Hotărârea nr. 12/2020

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc'’, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28390/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Având în vedere :

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.08.2019 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • -  H.C.G.M.B. nr. 86/28.04.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Filantropică “Metropolis” în vederea implementării în comun a proiectului “Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2020, cu nr. D/25779/20.11.20i 9;

 • -  Prevederile art. 70 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 627.585 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc ”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică Metropolis, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile prezentei se aplică ulterior aprobării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) d


Secretar                       lui 6,

Nr.: 12

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXA A

la HCL Sector 6 nr.„

FIȘA TEHNICA privind unitatea de asistență socială

 • 1. Unitatea de asistență socială:

-denumirea CENTRU DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU TINERI IN SITUAȚII DE RISC- Pași spre Independenta” din cadrul Fundației Filantropica Metropolis

 • - tipul de unitate centru rezidențial

 • 2. Sediul unitatii de asistenta sociala : București, Drumul Sabareni, nr. 47-53, sector 6, tel: 0728317344.

3. Justificarea unitatii de asistenta sociala în raport cu necesitățile si prioritățile de asistenta sociala ale comunității:

 • - descrieți problemele sociale existente în comunitate si, daca este posibil, oferiți date cantitative si calitative ale acestora;

în prezent, în România tinerii care provin din sistemul de protecție a copilului reprezintă unul dintre grupuri sociale specifice cu risc accentuat de excluziune. După împlinirea vârstei de 18 ani, aceștia încetează să mai beneficieze de ocrotire, în baza normelor legale de protecție acordată copiilor instituționalizați.

Pentru marea lor majoritate nu există o alternativă la instituționalizare, mulți dintre ei neavând familii sau rude. Multe instituții practică soluția menținerii lor și după împlinirea vârstei limită legale, pentru că nu îi pot abandona în stradă. Majoritatea tinerilor aflați în situații de dificultate nu știu să practice o meserie și, mai grav, au un puternic deficit de socializare, nu sunt capabili să relaționeze cu cei din jur, să ia decizii, să ducă o viață socială normală, independentă. Prin urmare, acest segment implică eforturi deosebite în vederea incluziunii sociale, deoarece se pune simultan problema găsirii unei locuințe, a unui loc de muncă, a construirii unor relații sociale și interpersonale diferite, prin natura lor, de experiența anterioară, în aceste condiții, este imperios necesar să se dezvolte programe de asistență socială care să includă activități având drept grup țintă tinerii care nu mai sunt ocrotiți de către sistemul de protecție a copilului.

 • - precizați, daca este cazul, alti furnizori de servicii de asistenta sociala existenti în comunitate, precum si tipul serviciilor acordate;

 • - precizați problemele sociale carora le răspund serviciile de asistenta sociala acordate de unitatea de asistenta sociala.

Fundația Filantropica Metropolis, vine in intampinarea unei serii de probleme cu care tinerii se confrunta. Astfel prin obiectivele strategice ale proiectului Centrului De Consiliere Si Sprijin Pentru Tineri In Situații De Risc al Fundației Filantropica Metropolis isi propune sa răspundă nevoilor tinerilor:

 • •  Acordarea serviciilor de dezvoltare a de deprinderilor de viață independentă,

 • •  Acordarea de servicii de mediere în vederea obținerii unui loc de muncă, pentru tinerii din grupul țintă.

 • •  Acordarea de servicii de acompaniament social personalizat tinerilor din grupul țintă, în vederea încadrării în muncă.

 • •  Acordarea de servicii de acompaniament la locul de muncă, tinerilor din grupul țintă

 • •  Diminuarea numărului de tineri aflați în situația de a nu avea un adăpost sigur, prin crearea de centre sociale multifuncționale care să asigure găzduirea beneficiarilor, precum și servicii de reinserție socio-profesională.

 • •  Asigurarea unor măsuri adecvate de prevenire a excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului și de intervenție pentru protecția lor în scopul integrării sociale și profesionale a acestora.

 • •  Creșterea capacității instituționale la nivelul autorităților publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale, în funcție de profilul beneficiarilor și nevoile reale ale acestora;

 • •  Includerea in programul centrului, a tinerilor sub 18 ani, pentru o perioada limitata de timp in scopul formarii deprinderilor de viata independenta timpurie.

