Hotărârea nr. 114/2020

HCL 114 – Hotarare privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nr. Al2492/29.07.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile:

  • - Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.C.G.M.B. nr. 488/2018 privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate;

  • - Art. 6 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art. 139 alin. (1) și al art. 166 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se interzice orice formă de publicitate obscenă care aduce atingere demnității și moralei publice, afișată pe orice tip de structură audio/video, inclusiv cele de tip videochat, pe domeniul public și privat al Sectorului 6 al Municipiului București.

(2) Interdicția este valabilă și în cazul folosirii în scop publicitar a autoturismelor, autoutilitarelor, a remorcilor sau a altor tipuri de vehicule staționate în parcări, pe trotuare sau carosabilul din administrarea domeniului public și privat al Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 2. (l)Incălcarea prevederilor art. 1 se sancționează cu dezafectarea structurilor publicitare în condițiile legii.

(2) Vehiculele care fac obiectul art. 1 alin. (2) vor fi ridicate și depozitate prin grija Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, proprietarii acestora urmând să suporte cheltuielile cu ridicarea, transportul și depozitarea.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștința publică.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


Nr.: 114

Data: 30.07.2020
SEMNEAZĂ

nf. art. 246 alin. (1) lit. a) .G. nr. 5)7/2019

eneral al


pctorului 6,


emirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6Tfprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6