaborarea documentației tehnico-economice - faza DALI - 142.609,60 lei inclusiv tva Subactivitatea 1.4 Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor obligatorii; depunerea proiectului in aplicația MySMIS - Valoare estimata -133.089,60 lei inclusiv tva

Activiatea 2 - Managementul de proiect Subactivitatea 2.1 Contractarea serviciilor de management de proiect - valoare estimata - 157.080,00 lei inclusiv tva

Subactivitatea 2.2 Organizarea implementării proiectului - planificare

Subactivitatea 2.3 Monitorizare si Raportare proiect

Activitatea 3 - Organizarea achizițiilor

Subactivitatea 3.1 Contractare servicii proiectare, detaliii de execuție si asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactivitatea 3.2 Contractare servicii dirigentie de șantier

Subactivitatea 3.5 Contractare servicii de organizare de șantier

Subactiviatea 3.6 Contractare furnizare echipamente si dotări

Activitatea 4 - întocmire proiect tehnic si detalii de execuție

Subactivitatea 4.1 Elaborarea PT si DTE

Valoare estimata 81.874,38 lei, inclusiv TVA Subactivitatea 4.2 Obținere autorizatii si Avize - valoare estimata 88.235,54 lei inclusiv tva

Activitatea 5 - Execuție lucrări de modernizare Subactivitatea 5.1 Dirigentie de șantier si asistenta tehnica - valoare estimata - 50.241,80 lei inclusiv tva Subactivitatea 5.2 Organizare de șantier - valoare estimata - 139.749,74lei inclusiv tva

Subactivitatea 5.3 - Execuția si recepția lucrărilor -valoare estimata - 7.392.477,05 lei inclusiv tva

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1/10.1b/ Model


Subactivitatea 5.4 Recepție si punere in funcțiune, după coz, echipamente si dotări - valoare estimata -250.274,20 lei inclusiv tva

Total buget proiect partener 2

 • - cheltuieli eligibile = 5.150.766,39 lei, inclusiv TVA

 • - cheltuieli neeligibile = 5.019.527,119 lei, inclusiv TVA

TOTAL:10.170.293,58 lei inclusiv TVA


(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.


Organizația


Contribuția (unde este cazul)


Lider de parteriat (Partener 1) - Primăria

Sectorului 6 al municipiului București


Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 1.342,68 lei inclusiv TVA, respectiv 2% din total cheltuieli eligibile

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei Și %) -

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 1.342,68 lei inclusiv TVA, respectiv 0.013% din valoarea totală a proiectului


Partener 2-Administrația

Școlilor Sector 6


Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 103.015,33 lei inclusiv TVA, respectiv 2% din total cheltuieli eligibile

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 5.019.527,19 lei inclusiv TVA, respectiv 100% din total cheltuieli neeligibile

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 5.122.542,52 lei, inclusiv TVA, respectiv 50.04% din valoarea totală a proiectului


(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:


a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2017/10/10.1 /10.1 b/ Model

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management5, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

c) liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare6.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

 • A. Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7) în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

 • A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n

 • (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

 • B. Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

 • (4) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9) în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerii au obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12) Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul

POR/2O17/10/10.1/10.1b/ Model

 • (13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Ărt. 8. Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării

anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.                                                                         «

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1) -Primăria Sectorului 6 al municipiului București

Partener 2-Administrația Școlilor Sector 6

Mutu Gabriel - Primar


Dumitru Daniela - Director executiv1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

4

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

5

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

6

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).