4. Serviciile de asistenta sociala acordate:

 • •  Găzduire pe perioada determinata

 • •  Consiliere sociala

 • •  Consiliere psihologica

 • •  Consiliere financiara

 • •  Informare

 • •  Orientare profesionala

 • •  Consiliere juridica

Pentru fiecare serviciu in parte se urmărește calitatea, satisfacerea beneficiarului si rezultatele care vin in intampinarea nevoilor beneficiarilor.

Serviciile oferite au drept obiectiv asigurarea unui inceput sigur si sănătos in viata pentru beneficiarii proiectelor.

 • 5. Date despre persoanele asistate:

  • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în București (precizați localitatea/localitatile)

  • 5.2. Numărul de persoane asistate: 20

5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Serviciile oferite in proiectul Centrului De Consiliere Si Sprijin Pentru Tineri In Situații De Risc” se adresează:

 • •  tinerilor proveniti din centre de plasament

 • •  tinerilor aflați în situație de dificultate ce provin din familii dezorganizate, care trăiesc la limita subzistentei

 • •  tineri care au au părăsit școala și nu au nici o calificare.

Selecția beneficiarilor Centrului De Consiliere Si Sprijin Pentru Tineri In Situații De Risc se efectueza pe mai multe cai :

 • •  in urma unei sesizări /solicitări din partea beneficiarului in cauza sau familiei acestuia ;

 • •  in urma unei sesizari/solicitari din partea unei alte persoane fizice ;

 • •  in urma unei sesizari/solicitari din partea unei instituții publice sau private ;

 • •  in urma contactării din partea Fundației Filantropice Metropolis a DGASPC-urilor si altor instituții private ca urmare a locurilor ramase disponibile.

In urma intervievării persoanei ce a făcut solicitarea/sesizarea, a efectuării anchetei sociale si a studierii documentației cazului (evaluarea inițiala), se va hotărî trecerea la etapa următoare privind preluarea in cadrul Fundației Filantropica Metropolis sau clasarea cazului.

 • 6. Descrierea unitatii de asistenta sociala:

6.1. Funcționează din anul:

Centrul De Consiliere Si Sprijin Pentru Tineri In Situații De Risc din cadrul Fundației Filantropice Metropolis funcționează din anul 2009.

6.2. Planificarea activitatilor:

In cadrul Centrului De Consiliere Si Sprijin Pentru Tineri In Situații De Risc, se realizează activitati cu caracter educațional, gospodăresc, socializare, recreere a beneficiarilor programului. Desfasurarea activitatilor se efectuează după un plan propus de echipa pluridisciplinara, in funcție de nevoile fiecărui beneficiar in parte, după o evaluare in prealabil.

PROIECTUL “PAȘI SPRE INDEPENDENTA”

Obiectiv: dezvoltarea independenta si integrarea sociala si profesionala a tânărului care paraseste sistemul de protecție

 • •  număr de beneficiari - 26 persoane

 • •  număr de tineri care au intrat in programul de pregătire pentru viata independenta: In programul de pregătire pentru o viata independenta sunt incluși tineri care au implinit 18 ani si provin din sistemul de protecție sociala.

 • •  modalitati de sprijin pentru tineri: tinerii sunt sprijiniți cu consiliere in vederea găsirii unui loc de munca (elaborarea CV-ului, pregătirea pentru interviului de angajare, asistarea in efectuarea actelor pentru angajare, pregătirea pentru asumarea responsabilității in cadrul unui loc de munca). Deasemenea, se oferă ajutor pentru dezvoltarea abilităților de viata independenta (relationarea in comunitate, administrarea bugetului propriu, continuarea studiilor, etc.).

 • •  In cadrul centrului, tinerii beneficiază de cursuri de formare in anumite profesii:

o pregătirea pentru meseria operator PC - cu lucratorii sociali din cadrul fundației, voluntari.

o pregătirea cunoașterea unor limbi stratine - cu personal de specialitate.

o pregătirea si inițierea in zidărie - cu voluntarii din cadrul fundației

 • •  Activitati principale:

o facilitarea accesului la oportunitățile de completare a studiilor si alegerea carierei, o activitati de dezvoltarea unui plan educațional si de cariera, etc.

o consiliere cat mai corecta despre opțiunile si diversitatea ocupațiilor si a profesiilor, o elaborarea unui plan de dezvoltare pentru viata adulta conform nevoilor individuale ale beneficiarului;

o monitorizarea si supravegherea beneficiarilor.

