Hotărârea nr. 115/2020

HCL 115 – Hotarare hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Văzând Raportul de specialitate nr. 203601/21.07.2020 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile:

 • - O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

 • - Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - FI.C.G.M.B. nr. 218/2020 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități;

 • - Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României;

în temeiul art. 129 alin. 4 lit. c) și art. 139 alin. 3 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă pentru durata stării de urgență, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 17%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere sau prin alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din Anexa IA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă pentru durata stării de urgență, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 10%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere sau prin alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, conform procedurii din Anexa IA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă pentru durata stării de urgență, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), scutirea de la plata taxei pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din Anexa 1B. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă pentru durata stării de urgență, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile) scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzute în Anexa 2a pct. 3.10 - 3.17 și pct. 3.19 din H.C.G.M.B. nr. 244/2019, datorate de către persoanele fizice sau juridice ce utilizează domeniul public în baza unui act încheiat cu instituția care administrează terenul, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii suprafețelor de teren au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din Anexa IC, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 5. Se aprobă anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, conform procedurii din Anexa 1D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Procedurile prevăzute în Anexele IA, 1B. IC și 1D și Decizia de anulare a facilității fiscale, prevăzută în Anexa IE, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană
Nr.: 115

Data: 30.07.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(cîjDrimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6


PREȘEDINTE DE SED


TRAI AN PANĂ


ANEXA IA


Procedura privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri conform art. V din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

 • 1. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 17%, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere sau prin alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 17%, pentru durata stării de urgență instituita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), proprietarii clădirilor au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la D.G.I.T.L. Sector 6 următoarele documente:

 • - cerere de acordare a reducerii (conform ANEXA 1A.1 sau IA.3),

 • - declarație pe propria răspundere (conform ANEXA 1A.2),

 • - declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor (conform ANEXA 1 A.4), (după caz);

 • - C.L/C.U.I. proprietar/împuternicit;

 • - act adițional la contractual de închiriere sau alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, (după caz);

 • - certificatul pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică;

 • - orice alt act relevant pentru clarificarea situației fiscale (ex: balanță, notă contabilă, schițe/planuri, etc).

 • 2. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 10%, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere sau prin alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor, dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Pentru a beneficia de reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 10%, pentru durata stării de urgență instituita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la D.G.I.T.L. Sector 6 următoarele documente:

 • - cerere de acordare a reducerii (conform ANEXA IA. 1),

 • - declarație pe propria răspundere (conform ANEXA IA.2),

 • - declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor (conform ANEXA 1 A.4), (după caz);

 • - C.L/C.U.L proprietar/împuternicit;

 • - act adițional la contractual de închiriere sau alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, (după caz);

 • - certificatul pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă parțial activitatea economică;

 • - orice alt act relevant pentru clarificarea situației fiscal (ex: balanță, notă contabilă, schițe/planuri, etc).

 • 3. Condiții de eligibilitate

 • 1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din documentele depuse și din declarația pe propria răspundere (ANEXA IA.2 și 1 A.4) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

Pentru încadrarea în situațiile prevăzute mai sus proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice a fost afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • 2) Proprietarul să nu aibă obligații fiscale restante la data depunerii cererii;

 • 3) Proprietarul să nu fie în litigiu cu D.G.I.T.L. Sector 6 pe stabilirea/cuantumul

impozitului pe clădiri;

 • 4) Proprietarul să aibă toate declarațiile depuse la D.G.I.T.L. Sector 6 Sector 6 până la 31 martie 2020.

 • 4. Reguli generale

 • a) în cazul persoanelor fizice/persoanelor juridice care beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri conform pct. 1 sau 2 și au plătit impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, aceștia pot solicita compensarea/restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. în cazul contribuabililor care beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri conform pct. 1 sau 2, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de 10% conform art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București începând cu anul 2020, asupra impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2020.

 • b) Condiția prevăzută la pct. 3 alin. 3) trebuie respectată și ulterior acordării facilității fiscale pentru categoria de impozit/taxă aferentă anului 2020 pentru care s-a acordat facilitatea fiscală, sub sancțiunea anulării facilității fiscale;

 • c) Dacă ulterior acordării facilității fiscale, organul fiscal constată că nu sunt/au fost respectate condițiile de eligibilitate, acesta va emite Decizia de anulare a facilității fiscal (ANEXA IE) și va proceda la recuperarea acestora.

