Hotărârea nr. 113/2020

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea garantarii si contractarii unei/unor finantari rambursabile interne/externe in valoare de pana la 19.500.000 lei, ce va fi contractata de catre Administratia Pietelor Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 19.500.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Piețelor Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3762/24.07.2020 întocmit de către Administrația Piețelor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

H.C.L. Sector 6 nr. 192 din data de 29.09.2016 privind aprobarea reorganizării Administrației Piețelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 29 alin. 1 lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea de către Administrația Piețelor Sector 6 a unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 19.500.000 lei, cu o perioadă de tragere și grație de până la 4 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani, pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a finanțării/finanțărilor rambursabile interne/externe prevăzute la Art.l.

Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Directorul General al Administrației Piețelor Sector 6 să negocieze și să semneze, în numele și pentru Administrației Piețelor Sector 6, contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare aferente, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern.

Art. 4. Din bugetul local al Administrației Piețelor Sector 6 se asigură integral plata:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

  • c) altor cheltuieli ocazionate cu finanțarea rambursabilă menționată la Art. 1.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Imprumutorilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile, în valuta de contract, contractată de Administrația Piețelor Sector 6 și garantată de Sectorul 6 al Municipiului București;

  • c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;

  • d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor și altor cheltuieli ocazionate și/sau referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, în calitate de garant, să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor și să semneze în numele Sectorului 6 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul General al Administrației Piețelor Sector 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 113/30.07.2020

Centralizator obiective de investitii

9

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv de investitii

9

Valoare de investiție (lei, TVA inclus)

1.

Amplasarea și construirea a 56 de construcții provizorii pentru comercializarea de flori pe raza Sectorului 6 București

6.500.000

2.

Lucrări de construire, reconstruire, modernizare, modificări interioare, exterioare și lucrări pentru adaptarea clădirilor existente, cât și pentru asigurării securității la incendiu a imobilelor, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, menționate în Anexa nr. 2

13.000.000

Total

19.500.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană


Loc,?/


Centralizator obiective de investitii

9

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv de investitii 9

Valoare de investiție (lei, TVA inclus)

1.

Amplasarea și construirea a 56 de construcții provizorii pentru comercializarea de flori pe raza Sectorului 6 București

6.500.000

2.

Lucrări de construire, reconstruire, modernizare, modificări interioare, exterioare și lucrări pentru adaptarea clădirilor existente, cât și pentru asigurării securității la incendiu a imobilelor, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, menționate în /MeAY/ nr. 2

13.000.000

Total

19.500.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


* secretar


Lista piețelor agroalimentare pe raza Sectorului 6 al Municipiului București aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 ce urmează a fi modernizate

Nr.

Crt.

Denumire piață agroalimentară

1.

Piața Valea lalomiței situată pe Aleea Băiuț nr. 20B

2.

Piața Orizont situată pe Bdul. Drumul Taberei nr. 18

3.

Piața Ciulești I situată pe Calea Giulești nr. 261

4.

Piața Giulești II situată pe Calea Giulești nr. 56

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană