Hotărârea nr. 111/2020

HCL 111 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “amplasarea si construirea a 56 de constructii provizorii pentru comercializarea de flori pe raza sectorului 6”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții "amplasarea și construirea a 56 de construcții provizorii pentru comercializarea de flori pe raza sectorului 6”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3763/24.07.2020 al Administrației Piețelor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g și lit. i), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții „amplasarea și construirea a 56 de construcții provizorii pentru comercializarea de flori pe raza sectorului 6” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 111

Data: 30.07.2020


SEMNEAZĂ

conf. ayf. 243 alin. (1) lit. a) .U.G. pr. 57/2019

orului 6,CON pentru legalit di


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.