Hotărârea nr. 110/2020

HCL 110 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1086/22.07.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.254.446 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.209.463 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 270.638 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 254.929 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 123.945 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 123.945 mii lei la venituri, conform Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate co'nf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.l/G. nr. 57/2019

orului 6,

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.