 • •   Rezultate:

Tinerii sunt incluși intr-un program in care isi dezvolta deprinderi privind viata de zi cu zi, ingrijire personala, gestionarea si folosirea resurselor printr-un management corect, integrare sociala si profesionala:

o Implicarea in cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, nutriție, planificarea meniului, comportamentul corect la masă, curățenia bucătăriei și depozitarea mâncării, managementul și siguranța casei.

o deprinderi privind gestiunea locuinței ;

o managementul resurselor financiare: deprinderea in luarea unor decizii financiare înțelepte; noțiuni despre bani, economii, venituri și impozite, operațiuni bancare, obținerea de credite, plan de venituri și cheltuieli (buget personal);

o îngrijirea personală: promovează dezvoltarea fizică și emoțională armonioasă a copilului/tânărului prin igienă personală, stil de viață sănătos, sexualitate corectă;

o dezvoltarea socială: se concentrează asupra modului în care tânărul relaționează cu ceilalți prin dezvoltare personală, conștiință culturală, comunicare, relații sociale.

o pregătirea pentru integrare profesională: ajutor acordat tinerilor să își finalizeze studiile și să urmeze o carieră conform interesului lor, planificarea carierei , angajare, luarea deciziilor și pregătire prin studiu.

6.3. Parteneri în proiect si natura parteneriatului

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului S6, natura parteneriatului:

3

colaborare in indeplinirea obiectivelor privind reintegrarea sociala a tinerilor postinstitutionalizati.

6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala:

 • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițiala, raport de evaluare complexa)

Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fise de evaluare etc.) Conform cu:

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 29/2019 in Anexa 3 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul 14/2007, privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

 • •  Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

 • •  Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale

Instrumente de lucru utilizate conform Ordinul nr. 29/2019,Anexa 3:

 • 1.  Dosarul personal al beneficiarului

 • •  Cerere

 • •  Decizie de admitere

 • •  Contact de servicii

 • •  Decizie suspendare

 • •  Decizie încetare

 • 2.  Dosar de servicii

 • •  Fișele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală

 • •  Fisa de reevaluare semestriala

 • •  Planul individualizat de intervenție

 • •  Fisa monitorizare servicii

 • •  Program integrare /reintegrare sociala

 • •  Chestionar de satisfacție

 • •  Fișa individuală de consiliere

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala

Un control periodic al calitatii serviciului se face de către o echipa abilitata si formata din 4

Director General si Consiliul Director al fundației si urmărește monitorizarea, masurarea periodica a gradului de respectare a cerințelor exprimate in cadrul normativ si apreciarea modului in care au fost atinse obiectivele calitatii si indicatorii de performanta stabiliți, indicatori care permit existenta si dezvoltarea organizației. Controlul calitatii prespune existenta unui sistem referențial in raport cu care sa se poata aprecia măsură in care se obține "nivelul de calitate - satisfacție, cerut si așteptat". Indicatorii de performanta, monitorizați sau/si masurati prin controlul calitatii, se stabilesc astfel:

 • •  gradul de respectare si adecvare a cadrului normativ existent in organizație;

 • •  satisfacția obtinuta de beneficiar;

 • •  satisfacția obtinuta de "celelalte parti interesate" - consiliu director, colaboratori, beneficiari directi-indirecti.

Se folosesc: analizarea individuala a cazurilor in ședințele echipei pluridisciplinare, consultarea beneficiarilor asupra calitatii serviciilor oferite, chestionare de măsurare a gradului de satistactie al beneficiarului, registru de reclamatii.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:

 • a) în cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:

 • - suprafața locuibila/persoana asistata - 57 mp./persoana;

 • - condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor tinerii beneficiază de condiții optime de cazare, igiena este asigurata de către personal calificat, fiecare tanar are pat, dulap, cazarmament; 2 tineri/1 dormitor;

 • - condiții de petrecere a timpului liber camera de recreere, camera calculatoare, teren de sport, bazin de inot, lac natural;

 • - condiții de comunicare cu exteriorul telefon, fax, internet, corespondenta scrisa;

 • - condiții de servire a mesei bucătărie complet utilata, aparatura (frigidere, congelatoare, mașina de tocat, aragaz, plita electrica, cuptor, vesela personal, vesela copii, etc), sala de mese; In prezent cantina se renovează, iar tinerii beneficiază de masa servita prin cantinele DGASPC S6

 • - alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistenta sociala acordate bazin de inot, teren de fotbal;

 • - grupurile sanitare: 1 la 2 persoane asistate;

 • - 1 lavabou la 2 persoane asistate;

 • - 1 dus/cada la 2 persoane asistate;

 • - condițiile de preparare si servire a hranei conform standardului nr.10 din Ordinul 21/2004 (bucătărie complet utilata si autorizata de din punct de vedere sanitar- veterinar);

 • b) în cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora: nu e cazul

 • - frecventa intervențiilor, numărul de vizite/saptamâna

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia;

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta

sociala

 • - condiții de transport al mesei

 • - operativitatea intervenției...............................

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal calificat/persoane asistate) 9/26

 • 6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

Plângerile se efectuează: verbal prin plângere directa si/sau in scris in registrul de reclamatii.

Orice persoana din cadrul Centrului De Consiliere Si Sprijin Pentru Tineri In Situații De Risc (fie ca este beneficiar, membru al personalului sau din conducere) care are o plângere este incurajat sa parcurgă următoarele etape:

 • •  Sa se adreseze direct persoanei cu care are o problema de rezolvat sau impotriva careia are o plângere si sa incerce rezolvarea prin discuții situația de criza aparuta.

 • •  Daca situația de criza nu se rezolva prin discuții intre persoanele implicate, atunci părțile aflate in conflict se vor adresa unui alt membru neutru din personal, iar apoi șefilor directi care trebuie sa medieze conflictul si sa identifice soluții.

 • •  Daca situația nu se soluționează prin metoda descrisa la punctul b), atunci problema sau plângerea va fi inaintata celorlalți șefi ierarhici superiori, inclusiv membrilor din Consiliul Director.

 • 7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: 9, din care:

 • - de conducere 1;

 • - de execuție 8;

 • - cu contract individual de munca 9 ;

 • - cu contract de voluntariat...., din care......persoane vârstnice.

7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:

 • - manager de proiect/sef de centru/director - 1

 • - responsabil financiar/consilier orientare financiara/consilier vocational - 1

 • - asistenți sociali cu studii superioare - 1

 • - educator/lucrator social: 2

 • - psiholog-1

-femeie de serviciu - 1

 • - personal auxiliar: bucătari - 1, gestionar 1

 • •      7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenta sociala:

număr : 1 asistent social

responsabilități :

 • •      rolul asistentului social este de a lucra ca parte din echipa, pentru a oferi o îngrijire la standarde inalte pentru toti beneficiarii poiectului si respecta metoda de lucru si valorile profesiei de asistent social.

 • •      asigura întocmirea, actualizarea si evidenta tuturor dosarelor benficiarilor

 • •      asista, consiliază si sprijină beneficiarii in vederea procurării actelor de stare civila.

 • •      sprijină beneficiarul in demesurile legate de inscrierea la școala.

 • •      prezintă regulamentul fundației noilor beneficiari, precum si obligația respectării

acestuia de către copiii care urmeaza sa fie plasați la Fundația Filantropica Metropolis

 • •      monitorizează si reevaluează periodic PIS-urile

 • •      face demersuri pentru clarificarea situației juridice a tinerilor

 • •      implementează regulile legate de protecția copilului, in conformitate cu legislația in vigoare

 • •      colaborează cu departamentul educație din Fundația Filantropica Metropolis si cu alte instituții abilitate pentru soluționarea cazurilor de abuz.

 • •      participa la pregătirea si formarea personalului privind problemele legate de protecția copilului

număr: 2 lucratori sociali/educatori

responsbilitati:

 • •      monitorizează mediul de viata al tânărului, starea fizica,

 • •      oferă suport in achiziționarea deprinderilor de viata independenta (ingrijire coporala, alimentație, identificarea, obținerea si pastrarea locuinței, managementul banilor)

 • •      participa, ca membru al echipei pluridisciplinare, la elaborarea, implementarea si monitorizarea PIS

 • •      urmărește modalitățile de pregătire a tinerilor pentru dobândirea de competente sociale si interpersonale

 • •      ia masurile necesare pentru prevenirea oricăror evenimente cu posibile consecințe negative asupra sanatatii si integrității tinerilor.