 • d) D.G.I.T.L. Sector 6 emite decizie de acordare a reducerii ( ANEXA 1A.5) / respingere (ANEXA 1A.6) după caz.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/P. F Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/Imputernicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

CERERE

privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale folosite pentru activitatea economică proprie

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr.......................

privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, solicit reducerea impozitului pe clădiri, pe durata stării de urgență, cu o cotă de .....%

pentru imobilul situat în București str............................................................... nr............. bl........

sc..... et.......ap..... aflat în proprietatea ................................................................ folosit pentru

activitatea economică proprie, întrucât pe perioada stării de urgență s-a întrerupt tot a O /parțial □ activitatea conform (act normativ)..................................................................................................

Pentru întreruperea totală/parțială a activității anexez certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr..........din data de.................

Nume și Prenume

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.                            Semnătură...............................................

^Menționăm faptul că, prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/P.F

Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/împuternicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

DECLARAȚIE 9

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr.........privind

acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul că:

 • - pe perioada stării de urgență s-a întrerupt totad /parțiaQ] activitatea economică proprie conform (act normativ).................................desfășurată în imobilul situat în București

str............................................................... nr............. bl........ sc..... et.......ap..... proprietatea/

coproprietatea.................................................................(după caz);

 • - pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total □ /parțial □ activitatea economică a util izatorului/ch ir ia șui ui.............................................................................c on for m

(act normativ) .................................... desfășurată în imobilul situat în București

str............................................................... nr............. bl........ sc..... et.......ap.....

proprietatea/coproprietatea.................................................................(după caz).

Pentru întreruperea totală/parțială a activității anexez certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr..........din data

de.................

Data:


Nume și Prenume

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.                            Semnătură...............................................

*Menționăm faptul că, prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/PF

Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/Imputernicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

CERERE

privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale date în folosință printr-un contract de închiriere sau alt tip de contract, care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr....... privind

acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, solicit reducerea impozitului pe clădiri, pe durata stării de urgență, cu o cota de.......% pentru imobilul

situat în București str...............................................................nr.............bl........sc.....et.......ap.....

aflat în proprietatea............................................................, dat în folosință printr-un contract de

închiriere, sau alt tip de contract, care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfășurarea unor activități economice, către ..............................................................................

C.U.I................... sediu ...........................................................................................................

întrucât pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total □/parțialE]activitatea conform (act normativ) ......................................................................................................................................

declar că:

 • -am renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a clădirii care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • -cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate de activităților economice nu au fost utilizate, că urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă totalQ și/ sau parțial □ activitatea economică. P.J/PF a procedat la verificarea dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice a fost afectat de întreruperea totală j—। și/sau parțială^ a activității acestora la data de 14 mai 2020. Pentru întreruperea totală/parțială a activității anexez certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Nume si Prenume 5

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.                                           Semnătură...............................................

^Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/PF Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/împuternicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

DECLARAȚIE

5

Având în vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr.......

privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul că pe perioada stării de urgență s-a întrerupt totalQ/parțial□activitatea conform (act normativ) ............................................. desfășurată în imobilul situat în București

str............................................................... nr............. bl........ sc..... et.......ap..... dat în folosință

printr-un contract de închiriere sau alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, de către................................................C.I.F.......................sediu/domiciliu

......................................................................................................  pentru    desfășurarea de activității economice. Pentru întreruperea totală/parțială a activității anexez certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Declar că pe perioada stării de urgență mi-a fost redusă □ / nu mi-a fost redusăQ chiria/redevența/etc cu cel puțin 50%.

Data:


Nume si Prenume >

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.                            Semnătură...............................................

♦Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

DECIZIE

de acordare a reducerii de la plata impozitului pe clădiri

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Sediul social


Codul de identificare fiscală


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele

Domiciliul fiscal

CNP            ..............................


