Hotărârea nr. 120/2020

HCL 120 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” fostă Școala Gimnazială Nr.164 din Str.Pravat, Nr.22, Sector 6, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cernica” fostă Școala Gimnazială Nr.164 din Str.Pravat, Nr.22, Sector 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 înregistrat cu nr. 8655 din data de 22.07.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii Nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g și lit. i) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cernica” fostă Școala Gimnazială Nr. 164 din Str. Pravăț, Nr. 22, Sector 6, București, așa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Tratau Pană

Nr.: 120

Data: 30.07.2020

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate conf. art. 243, alin. (1), lit. a) dinOXJ.G. Nr. 57/2019

Secretarul GeneraLSec,torului 6, etă/î //              /K toifârini f v*

( Demirel Spiridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectondui6

Anexa


la HCL Sector 6 Nr.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

artnalÎ7ati ai nhiartivi iii ii da inwAQtitii Mndprniyarpa imitâtii da ------------... .........----- - - ....---------------------— -------r. „.

învățământ Școala Gimnazială „Sfântul Calinicde la Cernica’fostă

Școala Gimnaziala NR. 164

p

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

85.245,24

16.196,60

101.441,84

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

-

3.3.

Expertiză tehnică

-

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5.

Proiectare

242.239.50

46.025.51

288.265.01

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

119.102 50

22.629.48

141.731,98

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

60.067.00

11.412.73

71.479.73

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.003.00

570,57

3.573.57

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

60.067,00

11.412.73

71.479,73

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7.

Consultanță

283.840.00

53.929.60

337.769.60

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

243.840.00

46.329.60

290.169.60

3.7.2. Auditul financiar

40.000,00

7.600.00

47.600.00

3.8.

Asistență tehnică

64.072.00

12.173.68

76.245,68

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14.016,00

2.663,04

16.679,04

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

7.008,00

1.331,52

8.339,52

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

7.008,00

1.331,52

8.339,52

3.8.2. Dirigenție de șantier

50.056,00

9.510,64

59.566,64

TOTAL CAPITOL 3

590.151,50

112.128,79

702.280,29

TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

7.335.870,60

1.393.815,41

8.729.686,01

42.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

9.000,00

1.710.00

10.710,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.168.148.00

221.948,12

1.390.096,12

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

4.5.

Dotări

1.275.274.00

242.302.06

1.517.576,06

4.6.

Active necorporale

93.600,00

17.784,00

111.384,00

TOTAL CAPITOL 4

9.881.892,60

1.877.559,59

11.759.452,19

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

44.089.89

8.377.08

52.466,97

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

44.089 89

8.377.08

52.466,97

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

48.515,00

-

48.515,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7.336,00

7.336,00

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36.679,00

-

36.679,00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

-

-

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

988.189,26

187.755,96

1.175.945.22

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

25.560,00

4.856,40

30.416,40

TOTAL CAPITOL 5

1.106.354,15

200.989,44

1.307.343,59

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice și teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

TOTAL GENERAL

11.663.643,49

2.206.874,42

13.870.517,91

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7.474.205,73

1.420.099,09

8.894.304,82

1) în prețuri la data de:

2) La un T.V.A. de:

02.07.2020 ; 1 euro=

19 «/o

4,6630 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