 • •      ajuta la organizarea activitatilor recreative din cadrul si din afara fundației, după cum va fi necesar

 • •      informează tinerii despre drepturile si responsabilitățile lor legale, sociale, morale si spirituale, si se va asigura ca drepturile lor sunt respectate

 • •      va aplica masuri disciplinare adecvate, conform procedurilor Fundației Filantropice Metropolis

 • •      va raporta imediat autoritarilor relevante din Fundația Filantropica Metropolis orice abuz, actual, potențial sau suspectat

 • •      in funcție de cerințe, va participa la evaluarea noilor beneficiari in vederea acceptării in centru

 • •      va propune imbunatatiri ale programului instructiv-educativ când este necesar (ex inscrierea la un curs pentru a indeplini nevoile educaționale, emoționale).

număr: 1 psiholog

responsabilități:

 • •      evalueaza si consiliază beneficiarii din punct de vedere psihologic

 • •      urmărește evoluția tinerilor recomanda, realizează si implementează programe de terapie in funcție de fiecare caz in parte.

 • •      participa la elaborarea strategiei si planului de intervenție specifica pentru soluționarea fiecare caz si tine o evidenta ordonata a tuturor cazurilor la care lucrează.

 • •      contribuie impreuna cu echipa multidisciplinara la intocmirea planului de intervenție specifica pentru fiecare tanar aflat in evidenta sa.

 • •      prezintă superiorilor rapoarte saptamanale de activitate sau ori de cate ori este necesar;

 • •      participa la ședințele organizate de superiori, seminarii si intalniri de specialitate ori de cate ori este solicitat.

 • •      respecta termenele legale de rezolvare a cazurilor si normele de confidențialitate.

număr: 1 bucătar

responsabilități

Asigură zilnic prepararea și servirea la ghișeu a hranei pentru un număr de persoane

7

comunicat de conducerea FFM și în funcție de graficul stabilit

 • •      Are obligația de a asigura nivelul de calorii în alimente conform meniului și a necesarului întocmit

 • •      întocmește meniul săptămânal și îl prezintă spre aprobarea conducerii FFM

 • •      Răspunde în mod direct de starea de igiena a bucătăriei.

 • •      întocmește zilnic graficul de temperatură ale aparatelor frigorifice în funcțiune

 • •      Face parte din comisia de recepție a produselor alimentare aduse de furnizori, putând refuza alimentele care nu corespund din punct de vedere organoleptic și aduce acest lucru la cunoștința managerului

 • •      Respectă confidențialitatea informațiilor la care are acces

 • •      Realizează programe prin care tinerii participă în bucătărie, împreună cu bucătarii, la procesul de preparare a hranei, în vederea deprinderilor de viață independentă (tinerii deprind cunoștințele necesare pentru pregătirea meselor, precum și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate).

număr: 1 director/sef de centru - coordonator consilier educație responsabilități

 • •      asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •      elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • •      propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • •      colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •      întocmește raportul anual de activitate;

 • •      asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații servi ciului/centrului;

 • •      propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • •      desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • •      ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • •      răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •      organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •      reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • •      asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •      numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • •      întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului

 • •      asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • •      asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • •      alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • •      respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare

 • •      respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementarilor în vigoare

 • •      acordă asistență și consiliere de specialitate tinerilor în dificultate în vederea asumării responsabilității acestora de a-și îndeplini obligațiile ce le revin și propune forme de sprijin material și financiar

 • •      asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților beneficiarilor;

 • •      asigură activități recreative și de socializare;

 • •      asigură tinerilor consiliere privind orientarea școlară și profesională;

 • •      dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale beneficiarilor;

 • •      contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecție.

- număr: consilier orientare financiara/consilier vocational -1

 • - responsabilități

 • •      oferă servicii sociale de evaluare vocationala, orientare profesionala si susținere motivationala in vederea dezvoltării autonomiei personale

 • •      consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală

 • •      oferă susținere motivațională beneficiarului, prin oferirea de alternative în vederea deciderii în mod autonom a traseului vocațional

 • •      sprijină beneficiarul în vederea obținerii unui loc de muncă ținând cont de nivelul de pregătire și caracteristicile psiho-fizice ale beneficiarului

 • •      spijina beneficiarul in gestionarea economiilor in procesul deprinderilor de viata independenta

- număr: femeie de serviciu - 1

 • - responsabilități

 • •      participa la realizarea corecta a programului de viata al copiilor;

 • •      participa la insusirea de către beneficiari a deprinderilor de viata independenta si a celor de igiena personala, respectând normele de igiena si cu atentie sporita la sanatatea copiilor;

 • •      efectuează dezinfectia in centru zilnic (pentru vase, toalete, modilier, îmbrăcăminte, spatii);

 • •      sa stearga praful si pânzele de păianjen din holul si camerele imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea menținerii aspectului de curățenie a imobilului;

 • •      sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea menținerii aspectului de curățenie a imobilului;

 • •      sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curățeniei, întreținerii spațiului verde, colectarea si debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) avand obligația sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni,

 • •      sa asigure curățenia din zona spațiului verde aferenta imobilului (sa tundă iarba, sa ude spațiul verde, sa stranga ori de cate este nevoie hârtiile, crengile, frunzele, etc. de pe spațiul verde)

 • •      efectuează igienizarea veselei si a tacâmurilor, oalelor (prin spalare, dezinfectare, ștergere, fierbere, etc) conform normelor de igiena in vigoare;

 • •      efectuează curățenia in spatiile de servirea a mesei si in dulapurile de depozitare a

veselei;

 • •      efectuează zilnic curățenie in toate incaperile centrului respectând normele de igiena in vigoare (mopuri, găleți, cârpe individualizate, soluție cloramina, etc.);

 • •      asigură și întreține igiena mobilierului aflat în camerele beneficiarilor din centru efectuând curățenia;

 • •      distribuie lenjeria murdară către spălătorie, baga la spalat, intinde, strânge si calea rufele;

 • •      anunța administratorul centrului despre lipsa sau epuizarea materialelor de igienizare sau consumabilelor de la grupurile sanitare;

 • •      anunța administratorul centrului privind eventualele defecțiuni sau proasta funcționare a instalațiilor igienico-sanitare sau oricare alte deterioarari sau lipsuri din centru;

 • •      asigura protecția si siguranța beneficiarilor menținând un mediu calm si echilibrat;

 • •      respecta dispozițiile echipei pluridisciplinare (in limita competentei profesionale);

 • •      se conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru (in limita competentelor);

 • - număr: gestionar -1

 • - responsabilități

 • •      Asigură gestiunea fizica a stocului de marfa

 • •      Operează in stoc mișcările de marfa

 • •      Păstrează documentele justificative legate de stocuri

 • •      Efectuează lunar inventarul stocului de marfa

 • •      Participă activ la operațiunile de incarcare/descarcare a mărfii la/din magazia firmei

 • •      Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanța intre stocul fizic si cel scriptic

 • •      Oferă informații despre stocuri

 • •      Respectă legislația de gestiune a stocurilor

 • •      Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare

 • •      Efectuează operațiuni de intrare in stoc a mărfii

 • •      Efectuează recepția fizica a mărfii la intrarea in magazia firmei

 • •      Raportează superiorului ierarhic diferențele intre marfa fizica si cea scriptică aparute la recepția mărfii la magazie

 • •      Verifică documentele la introducerea NIR-ului si semnalează eventualele neconcordanțe

 • •      înregistrează, prelucrează si păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor

 • •      Raportează lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului

 • •      Realizează programe prin care copiii participă la activitati de gestiune, împreună cu gestionarul, la procesul de aprovizionare, recepție, realizarea stocurilor, alcătuirea necesarului zilnic, în vederea deprinderilor de viață independentă (copiii deprind cunoștințele necesare pentru gestionarea bunurilor alimentare si nealimentare necesare intr-o gospodărie, precum și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate).

8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:

Numele Epure prenumele Daniel, profesia Teolog

Funcția în asociatie/fundatie director

Angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminată

9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala

 • - teren in suprafața totala de 5.427 mp

 • - construcții imobilul in suprafața de 1666,2 mp, compus din parter, etaj si mansarda,

 • - corp anexa parter 85 mp, cabina portar 9 mp, cabina pompelor 8,5 mp, bazin de inot 98 mp, teren de sport 576 mp.

