Hotărârea nr. 109/2020

HCL 109 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru comercial pe un teren în suprafaţă de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu - “Calea Ciulești nr. 254-258A'’, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de centru comercial

pe un teren în suprafață de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 179/03.06.2020 al Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Calea Giulești nr. 254-258A”, sector 6;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 3551/2/1/24.02.2020 și al Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • - P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 166 alin. (2) litera j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu - “Calea Giulești nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de centru comercial pe un teren în suprafață de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
AVIZEAZA

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.U.G. nr. 57/2019

Secretarul^peneral al Sectorului 6,

' Demirel Spiridon


Nr.: 109

Data: 25.06.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook. corn/ PrimariaSectorului