Hotărârea nr. 117/2020

HCL 117 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț, Nr. 24, Sector 6, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț, Nr. 24, Sector 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 înregistrat cu nr. 8666 din data de 22.07.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii Nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g și lit. i) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț, Nr. 24, Sector 6, București, așa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


Nr.: 117

Data: 30.07.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

Anexa


la HCL Sector 6 Nr...J...


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI actualizati ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

70.179,01

13.334,01

83.513,02

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

-

-

-

3.3.

Expertiză tehnică

-

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5.

Proiectare

252.433,00

47.962,27

300.395,27

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

115.069,00

21.863,11

136.932,11

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

70.518.00

13.398,42

83.916,42

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.877,00

1.116,63

6.993,63

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

60.969,00

11.584,11

72.553.11

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7.

Consultanță

295.000,00

56.050,00

351.050,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

255.000,00

48.450,00

303.450,00

3.7.2. Auditul financiar

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.8.

Asistență tehnică

39.666,00

7.536,54

47.202.54

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.938,00

558,22

3.496,22

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.469,00

279,11

1.748,11

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

1.469,00

279,11

1.748,11

3.8.2. Dirigenție de șantier

36.728,00

6.978,32

43.706,32

TOTAL CAPITOL 3

587.099,00

111.548,81

698.647,81

TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

5.230.777,07

993.847,65

6.224.624,72

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

9.000,00

1.710,00

10.710,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

991.597,97

188.403,61

1.180.001,58

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

4.5.

Dotări

838.425,62

159.300,87

997.726,49

4.6.

Active necorporale

101.038,00

19.197,22

120.235.22

TOTAL CAPITOL 4

7.170.838,66

1.362.459,35

8.533.298,01

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

104.615,54

19.876.95

124.492,49

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

104.615,54

19.876,95

124.492.49

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

35.885,00

-

35.885,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.231,00

5.231,00

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.154,00

26.154,00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

-

-

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

215.125.16

40.873,78

255.998,94

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16.000.00

3.040,00

19.040,00

TOTAL CAPITOL 5

371.625,70

63.790,73

435.416,43

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice și teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

8.199.742,37

1.551.132,90

9.750.875,27

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5.414.571,62

1.028.768,61

6.443.340,23

1) în prețuri la data de:

2) La un T.V.A. de

22.07.2020 :1 euro= 19 %

4,8401 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