în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr......../.............Anexa

IA - privind Procedura de reducere de la plata impozitului pe clădiri, se emite următoarea decizie:

Se acorda reducerea de la plata impozitului pe clădiri cu cota de....................%.

Prezenta decizie se emite sub rezerva anularii ulterioare, ca urmare a constatării nerespectarii condițiilor de eligibilitate.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DECIZIE

de respingere a cererii de reducere de la plata impozitului pe clădiri

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele


Sediul social                                         Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală                       CNP                  ..............................

în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal și ale HCL nr......../.........Anexa IA

- privind Procedura de reducere de la plata impozitului pe clădiri;

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr.................din data de.................., înregistrată

la D.G.LT.L. Sector 6 sub nr....................din data de............................;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL nr........./............,

Anexa IA - privind Procedura de reducere de la plata impozitului pe clădiri,

se respinge cererea de acordare a reducerii de la plata impozitului pe clădiri.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de reducere de la plata impozitului pe clădiri:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

întocmit


Șef serviciu


TRAI AN


ti) jfâ. JcC&l 6^'. HS/se-»?-

Procedura privind scutirea de Ia plata taxei pe clădiri conform art. V din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgență (60 de zile din 366 de zile), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația că până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la D.G.LT.L. Sector 6 următoarele documente:

 • - cerere de acordare a scutirii (conform ANEXA 1B.1),

 • - declarație pe propria răspundere (conform ANEXA 1 B.2),

 • - C.I./C.U.I. utilizator/împuternicit;

 • - orice alt act relevant pentru clarificarea situației fiscale (ex: balanță, notă contabilă, etc).

 • 1. Criterii de eligibilitate:

 • a. concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință să nu aibă obligații fiscale restante la data depunerii cererii;

 • b. concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință să nu fie în litigiu cu D.G.LT.L. Sector 6 pe stabilirea/cuantumul taxei pe clădiri;

 • c. concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință să aibă toate declarațiile depuse la D.G.LT.L. Sector 6 până la 31 martie 2020.

Reguli generale:

 • > Condiția prevăzută la pct. 1 lit. b. trebuie respectată și ulterior acordării facilității fiscale pentru categoria de impozit/taxă aferentă anului 2020 pentru care s-a acordat facilitatea fiscală, sub sancțiunea anulării facilității fiscale;

 • > Dacă ulterior acordării facilității fiscale, organul fiscal constată că nu sunt/au fost respectate condițiile de eligibilitate, acesta va emite Decizia de anulare a facilității fiscale (ANEXA IE) și va proceda la recuperarea acestora.

 • > în cazul în care concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale au plătit taxa pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, aceștia pot solicita compensarea/restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • > D.G.LT.L. Sector 6 emite decizie de acordare a scutirii (ANEXA lB.3)/respingere (ANEXA 1B.4), după caz.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/P. F Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/împuternicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

CERERE privind scutirea de la plata taxei pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrative teritoriale

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr.......privind

acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, solicit scutirea de la plata taxei pe clădiri, pe durata stării de urgenta, pentru imobilul situat în București str...............................................................nr.............bl........sc.....et.......ap.... proprietate publica

sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate/închiriate/date în administrare/folosință și utilizate de.......................................................întrucât pe perioada stării

de urgență s-a întrerupt total activitatea conform (act normativ).........................

Nume și Prenume

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.

Semnătură.


*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având


obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/P. F Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/împuternicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

DECLARAȚIE

Având în vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr.......

privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul că pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total activitatea conform (act normativ) .................................................................................... desfășurată în imobilul,

situat în București str...............................................................nr.............bl........sc.....et.......ap....,

proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionat/închiriat/dat          în          administrare/folosință, utilizat de

Data:


Nume și Prenume

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.                            Semnătură...............................................

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

DECIZIE

de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Sediul social


Codul de identificare fiscală


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele

Domiciliul fiscal

CNP            ..............................


în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr......../.............Anexa

1B - privind Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, se emite următoarea decizie:

Se acorda scutirea de la plata taxei pe clădiri în suma de ....................  aferente

obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local.