 • - alte mijloace fixe:

  Denumire

  Cantitate

  Cuptor cu microunde

  2

  Frigidere

  3

  Mașina spalat rufe

  9

  Mașina spalat rufe semiprofesionala

  1

  Uscator rufe semiprofesional

  1

- mijloace de transport

 • •  2 microbuze Ford Multivan- proprietate FFM

 • •  1 autoutilitara Ford - motorină- contract de comodat

 • •  1 autoturism Renault - 5 locuri/motorină- contract de comodat

 • •  1 autoturism Dacia Duster- contract de comodat

 • •  1 microbuz Volkswagen - contract de comodat

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

 • •  menținerea si imbunatatirea calitatii vieții pentru beneficiarii Fundației Filantropice Metropolis;

 • •  creșterea nivelului de pregătire a tinerilor privind orientarea si formarea profesionala;

 • •  facilitarea accesului pe piața muncii;

 • •  integrarea socio-profesionala a tinerilor;

 • •  relationarea tânărului cu familia naturala si imbunatatirea relațiilor interfamiliale ;

 • •  creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind calitatea serviciilor oferite;

 • •  creșterea capacitatii de adaptare si integrare socio-profesionala;

 • •  creșterea capacitatii de autogospodarire a beneficiarilor;

 • •  invatarea responsabilității implicate de asigurare, prin eforturi proprii, a unui nivel de trai decent;

 • •  asigurarea condițiilor igienico-sanitare necesare in vederea desfășurării in condiții optime a activităților planificate;

 • •  asigurarea fimctionalizarii optime a fundației in beneficiul tinerilor;

 • •  dezvoltarea de noi servicii pentru beneficiari;

 • •  dobândirea, de către beneficiari a deprinderilor de viata independenta necesare in vederea extemalizarii.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂANEXA B z., /

LA H.C.L SECTOR 6 NR. /</.

DATE privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2020

Denumirea unității de asistență socială Fundația Filantropica Metropolis

Proiectul CENTRU DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU TINERI IN SITUAȚII DE RISC centru rezidențial

Locul desfasurariiSediul BUCUREȘTI, STR. DRUMUL SABARENI, NR. 47 - 53, SECTOR 6

Număr de persoane asistate lunar                                                  26 tineri

Subvenția lunară/persoană asistată este de:                                        2,011.49

MII Lei (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.l

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

Venituri totale din care:

679,070.00

169,767.50

169,767.50

169,767.50

169,767.50

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1

51.485.00

12,871.25

12.871.25

12.871.25

12.871.25

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

627.585.00

156,896.25

156.896.25

156,896.25

156,896.25

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

679,070.00

169,767.50

169,767.50

169,767.50

169,767.50

1. Cheltuieli de personal *4)

380,370.00

95,092.50

95,092.50

95,092.50

95,092.50

heltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

152,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

37,000.00

9,250.00

9,250.00

9,250.00

9,250.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5,000.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

7.2 Cheltuieli

cu echipamentele pentru persoanele asistate

7,500.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

2,500.00

625.00

625.00

625.00

625.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

4,700.00

1,175.00

1,175.00

1,175.00

1,175.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifi anțjj

4,500.00

1,125.00

1,125.00

1,125.00

1,125.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, pregătire si perfecționare personal, taxe si impozite, legalizări, posta, asigurări, reparații si modernizări, etc.

28,500.00

7,125.00

7,125.00

7,125.00

7,125.00

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția:

Mii Lei

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție in baza legii nr. 34/1998

Din venituri proprii

1. Cheltuieli de personal *4)

380,370.00

362,885.00

17,485.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

152,000.00

118,000.00

34,000.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

37,000.00

37,000.00

-

4. Cheltuieli cu iluminatul

20,000.00

20,000.00

-

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

25,000.00

25,000.00

-

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5,000.00

5,000.00

-

7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

6,000.00

6,000.00

-

7.2 Cheltuieli

cu echipamentele pentru persoanele asistate

7,500.00

7,500.00

-

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

2,500.00

2,500.00

-

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

6,000.00

6,000.00

-

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

4,700.00

4,700.00

-

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

4,500.00

4,500.00

-

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, pregătire si perfecționare personal, taxe si impozite, legalizări, posta, asigurări, reparații si modern izari1 ețci

28,500.00

28,500.00

-

Cheltuieli totale

679,070.00

627,585.00

51,485.00


0.92


III. Cheltuieli curente de funcționare lunare in unitatea de asistenta socială -56.589,17 lei.

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună

(Cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) - 2.176,51 lei.

Director FFM

Daniel Epure


Director General DGASPC Sector 6 Gabriela Schmutzer


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