Prezenta decizie se emite sub rezerva anularii ulterioare, ca urmare a constatării nerespectarii condițiilor de eligibilitate.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Sef serviciu 5

DECIZIE

de respingere a cererii de scutire de la plata taxei pe clădiri

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele


Sediul social                                         Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală                       CNP                  ..............................

în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal și ale HCL nr......../.........Anexa IC

- privind Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri;

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr.................din data de.................., înregistrată

la D.G.I.T.L. Sector 6 sub nr....................din data de............................;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL nr........./............,

Anexa 1B - privind Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri,

se respinge cererea de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de scutire de la plata taxei pe clădiri:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


ANEXA IC

/a               /&'.//$ fa-o?.

Procedura privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice conform art. VI alin.2 și 3 din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Scutirea de la plată a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice se aplică pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României respective pentru un număr de maxim 60 zile din 366 zile.

Scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice se acordă pentru taxele prevăzute în anexa 2a, pct. 3.10-3.17 și pct. 3.19 din H.C.G.M.B. 244/2019, datorate de către persoanele fizice sau juridice ce utilizează domeniul public în baza unui act încheiat cu instituția care administrează terenul, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii suprafețelor de teren au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea .

 • 1. Criterii de eligibilitate:

 • a. utilizatorul să depună până la data de 15 septembrie 2020 cererea de scutire (conform ANEXA 1C.1);

 • b. utilizatorul locurilor publice să aibă contract sau alt tip de acord încheiat cu instituția care administrează domeniul public, care trebuie/trebuia sa fie valabil pe durata stării de urgență declarate conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României;

 • c. utilizatorul locurilor publice să aibă toate declarațiile depuse până la 31 martie 2020 ;

 • d. utilizatorul locurilor publice să nu fie în litigiu pentru stabilirea/cuantumul taxelor de utilizare a locurilor publice și/sau recuperarea taxelor de utilizare a locurilor publice,

e.utilizatorul locurilor publice sa nu aibă obligații fiscale restante la data depunerii cererii.

 • 2. Reguli generale:

 • > Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxelor de utilizare a domeniului public, enumerate mai sus, pentru durata stării de urgență, titularii contractelor de folosința teren au obligația că până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la D.G.I.T.L. Sector 6 următoarele documente:

 • - cerere de acordare a scutirii (conform ANEXA 1C.1),

 • - declarație pe propria răspundere (conform ANEXA IC.2),

 • - C.I./C.U.I. utilizator/împuternicit;

 • - contract sau alt tip de acord încheiat cu instituția care administrează domeniul public și act adițional la acesta (după caz);

 • - certificatul pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total/parțial activitatea economică;

 • - orice alt act relevant pentru clarificarea situației fiscal (ex: balanță, notă contabilă, schițe/planuri, etc).

 • > în situația contractelor pentru utilizarea temporară a locurilor cu căi suplimentare de acces încheiate cu persoane fizice/juridice care au încheiate la rândul lor contracte de închiriere/comodat sau alt tip de contract pentru spațiu proprietate (apartament transformat în spațiu comercial sau alt tip de construcție ce a necesitat acces pe terenul aparținând domeniului public) cu alte persoane fizice sau juridice, iar acestea din urmă sunt utilizatorii de fapt ai terenului ce aparține domeniului public al Sectorului 6, titularul contractului pentru utilizarea temporară a terenului, pentru a beneficia de scutire la plata taxei pentru utilizarea temporară a domeniului public cu cale suplimentară de acces trebuie să depună, suplimentar fată de documentele mai sus menționate, următoarele documente:

 • - contractul de închiriere/comodat al spațiului comercial;

 • - certificat de stare urgență emis de Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifica întreruperea totală/parțială a activității economice (certificat emis pe numele utilizatorului final al terenului cu destinație - cale de acces )

 • - declarație pe propria răspundere a utilizatorului final a suprafeței de teren reprezentând cale de acces (conform ANEXA 1C.2.)

 • > Condiția prevăzută la pct. 1. lit. d. trebuie respectată și ulterior acordării facilității fiscale pentru categoria de impozit/taxă aferentă anului 2020 pentru care s-a acordat facilitatea fiscală, sub sancțiunea anulării facilității fiscale;

 • > Dacă ulterior acordării facilității fiscal, organul fiscal constată că nu sunt/au fost respectate condițiile de eligibilitate, acesta va emite Decizia de anulare a facilității fiscal (ANEXA IE) și va proceda la recuperarea acestora.

 • > D.G.I.T.L. Sector 6 emite decizie de acordare a scutirii (ANEXA lC.3)/respingere (ANEXA 1C.4), după caz.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/P. F Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/Utilizator/împuternicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

CERERE privind scutirea de la plata taxei pentru utilizare temporară a locurilor publice

în conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr.......

privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, solicit scutirea de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu ................................................., pentru perioada stării de urgență întrucât a fost întreruptă total activitatea desfășurată de către........................................................................conform (act

normativ) ................................................................ la   imobilul situat în București

str.............................................................nr.............bl........sc.....et.......ap....

Menționez că, dețin contractul pentru utilizarea locurilor publice nr...............din data de

..../...../.......prelungit prin actul adițional nr....................din data de .../..../.......și obiectul

de activitate al spațiului/terenului situat în București str...............................................................

nr.............bl........sc.....et.......ap.... a fost......................................................................................

Pentru scutirea de la plata taxei ca urmare a întreruperii totale a activității, anexez următoarele:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

Nume și Prenume

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.


Semnătură...............................................


*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Datele de identificare ale contribuabilului P.J/P. F Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru/Domiciliu

Administrator/Utilizator/împuternicit/Proprietar

Codul de identificare fiscală

DECLARAȚIE

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr.......privind

acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul că pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total activitatea conform (act normativ) ...................................................................................... la imobilul situat în București str.......................................................................nr.............bl........sc.....et.......ap.... Imobilul mai

sus menționat îl utilizez în baza actului nr...... din data de .../.../....... încheiat cu

în susținerea celor mai sus menționate, anexez următoarele:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

  Data:


Nume și Prenume

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Am luat cunoștință de acest fapt.


Semnătură...............................................


DECIZIE

de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizare temporară a locurilor publice

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Sediul social


Codul de identificare fiscală


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele

Domiciliul fiscal

CNP            ..............................


în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr......../.............Anexa

IC - privind Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice, se emite următoarea decizie:

Se acorda scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice în suma de..................... aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local.

Prezenta decizie se emite sub rezerva anularii ulterioare, ca urmare a constatării nerespectarii condițiilor de eligibilitate.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DECIZIE

de respingere a cererii de scutire de la plata taxei pentru utilizare temporară a locurilor publice

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele


Sediul social                                         Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală                       CNP                  ..............................

în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal și ale HCL nr......../.........Anexa IC

- privind Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice ;

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr.................din data de.................., înregistrată

la D.G.I.T.L. Sector 6 sub nr....................din data de............................;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL nr........./............,

Anexa IC - privind Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice,

se respinge cererea de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de scutire de la plata taxei pentru utilizare temporară a locurilor publice:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR GENERAL

PRESTO, TRl

Mei Mă f!5/

Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

 • 1. Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri debitorii persoane juridice, persoane fizice, indiferent de forma de proprietate, sau asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.

 • 2. în sensul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv, se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă până la data de 31 martie 2020, ca urmare a unei inspecții fiscal/verificări documentare;

 • c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • 3. Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • 4. Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

ARTICOLUL 2 Condiții de eligibilitate

 • 1. Proprietarul/utilizatorul/administratorul să aibă toate declarațiile depuse la D.G.I.T.L. Sector 6 sau obligațiile fiscale să fie stabilite, prin decizie de impunere din oficiu, de către organul fiscal local, până la 31 martie 2020;

 • 2. Proprietarul/utilizatorul/administratorul să depună cererea de scutire până la 15 decembrie 2020, inclusiv;

 • 3. Obligațiile fiscale să nu fie stinse până la data de 14 mai 2020 (data intrării în vigoare a OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 • 4. Proprietarul/utilizatorul/administratorul să nu fie în litigiu cu D.G.LT.L. Sector 6 pe stabilirea/cuantumul obligațiilor fiscale;

ARTICOLUL 3

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de

31 martie 2020

Accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local, restante la 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local, stabilite și cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data 31 martie, inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele anterioare datei de 31 martie 2020, în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie de impunere din oficiu, de către organul fiscal local până la data de 31 martie 2020;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

ARTICOLUL 4

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere ca urmare a unei inspecții fiscale/verificări documentare

Accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere, ca urmare a unei inspecții fiscale/verificări documentare, pot fi anulate dacă acestea au fost emise până la data de 31 martie 2020 inclusiv;

ARTICOLUL 5

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

 • 1. Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea accesoriilor pot notifica organul fiscal local (ANEXA 1D.1) cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor (ANEXA 1D.2), dar nu mai tîrziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.

 • 2. După primirea notificării, organul fiscal verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la data 31 martie 2020, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 2-4 din procedură.

în cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative până la 31 martie 2020, organul fiscal îl înștiințează că nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 2 din prezenta procedură și îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, dacă contribuabilul se încadreazăîn condițiile de eligibilitate, organul fiscal emite din oficiu certificatul de atestare fiscală, care cuprinde toate obligațiile bugetare datorate bugetului local și îl comunică debitorului.

 • 4. Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

 • a) obligațiile accesorii, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plata a obligațiilor accesorii (ANEXA 1D.3);

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

 • c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • 5. Prevederile alin. (4) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. (7) alin. 1.

 • 6. Decizia de amânare la plată a accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor (ANEXA 1D.5) sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor (ANEXA 1D.4);

 • b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • 7. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost stinse după data de 14 mai 2020 (data intrării în vigoare a OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale), se restituie potrivit Codului de procedură fiscală, numai dacă se depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv și s-a emis decizia de anulare a accesoriilor.

ARTICOLUL 6

Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal local

 • 1. Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 din procedură și au înființate popriri la data aprobării HCL nr. / ..ANEXA 1D - privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentînd obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. 5 alin. (4) lit. a), din prezenta procedură;

 • 2. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, potrivit legii, în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie2020 inclusiv.

 • 3. în acest sens, organul de executare va emite către terțul poprit o adresă de suspendare temporară a executării silite prin poprire (ANEXA 1D.6), în care se specifică în mod clar suma care reprezintă accesoriile din adresa de înființare a popririi.

ARTICOLUL 7

Cererea de anulare a accesoriilor

 • 1. Cererea de anulare a accesoriilor depusă potrivit prezentei proceduri, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

 • 2. Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri în oricare din situațiile prevăzute la art. 1-5, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

ARTICOLUL 8 Posibilitatea de contestare

împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ARTICOLUL 9 Anularea facilității fiscale

 • > Condiția prevăzută la art. 2 alin. 4. trebuie respectată și ulterior acordării facilității fiscale pentru categoria de impozit/taxă pentru care s-a acordat facilitatea fiscală, sub sancțiunea anulării facilității fiscale;

 • > Dacă ulterior acordării facilității fiscal, organul fiscal constată că nu sunt/au fost respectate condițiile de eligibilitate, acesta va emite Decizia de anulare a facilității fiscal (ANEXA IE) și va proceda la recuperarea acestora.

  Datele de identificare a contribuabilului P.J.

  P.F.

  Denumirea


  Sediul social


  Codul de identificare fiscală


  Datele de identificare a contribuabilului

  Numele și prenumele

  Domiciliul fiscal

  CNP            ..............................


NOTIFICARE

în conformitate cu art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, vă notific că intenționez să beneficiez de anularea obligațiilor accesorii datorate bugetului local, aferente obligațiilor de plată cu scadența până la 31.03.2020 inclusiv.

Totodată, prin prezenta, declar, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că:

 • 1. Nu sunt în litigiu cu D.G.I.T.L. Sector 6 pe stabilirea/cuantumul obligațiilor fiscale;

 • 2. Mi-am îndeplinit toate obligațiile declarative față de D.G.I.T.L. Sector 6;

Nume și Prenume (semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Sediul social


Codul de identificare fiscală


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele

Domiciliul fiscal

CNP            ..............................


CERERE*

de anulare a obligațiilor accesorii

în conformitate cu OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr......../..............

anexa 1D - privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, în vederea anulării unor obligații fiscal accesorii administrate de către organul fiscal local, solicit acordarea facilității prevăzute la art. XVII din OUG 69/2020.

Precizez că sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile impuse de H.C.L. nr......../........

Anexa ID - privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, respectiv:

 • a) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii inclusiv, toate obligațiile de plată bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii inclusiv, toate obligațiile de plată bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între 01.04.2020 -15.12.2020 inclusiv;

 • c) nu sunt în litigiu cu D.G.I.T.L. Sector 6 pentru stabilirea/cuantumul obligațiilor fiscale;

 • d) au fost depuse toate declarațiile la D.G.LT.L. Sector 6 până la 31 martie 2020;

Nume și Prenume

(semnătura)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

^cererea se depune piuă la 15 decembrie 2020 inclusiv

DECIZIE

de amânare a obligațiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele


Sediul social


Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală

CNP


în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale si a H.C.L. nr......./.............Anexa

1D - privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, avnd în vedere notificarea înregistrată la organul fiscal sub nr........../............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute

de OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L. nr.........../.......Anexa 1D - privind

Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor fiscale bugetare principale de plată la data de 31.03.2020 inclusiv, dar nu mai târziu de 15.12.2020 inclusiv, în sumă totală de.....................lei, reprezentând:

Nr. crt

Tipul creanței

Obligații accesorii

1

2

3

TOTAL:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a obligațiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele


Sediul social                                         Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală                        CNP                   ..............................

în temeiul OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal și a HCL nr......../.........Anexa 1D -

privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr.................din data de.................., înregistrată

la D.G.I.T.L. Sector 6 sub nr....................din data de............................, precum și Certificatul

de atestare fiscală nr....................din data de.......................;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL nr........./............,

Anexa 1D - privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local,

se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 inclusiv.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DECIZIE

de anulare a obligațiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Sediul social


Codul de identificare fiscală


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele

Domiciliul fiscal

CNP            ..............................


în temeiul din OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr......../.............

Anexa 1D - privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se emite următoarea decizie:

Se anulează obligațiile accesorii în suma de...................., aferente obligațiilor bugetare

principale datorate bugetului local, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Prezenta decizie se emite sub rezerva anularii ulterioare, ca urmare a constatării nerespectarii condițiilor de eligibilitate.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR GENERAL

întocmit


Șef serviciu

Către:

Terț poprit...................................................................

Adresa:.......................................................................

Referitor la:

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Sediul social


Codul de identificare fiscală


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele

Domiciliul fiscal

CNP            ..............................


Având în vedere:

 • > OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

 • > H.C.L. nr.........../2020 Anexa 1D - privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor

pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;

 • > adresa de înființare a popririi nr.................../.........................,

Vă notificăm suspendarea temporară a executării silite prin poprire, pentru adresa de înființare a popririi nr......../.................... înregistrată la D.G.I.T.L. Sector 6 sub nr.

............../....................., asupra conturilor bancare/veniturilor debitorului, în ceea ce privește accesoriile, amânate la plată conform Deciziei de amânare a obligațiilor accesorii nr. ......./................. Suma pentru care vă solicităm suspendarea temporară a executării silite prin poprire este în cuantum de ..................., și reprezintă accesorii aferente obligațiilor bugetare

principale datorate bugetului local, restante la 31.03.2020 inclusiv.

Suspendarea executării silite prin poprire este valabilă până la finalizarea cererii de anulare a obligațiilor accesorii, dată la care organul fiscal local va emite o notificare în acest sens.


DECIZIE

de anulare a facilității fiscale

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

P.F.

Denumirea


Sediul social


Codul de identificare fiscală


Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele

Domiciliul fiscal

CNP


în temeiul H.C.L. Sector 6 - privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal;

Având în vedere Decizia de acordare a facilitatii fiscale înregistrată la D.G.I.T.L. Sector 6 sub nr....................din data de............................;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate prevăzute în H.C.L. nr........./............, Anexa IA, 1B, IC, 1D;

se anuleaza Decizia de acordare a facilitatii fiscal nr...............din data de................

Motivele de fapt pentru care se anuleaza facilitatea fiscala:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Sef serviciu y